Allmänna villkor

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

Följande allmänna villkor (”allmänna villkor” eller ”villkor(en)”) reglerar alla erbjudanden online, försäljningar och köp av produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll via webbplatsen/webbplatserna som för närvarande finns på https://store.acer.com/sv-se (tillsammans med eventuell efterföljande webbplats/eventuella efterföljande webbplatser, "Platsen").

 

 

1 DEFINITIONER

 

1.1 Följande villkor och uttryck ska ha följande betydelser:

 1. konsument” är varje fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
 2. dag” är kalenderdag,
 3. varaktigt medium” är varje instrument som gör det möjligt för dig eller näringsidkaren att bevara information personligen adresserad till honom på ett sätt som är åtkomligt för framtida referens under en tidsperiod som är lämplig för informationens ändamål och som tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen,
 4. digitalt innehåll” är data som framställs och tillhandahålls i digital form, såsom datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter som listas och beskrivs på Platsen och finns tillgängliga för dig i enlighet med dessa allmänna villkor,
 5. produkt(er)” är datorhårdvara och relaterade tillbehör som listas och beskrivs på Platsen och finns tillgängliga för dig i enlighet med dessa allmänna villkor,
 6. tjänst(er)” är digitala tjänster och förlängda garantier som listas och beskrivs på Platsen och finns tillgängliga för dig i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

2 IDENTITET

 

2.1 Produkter, tjänster och digitalt innehåll som säljs via Platsen säljs till dig av CPYou B.V. ("Näringsidkare" eller "oss").

Näringsidkarens kontaktinformation är den följande:

CPYou B.V.

Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch

Moms: SE502089142901

Handelskammare: 77405714 in 's-Hertogenbosch, Nederländerna.

För reklamationer, var god kontakta:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E,

54-610 Wroclaw, Poland

Telefonnummer: +46 (0)8 121 626 32

E-postadress: Kontaktsida

 

 

3 TILLÄMPLIGHET

 

3.1 Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från Näringsidkaren och varje kontrakt som ingås mellan Näringsidkaren och dig. Genom att beställa produkter via Platsen accepterar du dessa allmänna villkor.

 

3.2 Läs villkoren noggrant innan du gör en beställning på Platsen. Näringsidkaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan föregående meddelande till dig genom att uppdatera villkoren på Platsen. Ditt köp regleras av villkoren som finns tillgängliga på Platsen vid tidpunkten för din beställning.

 

 

4 BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV KONTRAKT

 

4.1 När du besöker platsen, gör en beställning eller skickar ett e-postmeddelande till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. För kontraktsenliga ändamål samtycker du till att få meddelanden elektroniskt från oss och du godkänner att alla kungörelser, underrättelser och övriga tillkännagivanden som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav om att sådana meddelanden ska vara skriftliga. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter med avseende på behandling av dina personuppgifter.

 

4.2 Om du gör en beställning på Platsen måste du godkänna dessa allmänna villkor och du måste vara minst arton (18) år och ha lagenlig rätt att använda det betalningssätt som valts av dig. Verifiering av information som du uppger kan krävas före bekräftelse eller godkännande av en beställning eller slutförande av ett köp. Du kommer att kunna granska din beställning och korrigera eventuella fel innan du skickar beställningen till oss.

 

4.3 Din beställning utgör ett erbjudande till oss att köpa en produkt, tjänst och/eller digitalt innehåll och vi kommer att bekräfta kvittot på ditt erbjudande via e-postadressen du uppgav till oss. Ingen debitering på ditt kreditkort eller något annat betalningsinstrument av eller på Näringsidkarens vägnar utgör något godkännande av ditt erbjudande. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller avvisa ditt erbjudande. Observera att vi endast levererar produkter och/eller tillhandahåller tjänster till din adress i Sverige och vi levererar inte produkter och/eller tjänster till andra länder. Din beställning accepteras av oss när vi skickar en e-postbekräftelse till dig om att vi har skickat produkten och/eller att den utomstående tjänsteleverantören har börjat att tillhandahålla tjänsten till dig och/eller digitalt innehåll görs tillgängligt för nerladdning eller aktivering. Vi kommer att informera dig via e-post om en produkt, tjänst och/eller digitalt innehåll som du beställde är otillgängligt eller om vi inte kan leverera en produkt, tillhandahålla tjänsten och/eller det digitala innehållet inom de beräknade leveransdatumen.

