Integritetspolicy

 

Integritetspolicy för e-handel

 

CPYou B.V. (med sin registrerade adress på Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch, Nederländerna) (”CPYou”), Acer Europe SA (med sin registrerade adress på Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Schweiz) och Acer Inc., (på 8F, Nr 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221) (härefter ”vi” eller ”oss”) har åtagit sig att skydda dina personuppgifter när du surfar, interagerar eller gör köp via webbplatsen https://store.acer.com/sv-se/ (härefter ”webbplatsen”). Du kan kontakta oss via e-post på privacy.officer@acer.com och på telefon +46 (0)8 121 626 32.

 

Denna integritetspolicy är avsedd att förse dig med korrekt information om hur vi använder, lämnar ut, lagrar, kombinerar, justerar, bevarar, kasserar, raderar, anpassar, sprider eller gör dina personuppgifter tillgängliga (härefter ”behandlar).

 

Personuppgiftsansvariga

CPYou är tillsammans med Acer Europe SA och Acer Inc. gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter inom ramen för Acers e-handel.

Du kan behandla CPYou som din huvudsakliga kontaktpunkt för eventuella frågor, bekymmer eller utövande av dina rättigheter med hänsyn till behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Acers e-handel.

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi erhåller sådana personuppgifter som du lämnar ut till oss. Vi begär personuppgifter när du gör köp på vår webbplats, skapar ett konto hos oss eller registrerar dig för att få nyheter om specialerbjudanden, evenemang och produktuppdateringar.

Vi kan också erhålla dina personuppgifter från Acer Inc. när du har registrerat dig för ett Acer-ID (integritetspolicy), eller från tredje part såsom det företag du arbetar för eller som du representerar, från offentliga register och behöriga myndigheter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, vilka rättsliga grunder använder vi för behandling av dina personuppgifter och för vilket ändamål?

De personuppgifter som vi behandlar från dig inkluderar namn, adress, telefonnummer, IP-adress, e-postadress, fakturerings- och inköpsuppgifter samt, i tillämpliga fall, ditt skatteregistreringsnummer, företagsnamn och organisationsnummer (t.ex. momsnummer).

Vid köp kommer du, för fullgörandet av skyldigheter under det avtal som ska ingås, ombes att uppge information angående ditt kreditkort (kortnummer, innehavarens namn, utgångsdatum, märke och CVC/CVV) till betaltjänstleverantören. All information som lämnas ut till betaltjänstleverantören regleras av en separat integritetspolicy som finns tillgänglig i de länkar som listas nedan.

 

Personuppgifter kommer att behandlas enligt följande rättsliga grunder och för följande ändamål:

 • behandling som är nödvändig för fullgörandet och utförandet av ett avtal:
 • för ingåendet, fullgörandet och utförandet av avtalet för försäljning av Acer-produkter;
 • för att instruera och kommunicera med en tredje part angående leveransen av Acer-produkter och -tjänster, inklusive speditörer, tredjeparts-leverantörer av mjukvara och betaltjänstleverantörer;
 • för konsument- och inköpsadministrering, för att registrera och hantera dina produkter, returneringar, order och status av returnerade produkter.

 

 • behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (inklusive våra skyldigheter enligt tillämplig skattelagstiftning, våra legala förvaltningskrav och skyldigheter att samarbeta med tillsynsmyndigheter);
 • för ekonomiska- och kundadministreringssyften (betalning, fakturering, övervakning och indrivande av utestående betalningar);
 • för att iaktta rättsliga skyldigheter (gällande exempelvis administration, kundkännedom (KYC) och skatt).

 

 • behandling som är nödvändig för våra legitima (affärs-) intressen:
  • för att skapa, registrera och hantera ditt/dina (Acer-) konto(n);
  • för att svara på eventuella frågor eller förse dig med stöd, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar;
  • för att bedriva forskning och analys och förbättra våra tjänster, produkter, webbshoppar och deras kvalitet;
  • för att hantera reklamationer, tvister och övriga rättsliga förfaranden relaterade till vår webbplats, köpta produkter och tjänster samt för att i dessa fall säkerställa vår juridiska ställning;
  • för att administrera vår webbplats, förhindra eller upptäcka bedrägeri eller missbruk och för att skydda våra tillgångar, vårt företag och vår personal;
  • inom ramen för en möjlig företagstransaktion eller fusion.

 

 • behandling som grundar sig på ditt samtycke:
  • behandling av personuppgifter avseende konsumentpreferenser och vanor;
  • behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering;
  • behandling av personuppgifter för att få påminnelser via e-post vid övergivande av varukorgar.