 

4.4 All relevant försäljningsinformation ska utgöra en integrerad del av vårt avtal med dig och ska inte ändras såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

 

4.5 Betala senare (endast B2B-försäljning): Genom att välja alternativet ”Betala senare” ger du oss din tillåtelse att genomföra en bedrägeri- och kreditupplysning i samband med din beställning. Vi behöver information om företaget för att vi ska kunna genomföra en riskbedömning och fatta beslut om huruvida vi är villiga att bevilja företaget kredit. Vi får fritt välja huruvida vi godkänner eller avvisar en beställning där ”Betala senare” har angetts som betalningsmetod. Vi meddelar vårt beslut i god tid med hjälp av de kontaktuppgifter som du har angett i kassan. Vi behöver ha din betalning senast det förfallodatum som anges på fakturan. Härmed godkänner och samtycker du uttryckligen till att din underlåtelse att betala fakturerat belopp inom angiven tidsperiod, i) gör att betalning av utestående belopp omedelbart kan krävas utan föregående meddelande eller krav, och ii) att vi har rätt att tilldela (eller överföra) dina skulder, helt eller delvis, till vår kreditförsäkringspartner.

 

5 Ångerrätt

 

5.1 I enlighet med tillämplig tvingande konsumentskyddslagstiftning, med undantag för om du inte har rätt att ångra köpet enligt klausul 5.7, har du rätt till att ångra köpet under 14 kalenderdagar utan att behöva ange något skäl och utan orsak och utan några andra kostnader än de som fastställs i denna klausul 5. Ångerrätten kommer att upphöra efter 14 dagar från:

 1. i händelse av tjänsteavtal eller avtal för digitalt innehåll online, den dag avtalet ingås,
 2. i händelse av försäljningskontrakt för produkter, den dag när du eller en tredje part annan än transportföretaget och angiven av dig tar produkterna i fysisk besittning eller:
  i. i händelse av flera produkter som beställts av dig i en order och som levererats separat: den dag när du eller en tredje part annan än transportföretaget och angiven av dig tar den sista av produkterna i fysisk besittning,
  ii. i händelse av ett kontrakt angående leverans av en produkt bestående av flera delar: den dag när du eller en tredje part annan än transportföretaget och angiven av dig tar det sista partiet eller delen i fysisk besittning,
  iii. i händelse av ett kontrakt för regelbunden leverans av produkter under en fastställd tidsperiod: den dag när du eller en tredje part annan än transportföretaget och angiven av dig tar den första produkten i fysisk besittning.

 

5.2 För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att ångra detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller med hjälp av kontaktuppgifter som lämnats till dig enligt klausul 2.1). Du kan använda den bifogade blankettmallen för ångerrätt men det är inte obligatoriskt. Du kan också elektroniskt skicka in modellens beslutsformulär eller något annat otvetydigt uttalande på vår Plats med hjälp av vår Kontaktsida. I sådant fall kommer vi utan dröjsmål att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ditt beslut på ett hållbart medium. För att effektivisera behandlingen föreslår vi att du först kontaktar vårt callcenter på +46 (0)8 121 626 32 för mer detaljerade instruktioner. Du ska anses ha utövat din ångerrätt inom ångerfristen om meddelandet om utövandet av ångerrätten skickas av dig innan den fristen har löpt ut. Om du utövar din ångerrätt ska eventuella anknytande avtal automatiskt sägas upp.

 

5.3 Om du ångrar avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive, i förekommande fall, leveranskostnaderna (med undantag för tilläggskostnader om du uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att upphäva detta avtal i enlighet med klausul 5.2. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat och förutsatt att du inte ådrar dig några avgifter som en följd av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen till dess att vi har fått varorna i retur eller du har uppvisat dokumentation som styrker att varorna har returnerats, beroende på vilken av dessa händelser som inträffar först.

 

5.4 Du ska returnera varorna till Asplex sp z.o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen eller överlämna dem till oss enligt separat överenskommelse, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra avtalet i enlighet med klausul 5.2. Detta krav ska anses uppfyllt om du återsänder produkterna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Vi rekommenderar att du använder en speditör som möjliggör spårning och övervakning av leveransstatus för dina returneringar. För att effektivisera behandlingen av din returnering föreslår vi att du kontaktar oss på det angivna telefonnumret för att erhålla ett RMA-nummer (returnummer) innan du skickar tillbaka din produkt.

 

5.5 Du ska endast stå för den direkta kostnaden för återlämnandet av produkterna (dvs. avgift för standardleverans). Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt (för att fastställa egenskaper och funktion) och inte är i väsentligen oförändrat skick förbehåller sig Näringsidkaren rätten att göra värdeminskningsavdrag på belopp som ska återbetalas. Alla eventuella tillbehör ska finnas med vid returen. Observera att det är du som kund som svarar för risk för returneringen.

 

5.6 Om du vill att utförandet av (avtalet för) tjänster ska börja under den ångerfrist som anges i klausulen 5.1(a) kräver vi att du gör en uttrycklig begäran om detta. Du medger att du kommer att förlora din ångerrätt när (avtalet för) tjänsten fullständigt har utförts. Om du utövar ångerrätten efter att ha gjort en sådan begäran, men innan (avtalet för) tjänsten har utförts fullt ut, är du skyldig att betala oss rimliga kostnader, bestående av ett belopp som står i proportion till det som har tillhandahållits fram till den tidpunkt då du har informerat oss om utövandet av ångerrätten, i jämförelse med avtalets fulla täckning. Det proportionella belopp som du ska betala till oss ska beräknas utifrån det totala pris som fastställts i avtalet.

 

5.7 I följande situationer har du inte någon ångerrätt:

 1. tjänsteavtal, efter att tjänsten fullständigt har utförts mot betalning, om utförandet har börjat med ditt på förhand uttryckliga medgivande, och med samtycke att du kommer att förlora ångerrätten när avtalet väl har utförts fullt ut av oss,
 2. tjänsteavtal som har fullgjorts i utbyte mot endast dina personuppgifter,
 3. tillhandahållande av produkter eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som inte kan styras av oss och som kan inträffa inom hävningsfristen,
 4. tillhandahållande av produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel,
 5. tillhandahållande av produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla,
 6. tillhandahållande av förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats efter det att de levererats,
 7. tillhandahållande av produkter som, till sin natur, efter leverans blandas med andra artiklar på så sätt att de inte kan skiljas från varandra,
 8. Enligt lag har du inte rätt att testa digitalt innehåll du har köpt online under ångerrättsperioden. Om du börjar använda digitalt innehåll under ångerrättsperioden (till exempel genom att klicka på en webblänk eller använda en digital kod för att börja använda eller hämta programvara) anses du (i) ha gett ditt uttryckliga samtycke till att börja använda det under ångerrättsperioden, (ii) ha bekräftat att du har förlorat din ångerrätt och (iii) ha bekräftat att handlaren gett dig bekräftelse på ditt tidigare uttryckliga godkännande och din tidigare uttryckliga bekräftelse.
 9. tillhandahållande av digitalt innehåll online om tillhandahållandet, såsom start av nerladdningen eller aktiveringen av ett datorprogram, påbörjats och, om avtalet innebär en betalningsförpliktelse för dig
  (i) du uttryckligen samtyckt till att tillhandahållandet påbörjas och bekräftat att du därmed förlorar din ångerrätt, och
  (ii) Näringsidkaren har bekräftat avtalet., och
 10. tjänsteavtal, efter att tjänsten fullständigt har utförts, om du uttryckligen begärt ett besök från Näringsidkaren i syfte att vi ska utföra reparationsåtgärder och du uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras.