För behandlingen av ditt namn och din kontaktinformation, konsumentpreferenser och vanor för våra marknadsföringssyften förlitar vi oss på ditt samtycke. Om tillämplig lag så kräver kommer vi endast att skicka dig direkta e-postutskick efter ditt uttryckliga samtycke. När än vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du rätt att i alla lägen dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

De personuppgifter vi ber dig lämna är nödvändiga för att ingå och/eller fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte lämnar de begärda uppgifterna kanske vi inte kan tillhandahålla de efterfrågade produkterna och tjänsterna.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Endast  behöriga personer inom vår organisation eller som på annat sätt arbetar för oss kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter, och endast i den utsträckning det är nödvändigt för ovan nämnda syften.

Inom ramen för de syften som listas ovan kan vi emellertid dela dina personuppgifter med tredje part, såsom tjänsteleverantörer som vi använder för driften och säkerheten på vår webbplats eller för fullgörandet av avtal vi har ingått med dig eller ditt företag. Detta inkluderar IT-tjänsteleverantörer, IT-utvecklare och tjänsteleverantörer som vi anlitar för orderbehandling och fakturering, leverans av våra produkter, underhålls- och reparationstjänster och för betalhanteringstjänster.

Vi kan även dela dina uppgifter med Acer Inc. om du gör ditt köp via ditt Acer-ID eller när du loggar in på vår webbplats med ditt Acer-ID (integritetspolicy).

Vi kan dessutom dela dina personuppgifter med våra professionella rådgivare (skatterådgivare och juridiska rådgivare, advokater, ekonomiska rådgivare och revisorer), banker, partners, försäkringsgivare, närstående bolag, rättsliga efterträdare, marknadsföringsbyråer och IT-tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt och endast i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning.

Följande företag ska motta och behandla personuppgifter i egenskap av oberoende personuppgiftsansvariga. För ytterligare information om dessa företag och hur de behandlar dina personuppgifter kan du använda länkarna till företagen och deras respektive integritetspolicyer nedan:

Om du har samtyckt till det kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra företag som kan kontakta dig om produkter/tjänster som kan intressera dig.

 

Dina personuppgifter kan även lämnas ut till tredje part när vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller har rätt att göra så, till exempel som svar på en begäran från en statlig- eller tillsynsmyndighet eller i samband med eventuella rättsliga förfaranden. CPYou ansvarar inte för någon åtgärd en statlig- eller tillsynsmyndighet vidtar med dina personuppgifter. Vi kan även använda dina personuppgifter för att efterleva lagar eller försvara oss själva mot anspråk under sådana lagar, eller om det är nödvändigt för att utöva CPYou:s legitima affärsintressen och behov. I dessa fall vidtas särskild omsorg för att skydda dina rättigheter och garantera att all användning av dina personuppgifter är rättvis, laglig och proportionerlig.

Om vi fusioneras med eller förvärvas av ett annat företag (eller inleder diskussioner rörande detsamma) kan vi komma att dela dina personuppgifter med ett sådant företag och dess rådgivare. Om vi gör det kommer vi att garantera att åtgärder vidtas så att dina rättigheter gällande dina personuppgifter fortsätter att skyddas.

 

Specifik behandling som utförs inom ramen för vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in viss information från din enhet. Sådan överföringen är implicit i kommunikationsprotokollen på internet. Denna information samlas inte in med syftet att sammankopplas med enskilda individer, men dess natur kan,  genom behandling och associering till uppgifter som innehas av tredje part, identifiera användare. Denna kategori av uppgifter innefattar datorers IP-adresser eller domännamn som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) för begärda resurser, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern och andra parametrar angående besökarens operativa system och datormiljö.

Vår webbplats kan även använda en tjänst för inspelning av webbplatsens besökaraktivitet som kan registrera musklick, musrörelser, sidrullning och all text som skrivs in i formulär på webbplatsen. Uppgifter som samlas in av denna tjänst används för att förbättra webbplatsens användbarhet. Den insamlade informationen lagras och används för aggregerade och statistiska rapporter och delas inte med någon tredje part.

Observera att vi kan länka personuppgifter som du skickat in på vår webbplats med andra uppgifter om dig som CPYou kan ha erhållit på annat sätt, till exempel personuppgifter som samlats in under din interaktion med sociala medier, tredjepartsappar eller annan liknande teknik.

Webbplatsen placerar även ut s.k. cookies för att underlätta surfupplevelsen. Se vår Cookie-policy för mer information. Notera att om du drar tillbaka samtycke som getts i denna bemärkelse kanske du inte kan använda webbplatsens alla funktioner eller onlinetjänster.