 

5.8 Om du utövar din ångerrätt i enlighet med denna klausul 5 avseende ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, ska du avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra detta tillgänglig för annan. Näringsidkaren får hindra sådan användning, förutom i det fall som avses i klausul 5.9 sista stycket.

 

5.9 Om du utövar din ångerrätt i enlighet med denna klausul 5 avseende ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, får Näringsidkaren inte använda innehåll som du har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och som inte är personuppgifter.

Näringsidkaren får dock använda sådant innehåll i följande situationer:

 1. om innehållet inte har något annat användningsområde än det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls av Näringsidkaren,
 2. om det endast rör din verksamhet vid din användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls av Näringsidkaren,
 3. om det har satts samman med andra uppgifter av Näringsidkaren och det inte är möjligt eller endast med oproportionella ansträngningar går att dela upp innehållet, eller
 4. om det har skapats gemensamt med andra och innehållet kan användas av andra konsumenter

På din begäran ska Näringsidkaren tillgängliggöra sådant innehåll som avses i första stycket för dig, förutom de fall som avses i andra stycket a-c. Näringsidkaren ska tillgängliggöra innehållet utan kostnad, inom skälig tid och i ett allmänt använd, maskinläsbart format.

 

5.10 Bevisbördan för att ångerrätten har utövats i enlighet med denna klausul åligger dig. Med undantag för vad som föreskrivs i denna klausul 5 ska du inte ådra dig något ansvar som en följd av ett utövande av ångerrätten.

 

5.11 Klausulerna 5.1 till 5.10 kommer endast att gälla om du är en konsument.

 

 

6 LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

 

6.1 Såvida vi inte har kommit överens om något annat avseende leveranstiden, kommer vi att leverera produkterna genom att överföra det fysiska innehavet av eller kontrollen över produkterna, inleda tillhandahållandet av tjänster och/eller göra digitalt innehåll tillgängligt för dig för nedladdning eller aktivering utan onödigt dröjsmål, men inte senare än 30 dagar från ingående av avtalet.

 

6.2 Om vi har misslyckats med att uppfylla vår skyldighet att leverera produkterna, inleda tillhandahållandet av tjänster och/eller att göra digitalt innehåll tillgängligt för dig för nedladdning eller aktivering vid den tidpunkt som avtalats med dig eller inom den tidsfrist som anges i klausulen 6.1, kan du uppmana oss att göra leveransen och/eller med början inom en ytterligare tidsperiod som är lämplig för omständigheterna. Om vi inte levererar produkterna, börjar tillhandahålla tjänster och/eller göra digitalt innehåll tillgängligt för dig för nedladdning eller aktivering inom den ytterligare tidsperioden, har du rätt att häva avtalet. Ovanstående gäller inte försäljningsavtal, serviceavtal och/eller avtal om digitalt innehåll online där vi har vägrat att leverera produkterna, börja med tillhandahållandet av tjänster och/eller göra digitalt innehåll tillgängligt för dig för nedladdning eller aktivering eller där leverans, inledande eller tillhandahållande inom den överenskomna leveransperioden är väsentligt med hänsyn till alla omständigheter som följer av avtalets ingående eller där du informerar oss, innan avtalet ingås, att leverans före eller på ett angivet datum är viktigt. I sådana fall, om vi inte levererar produkterna, tjänsterna och / eller det digitala innehållet vid den tid som du har kommit överens om eller inom den tidsfrist som anges i klausul 6.1 ska du ha rätt till att häva avtalet omedelbart.

 

6.3 Vid hävning av avtalet i enlighet med klausul 6.2, ska vi utan otillbörligt dröjsmål återbetala alla belopp som betalats under avtalet.

 

6.4 Förutom hävning av avtalet i enlighet med klausul 6.2 kan du eventuellt ha tillgång till andra rättsmedel som anges i tvingande konsumentskyddslagstiftning.

 

6.5 Beställningar levereras på vardagar (måndag till fredag), med undantag för tillämpliga nationella helgdagar i Polen. Om några produkter i din kundvagn indikerar ”Förbeställning” som status kommer hela din beställning att försenas tills alla artiklar i din beställning finns i lager. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om leveransspårning samma dag som din beställning skickas från vårt lager. När en beställning görs skickas den till den leveransadress som du har angett så länge som leveransadressen är fullständig och överensstämmer med fraktbegränsningarna på Platsen. Alla transporter görs av ett oberoende tredjepartsföretag som anges på Platsen. Utan att det påverkar klausul 6.1 ovan, är leveransdatum på Platsen uppskattningar och inte bindande. Vi kommer att informera dig via e-post vid leverans av en produkt. I händelse av konflikt mellan denna klausul 6.5 och en annan del av klausul 6 ska den andra sistnämnda delen ha företräde.

 

6.6 Anspråk, risken för förlust av eller skada på produkterna ska överföras till dig när du eller en tredje part som anges av dig och annan än transportören har kommit i fysisk besittning av produkterna.

Äganderättsförbehåll: Oaktat ovanstående ska äganderätten till alla produkter behållas av oss till dess att vi har fått fullständig slutlig betalning. Du får inte sälja produkterna vidare till en tredje part eller på annat sätt bortskaffa produkterna innan full betalning har gjorts.

 

6.7 Våra standardfraktkostnader är baserade på det totala värdet och/eller storleken och/eller vikten av varor som skickas i en enda försändelse och leveransadressen. Avgifter för påskyndad leverans är, om tillämpligt, utöver avgiften för standardfrakt. Kostnader för standard- och påskyndad frakt kommer att visas på Platsen innan du gör din beställning.

 

 

7 PROGRAMVARUINFORMATION

 

7.1 Användningen av all programvara är licensierad till dig med förbehåll för licensvillkoren i licensavtalet som åtföljer eller förses med programvarorna, oavsett om du får dem förinstallerade eller förprogrammerade på din produkt och de levereras till dig under din nedladdnings- eller aktiveringsprocess eller via ett förfarande för programvaruinstallation (”Licensvillkor”). Du får inte ladda ner eller aktivera, använda eller installera programvaran innan du har läst och accepterat licensvillkoren. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter avseende leverans eller användning av programvaran.

 

7.2 Om du inte är en konsument och utom i den mån det uttryckligen tillhandahålls av oss skriftligen, eller enligt relevanta licensvillkor, levereras programvaran "i befintligt skick" utan några garantier, villkor för kvalitet, ändamålsenlighet, prestanda eller överensstämmelse med beskrivningen och vi ger inga garantier eller försäkringar i samband med programvaruinstallation, konfiguration eller korrigering av fel/ defekt. Vi råder dig att hänvisa till licensvillkoren vad gäller att fastställa dina rättigheter gentemot en tillverkare, licensgivare eller leverantör av programvaran.

 

7.3  Förutom vad som uttryckligen tillåts i licensvillkoren får du inte (a) ta isär, dela på eller på annat sätt rekonstruera programvaruprodukten, produktnycklar eller andra produktkomponenter, eller på annat sätt försöka erhålla källkoden, strukturen, algoritmerna eller underliggande idéer, (b) vidta någon åtgärd som strider mot licensvillkoren, (c) kopiera eller på annat sätt återskapa någon programvaruprodukt, produktkomponent eller material, (d) på något sätt modifiera, ändra, manipulera eller minimera innehållet i någon programvaruprodukt, produktkomponent eller material, eller (e) introducera datavirus eller annan olaglig eller skadlig kod i någon programvaruprodukt, material eller leverantörssystem, eller (f) länka till eller sammanslå försäljningen av en programvaruprodukt eller produktkomponent med en icke-auktoriserad tredjepartsprodukt som kan skapa förvirring kring programvarans källa eller ursprung, utan föregående skriftligt godkännande från leverantören. 

 

8 DIGITALT INNEHÅLL OCH DIGITALA TJÄNSTER

 

8.1 Den enhet du vill använda för digitalt innehåll eller en digital tjänst behöver vara utrustad med ett system, internetanslutning och kunna ta emot uppdateringar som möter våra minimikrav. Du måste därför se till att din enhet kan uppfylla dessa krav.