Överföring av dina personuppgifter

Eftersom CPYou är ett dotterbolag till Acer Group, ett företag som är verksamt globalt, kan dina personuppgifter överföras utanför det land där de samlades in samt överföras både inom koncernen liksom till tredje part i andra jurisdiktioner, inklusive sådana utanför EU. I sådant fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att garantera att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Du kan alltid begära en kopia av de skyddsbestämmelser som gäller för överföringar av dina personuppgifter genom att använda kontaktinformationen nedan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka vi behandlar dem. Endast när vi är legalt skyldiga, eller när det är nödvändigt för att tillvarata våra intressen vid rättsliga förfaranden (t.ex. vid en tvist), kommer vi att lagra dina personuppgifter under längre perioder.

Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för ett köp som du gjort, kommer att lagras under avtalsperioden för de avtal vi ingått med dig och efter dess upphörande i enlighet med de lagstadgade begränsningsperioderna.

Vi kommer endast lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder när vi är legalt skyldiga att göra så (till exempel på grund av legal administration, retention eller skattemässiga plikter), eller när det är nödvändigt för att tillvarata våra intressen vid juridiska förfaranden.

För mer information om de specifika lagringstider som gäller för dina personuppgifter, var god kontakta oss på adressen nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Acer använder kommersiellt rimlig säkerhetsteknik av industristandard. Acer har implementerat och kommer att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att bibehålla säkerheten, integriteten och konfidentialiteten avseende kunddata och personuppgifter samt skydda mot otillåtet och olagligt utlämnande eller korruption av eller tillgång till personuppgifter.

Dessutom försöker vi garantera att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför ber vid dig vänligen att informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter (till exempel en ändring av din adress).

Riktlinjer för barn

CPYou kommer INTE medvetet att samla in kontaktinformation online från barn eller minderåriga (så som definierad enligt lokala krav), och om vi upptäcker att vi har personuppgifter om ett barn eller en minderårig kommer vi att radera det från våra system. CPYou uppmuntrar föräldrar och förmyndare (inklusive andra juridiska ombud) att tillbringa tid online med sina barn och delta i deras aktiviteter online. Barn eller minderåriga är ENDAST berättigade att använda våra onlinetjänster för försäljningstransaktioner med en förälders eller förmyndares tillstånd och betalning för transaktionen, eller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Om du är ett barn eller en minderårig måste du ha dina föräldrars eller din förmyndares tillstånd för att kunna slutföra vissa transaktioner på denna webbplats.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt till följande:

-           (ytterligare) information om dina personuppgifter;

-           åtkomst till dina personuppgifter;

-           rättelse av dina personuppgifter;

-           att dra tillbaka ditt samtycke när som helst (om tillämpligt);

-           radering av dina personuppgifter (”rätt till att bli bortglömd”);

-           begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;

-           att invända mot behandling av dina personuppgifter;

-           att erhålla dina personuppgifter på ett strukturerat, allmänt använt och i maskinläsbart format och överföra eller få  dina personuppgifter överförda till en annan organisation.

 

Slutligen har du rätt till att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Hur man väljer bort användningen av dina personuppgifter

Du kan när som helst välja att dina personuppgifter inte ska användas av oss i vår databas och för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss via informationen nedan. Vi kommer att ta bort dina personuppgifter från vår databas/våra databaser så snart som det är rimligen möjligt. För marknadsföringsmaterial kan du också välja bort detta genom att följa avregistreringsförfarandet som det beskrivs i det relaterade nyhetsbrevet.

Länkade webbplatser

Andra webbplatser som är länkade till/från vår webbplats kan ha olika policyer. CPYou delar inte några personuppgifter som samlats in med sådana webbplatser och ansvarar inte för någon information eller innehåll på sådana webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska de integritetspolicyer som publiceras på sådana webbplatser för vidare detaljer. CPYou garanterar inte och stödjer inte någon information eller policyer som tillhandahålls på webbplatser som inte kontrolleras av CPYou.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy ska ha upprättats på olika språk. I händelse av oförenligheter i denna integritetspolicy mellan den engelska versionen och någon annan version, ska den engelska versionen ha företräde. Villkoren i denna integritetspolicy kommer att reglera användningen och all information som samlas in medan den gäller. CPYou förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy och därför uppmuntrar vi dig att emellanåt kontrollera vår webbplats för uppdateringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller från den tidpunkt som de läggs ut på vår webbplats.

Frågor

För eventuella frågor eller kommentarer avseende denna integritetspolicy eller vår webbplats, eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, var god kontakta vår dataskyddsavdelning på: privacy.officer@acer.com. För att göra det möjligt för oss att hjälpa dig snabbare, var god skicka förfrågningar på engelska om möjligt och meddela oss vilket land du kontaktar oss från, samt ge en beskrivning av produkternas märke och modell (om tillämpligt).