 

8.2 De nuvarande minimikraven och en översikt över vid var tid aktuella kompatibla plattformar/enheter finns tillgängligt på Platsen. Uppfyllandet av dessa krav garanterar dock inte att du alltid kommer att kunna använda innehållet/tjänsten utan avbrott eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att ändra systemkraven och/eller kompatibla plattformar/produkter från tid till annan. En sådan ändring kan leda till att viss programvara eller maskinvara inte längre är kompatibel med innehållet/tjänsten.

 

8.3 Näringsidkaren kommer att informera dig om och tillhandahålla dig nödvändiga säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar. Vid ett enstaka tillhandahållande av innehållet/tjänsten, har Näringsidkaren denna skyldighet under den tid du med fog kan förutsätta uppdateringar. Vid kontinuerligt tillhandahållande av innehållet/tjänsten gäller Näringsidkarens skyldighet under tre år efter det att produkten överlämnades eller under den längre tid som avtalet mellan oss löper.

 

8.4 Notera att din produkt inte kan anses felaktig enbart till följd av att du inte inom skälig tid installerat en uppdatering som Näringsidkaren tillhandahållit dig enligt klausul 8.2. Detta gäller dock endast om Näringsidkaren informerat dig om att uppdateringen finns tillgänglig och om konsekvenserna av bristande installation samt att den bristande installationen inte har berott på anvisningarna för installationen.

 

8.5 Om du upplever fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, som kan antas orsakas av din hårdvara, programvara eller nätanslutning, är du skyldig att samarbeta med oss i rimlig utsträckning för att Näringsidkaren ska kunna avgöra om felet kommer från din eller Näringsidkarens digitala miljö.

 

8.6 Klausulerna i 8.1-5 kommer endast att gälla om du är en konsument.

 

 

9 PRIS, BETALNING OCH PRODUKTINFORMATION

 

9.1 Priserna som visas på Platsen är de totala priser som anges i tillämplig valuta utifrån den plats du har valt, inklusive skatter. Om produkternas och/eller tjänsternas natur är sådan att priset inte rimligen kan beräknas i förväg, ska Platsen visa hur priset ska beräknas liksom, om tillämpligt, alla extra frakt-, leverans- eller postavgifter och andra kostnader eller, om sådana avgifter inte rimligen kan beräknas i förväg, det faktum att sådana extra avgifter kan betalas.

Leveranskostnad kan tillkomma beroende på valt leveransalternativ. Den totala kostnaden för beställningen inklusive leveranskostnad visas alltid innan beställningen är slutförd.

Produktbilderna på Platsen innebär inte ett bindande löfte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Näringsidkaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller sig rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

 

 

10 GARANTI OCH REKLAMATIONER

 

10.1 Du kan utnyttja den kommersiella garanti som tillverkaren tillhandahåller med din produkt eller tjänst och bör hänvisa till relevant dokumentation som medföljer produkten eller tjänsten i detta avseende. Om du erfar problem med en produkt eller tjänst som du har köpt, var god kontakta oss via vår Kontaktsida eller genom att ringa vårt tekniska callcenter +46 (0)8 121 626 32.

 

10.2.1. OM DU INTE ÄR EN KONSUMENT: I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER SIG NÄRINGSIDKAREN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER VILLKOR OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÄRINGSIDKAREN ATT VARA ANSVARIG FÖR FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINST, ELLER FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER STRAFFSKADOR, FÖRLUST AV AFFÄRER OCH RYKTE, OAVSETT OM DE ORSAKAS, UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN, ÄVEN OM NÄRINGSIDKAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÄRINGSIDKARENS ANSVARSSKYLDIGHET ATT ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM BETALATS AV DIG FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÄRINGSIDKAREN ATT VARA ANSVARIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV NÅGON NÄRINGS- ELLER AFFÄRSVERKSAMHET, HANTVERK ELLER YRKE SOM UTÖVAS AV DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON SOM ANVÄNDER PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS UNDER DESSA VILLKOR.


Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådd garanti eller tillfälliga skador eller följdskador, därför gäller kanske inte ovanstående begränsningar eller undantag för dig. Dessutom ska ingenting i dessa allmänna villkor syfta till att utesluta något ansvar som är ett resultat av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse av Näringsidkaren, dess verkställande ledning eller personal.

 

10.3 Om du är en konsument, har du alltid tre (3) års reklamationsrätt, räknat från den dag du tagit emot produkten, eller från tillhandahållandet när det gäller digitalt innehåll eller en digital tjänst. För en produkt med digitala delar där det digitala innehållet eller där den digitala tjänsten tillhandahålls kontinuerligt, svarar Näringsidkaren för fel på innehållet/tjänsten under den tid som avtalet löper, om detta är längre än tre (3) år. När du har tagit emot din beställning bör du genast kontrollera att innehållet stämmer och att produkterna är felfria. Vid fel på produkten, felleverans, dröjsmål i leveransen eller transportskada är du som kund skyldig att kontakta Näringsidkaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. En reklamation som görs inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid vara gjord inom skälig tid.

 

10.4 Om du är en konsument, är de bestämmelser som avses i detta avsnitt 9 ett komplement till och påverkar inte de lagstadgade rättigheterna och åtgärderna som du har enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning, t.ex. i förhållande till klagomålen som avses nedan. I händelse av konflikt mellan denna klausul 9 och tillämplig konsumentskyddslagstiftning, har dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig konsumentskyddslag företräde.

 

 

11 ANSVARSSKYLDIGHET

 

11.1 Om inte annat följer av dessa allmänna villkor eller tvingande konsumentlagstiftning kan vi inte hållas ansvarsskyldiga (för skador eller annat) i samband med dessa allmänna villkor och eventuella beställningar, produkter, tjänster eller köp utom (a) i den mån skador uppstår till följd av våra eller våra representanters eller agenters avsiktliga eller grovt vårdslösa beteende, (b) för dödsfall eller personskada eller skada på egendom som förorsakats av våra defekta produkter och/eller tjänster, (c) för dödsfall eller personskada som förorsakats av våra eller våra representanters eller agenters vårdslöshet, eller (d) i den utsträckning vårt ansvar inte på giltigt sätt kan uteslutas enligt tillämplig lag.

 

11.2 Om du använder produkterna för något kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter. Det föregående påverkar inte dina icke-uteslutande lagstadgade rättigheter och gäller endast i den bemärkelse det är tillåtet enligt tillämplig lag.

 

 

12 PERSONLIG INFORMATION OCH INTEGRITETS- OCH EXPORTKONTROLL

 

12.1 Vi följer alla dataskyddslagar och kommer att använda data som kan användas för att identifiera dig personligen (“personuppgifter”) endast enligt vad som avses i  Integritetspolicyn.

 

12.2 Observera att produkter eller digitalt innehåll som kan inkludera teknik och programvara regleras av EU:s exportlagar samt lagarna i det land där de levereras eller används. Du samtycker till att följa dessa lagar. Enligt dessa lagar får produkter eller digitalt innehåll inte säljas, leasas eller överlåtas till eller användas av begränsade länder, begränsade slutanvändare eller för begränsade slutanvändningsändamål.

 

 

13 HÄNDELSER UTANFÖR NÄRINGSIDKARENS KONTROLL

 

13.1 En händelse utanför vår kontroll innebär en handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejk, lockout eller annan liknande handling av tredje part, civila uppror, upplopp, terrorattack eller hot om terrorattack, krig eller hot om krig, brand, explosion, pandemier, epidemier, översvämning, jordbävning eller andra naturkatastrofer eller fel i allmänna eller privata telekommunikationsnät.

 

13.2 Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som inverkar på vår förmåga att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor kommer vi att kontakta dig så snart det är möjligt och tiden för vårt fullgörande av våra åtaganden enligt dessa allmänna villkor kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Du äger rätt att säga upp din beställning om en händelse utanför vår kontroll inträffar och som förhindrar vår leverans av en vara till dig.

 

 

14 ÖVERLÅTELSE

 

14.1 Avtalet som upprättats enligt dessa allmänna villkor är personligt för dig och du får inte överlåta eller överföra det till någon annan person utan ett på förhand skriftligt tillstånd från Näringsidkaren. Näringsidkaren har rätt att överlåta avtalet helt eller delvis till något företag eller enhet av affärsskäl, och du samarbetar härmed till sådan överföring i förväg, förutsatt att om du inte godkänner en sådan överföring har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Överlåtelse av Näringsidkaren kanske inte görs om det kommer att påverka dina rättigheter som konsument negativt.

 

 

15 KUNDENS RÄTT TILL HJÄLP, TILLÄMPLIG LAG OCH EXKLUSIV JURISDIKTION

 

15.1 Du har alltid rätt att vända dig direkt till oss för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se.

 

15.2 Om du är en konsument: Utan hinder av motstridiga villkor regleras dessa allmänna villkor och dina köp av lagarna i Sverige utan hänsyn till om det föreligger en lagkonflikt. FN-konventionen angående avtal om köp av internationella varor ska inte gälla.

Tvister som uppstår till följd av eller i samband med användarvillkoren, dessa allmänna villkor eller ditt köp kan av konsumenten hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. Näringsidkaren ska delta i ett sådant tvistelösningsförfarande och följa rekommendationerna eller ARN.

 

Postadress:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

 

Se även EU-kommissionens webbplats angående alternativ tvistlösning med avseende på konsumenters onlineköp: http://ec.europa.eu/odr.

Varje tvist kan också prövas av behörig allmän domstol i Sverige.

 

15.2 Om du inte är en konsument: utan hinder av motstridiga villkor regleras dessa allmänna villkor och dina köp av nederländsk lagstiftning, utan hänsyn till dess lagvalsregler. FN-konventionen angående avtal om köp av internationella varor (CISG) ska inte gälla. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa allmänna villkor och dina köp ska överlämnas till behörig domstol i Nederländerna.

 

15.3 Om du är en konsument: De rättigheter du har under dessa allmänna villkor kompletterar och påverkar inte de lagstadgade rättigheterna och åtgärderna du har enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. I händelse av konflikt mellan dessa allmänna villkor och tillämplig konsumentskyddslagstiftning, har dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig konsumentskyddslag företräde.

 

 

16-ÖVRIGT

16.1 Vi uppfyller kraven i all tillämplig lagstiftning som hänvisar till miljö och avfallshantering. Se WEEE-bilagan för mer information.

BILAGA

Ångerblankett

Fyll endast i och skicka tillbaka denna blankett om du vill ångra avtalet.

 

Till:

CPYou c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polen

 

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) försäljningsavtal för följande produkter:

PN

Beskrivning

Kvantitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställd den (*)/mottagen den (*):

Ordernummer (i förekommande fall):

 

 

 

Ditt för- och efternamn:

Din adress:

 

 

 

Datum:

Din signatur (endast om denna blankett lämnas in i pappersform):

 

 

(*) stryk det som inte är tillämpligt.

 

Bilaga till allmänna villkor

Sverige

Följande bilaga är en del av de allmänna villkoren som reglerar alla onlineerbjudanden, försäljningar och inköp via den eller de webbplatser som för närvarande finns på https://store.acer.com/sv-se (tillsammans med eventuell efterföljande webbplats/eventuella efterföljande webbplatser, "Platsen").

 

1 Introduktion

Produkter vi säljer på Platsen utgör konsumentelutrustning enligt definitionen i 6 och 7 §§ Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

 

2 Hanteringen av konsumentelavfall

Konsumentelutrustning som blivit avfall utgör konsumentelavfall. Eftersom vi säljer på distans via Platsen, finns det ingen möjlighet för oss att ta emot konsumentelavfall. Som innehavare av konsumentelavfall har du i stället möjlighet att lämna ditt konsumentelavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral. Du hittar närmaste återvinningscentral på kommunens webbplats.

 

3 Märkning

Din konsumentelutrustning är märkt med följande symbol: