Free Express DeliveryDarmowa ekspresowa dostawa
Free ReturnsBezpłatne zwroty
Secure PaymentBezpieczne płatności
Qualified Acer SupportWykwalifikowany zespół pomocy acer

PROMOCJA NA HALLOWEEN: ZNIŻKI DO 1000 zł

KUP TERAZ

WARUNKI OGÓLNE

 

Warunki ogólne

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert online, transakcji sprzedaży i zakupu produktów i/lub usług za pośrednictwem witryny/-n znajdujących się obecnie pod adresem https://store.acer.com/pl-pl/   (wraz z witryną/-ami, które mogą je zastąpić w przyszłości – „Witryna”).1 DEFINICJE

 

1.1 Poniższe terminy mają następujące znaczenie:


a. „konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


b. „dzień” oznacza dzień kalendarzowy;


c. „trwały nośnik” oznacza każdy instrument, który umożliwia użytkownikowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji przeznaczonych osobiście dla niego, w sposób umożliwiający dostęp do nich w późniejszym terminie przez okres czasu odpowiedni dla celu, któremu dana informacja ma służyć, oraz umożliwiający kopiowanie i przechowywanie informacji w niezmienionej postaci;


d. „treści cyfrowe” to dane, które są wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, filmy lub teksty, wymienione i opisane w Witrynie, w zależności od przypadku, dostępne celem dostarczenia ich użytkownikowi w postaci produktu lub usługi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi;


e. „produkt(y)” to materialne aktywa ruchome takie jak sprzęt komputerowy, w tym wchodzące w jego skład wszelkie treści cyfrowe, takie jak oprogramowanie i/lub powiązane akcesoria, wymienione i opisane w Witrynie, gotowe do dostarczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi;


f. „usługa” oznacza usługi takie jak przedłużone gwarancje, wymienione i opisane w Witrynie, dostępne do świadczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.


2 WSKAZANIE PRZEDSIĘBIORCY

 

2.1 Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Witryny prowadzi CPYou B.V. („Przedsiębiorca” lub „my”).

 

Dane kontaktowe Przedsiębiorcy:

CPYou B.V.

Europalaan 89,

5232BC 's-Hertogenbosch

Holandia

VAT: PL5263374120

Izba Handlowa: 77405714 w 's-Hertogenbosch, Holandia.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt ze spółką:

Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E,

54-610 Wroclaw, Polska

Nr telefonu: 22 209 89 88

Adres: Kontakt


3 ZASTOSOWANIE


3.1 Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do każdej oferty Przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej pomiędzy Przedsiębiorcą a klientem.


4 WYMOGI TECHNICZNE


4.1 Minimalne wymogi techniczne do korzystania z Witryny:


PRZEGLĄDARKA

WERSJA

SYSTEM OPERACYJNY

Firefox

Najnowsza wersja

Każdy

Chrome

Najnowsza wersja

Każdy

Safari

Najnowsza wersja

Mac OS

Microsoft Edge

Wersja 11 lub późniejsza

Windows 8
lub jego późniejsza wersja

Internet Explorer

Wersja 9 lub późniejsza

Windows 7
lub jego późniejsza wersja

Safari Mobile

iPad 2

iPad Mini

iPad z ekranem Retina

iPhone 4 lub jego późniejsza wersja

IOS 7 lub jego późniejsza wersja

 

Mobilna wersja Chrome

Najnowsza wersja

Android 4 lub jego późniejsza wersja

Łącze internetowe o prędkości 256 kb/s lub szybsze

5 NIEDOZWOLONE FORMY KORZYSTANIA


5.1 Uzyskując dostęp do Witryny, Treści tam zawartych oraz różnych funkcji oferowanych przez Witrynę, lub korzystając z nich, nie wolno:


a. naruszać prawa;


b. posługiwać się wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, narzędziami do zbieraniainformacji, złośliwym oprogramowaniem lub innymi szkodliwymi elementami;


c. podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danej części lub funkcji Witryny lub jakichkolwiek naszych systemów lub sieci;


d. korzystać z Witryny w niewłaściwych celach, ingerować w prawidłowe działanie Witryny lub w korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek osobę, ani podejmować takich prób;


e. przesyłać do Witryny, zamieszczać w niej lub w innym trybie publikować w Witrynie lub za jej pośrednictwem informacji, treści lub materiałów, które są nieprawdziwe, niezgodne z prawem, obraźliwe/ obelżywe lub w inny sposób naruszają prawo;


f. korzystać z Witryny w celu lub w sposób, który naruszałby prawa osób trzecich, stanowiłby plagiat lub pogwałcenie takich praw, w tym m.in. praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, poufności umowy, patentów, praw do prywatności lub praw do reklamy lub jakichkolwiek innych praw z tytułu własności lub praw podmiotowych;


6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW


6.1 Odwiedzając Witrynę, składając zamówienie lub wysyłając nam wiadomość elektroniczną, klienci komunikują się z nami drogą elektroniczną. Dla celów związanych z umową, klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych. Warunek ten pozostaje bez wpływu na prawa ustawowe przysługujące klientom w związku z korespondencją elektroniczną. W szczególności, taka korespondencja elektroniczna nie może zawierać żadnych niezamówionych informacji handlowych, o ile klient nie udzielił wcześniejszej, wyraźnej i niezależnej zgody na otrzymywanie korespondencji tego rodzaju.


6.2 Przed potwierdzeniem zamówienia, klient zostanie poproszony o wyraźne zaakceptowanie Warunków Ogólnych i złożenie oświadczenia, że ma co najmniej 18 (osiemnaście) i prawo do skorzystania ze wybranego przez siebie sposobu płatności. Przed potwierdzeniem i przyjęciem zamówienia lub realizacją zakupu może okazać się konieczna weryfikacja informacji przekazanych przez klienta. Przed złożeniem zamówienia, klient będzie miał możliwość sprawdzenia swojego zamówienia i skorygowania błędów w zakresie wprowadzonych danych.

Zamówienie klienta stanowi złożoną nam ofertę zakupu produktu i/lub usługi. Obciążenie karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego przez Przedsiębiorcę lub w imieniu Przedsiębiorcy nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty klienta. O ewentualnej niemożności przyjęcia zamówienia poinformujemy klienta drogą mailową. Powodem może być niedostępność zamówionego produktu lub zamówionej usługi w wyniku nieoczekiwanego wyczerpania się naszych zapasów, czego nie mogliśmy zasadnie przewidzieć, wykrycia przez nas rażącego lub istotnego błędu w cenie lub opisie produktu, lub niemożności zrealizowania przez nas zamówienia w podanym przez klienta terminie. Podkreślamy, że dostarczamy produkty i/lub świadczymy usługi wyłącznie w Polsce i nie dostarczamy produktów i/lub nie świadczymy usług w innych krajach, z wyjątkiem sytuacji, gdy opis produktu i/lub usługi w Witrynie stanowi inaczej. Zamówienie złożone przez klienta zostaje przez nas przyjęte z chwilą wysłania przez nas wiadomości elektronicznej do klienta z potwierdzeniem, że wysłaliśmy produkt lub gdy treści cyfrowe zostaną udostępnione do pobrania lub aktywacji.. Bez zbędnej zwłoki poinformujemy klienta pocztą elektroniczną, jeżeli zamówiony przez niego produkt i/lub zamówiona usługa będzie niedostępna lub jeżeli - z powodu działania siły wyższej - nie będziemy mogli dostarczyć produktu i/lub wykonać usługi w przewidywanym terminie.


6.3 Wszystkie istotne informacje dotyczące sprzedaży stanowią integralną część umowy i nie mogą być zmieniane, jeśli nie zostanie to obustronnie uzgodnione. Istotne informacje dotyczące sprzedaży określają funkcjonalność (wraz z odpowiednimi technicznymi środkami ochrony) w zakresie cyfrowych treści oraz interoperacyjność cyfrowych treści z oprogramowaniem i sprzętem, o której Przedsiębiorcy wiadomo lub co do której można racjonalnie oczekiwać, że Przedsiębiorcy będzie o niej wiadomo, jeśli ma to zastosowanie.


7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


7.1 Z wyjątkiem przypadków, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 7.7, klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie 7. Okres przewidziany na odstąpienie od umowy wygaśnie po upływie 14 dni od:


1.a. w przypadku umów o świadczenie usług - dnia zawarcia umowy;


1.b. dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem, fizycznie wejdzie w posiadanie produktów, lub:


2. w przypadku zamówień obejmujących wiele produktów dostarczanych oddzielnie: dzień, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem, fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniego produktu;


3. w przypadku umowy dotyczącej dostawy produktu składającej się z kilku partii lub sztuk: dzień, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniej partii lub sztuki;


4. w przypadku umowy dotyczącej regularnej dostawy produktów przez określony czas: dzień, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem fizycznie wejdzie w posiadanie pierwszego produktu.


7.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą lub korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.1). Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Klient może również elektronicznie złożyć formularz odstąpienia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej, korzystając z naszej strony Kontakt, w którym to przypadku potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia przekażemy klientowi bezzwłocznie na trwałym nośniku. Aby jak najszybciej przeprowadzić odstąpienie od umowy, proponujemy skontaktować się w pierwszej kolejności się z naszym telefonicznym biurem obsługi pod numerem 22 209 89 78, poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00, w celu uzyskania dalszych szczegółowych instrukcji. Klient skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w okresie odstąpienia od umowy, jeśli korespondencja dotycząca skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zostanie wysłana przez klienta przed upływem tego terminu. Wykonanie prawa do odstąpienia skutkuje wygaśnięciem zobowiązań stron: a) do wykonania umowy; lub (b) do zawarcia umowy, w sytuacji, w której oferta została złożona przez klienta. W przypadku wykonania przez klienta prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy pomocnicze ulegną automatycznemu rozwiązaniu.


7.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, zwrócimy klientowi wszelkie płatności otrzymane od klienta, w tym, w stosownych przypadkach, koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jeśli klient zdecydował się na sposób dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa z naszej oferty), bez zbędnej zwłoki, a każdym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7.2. Zwrotu dokonamy przy użyciu tego samego środka płatności, z którego klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i pod warunkiem, że w wyniku takiego zwrotu klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami. Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu produktów lub dostarczenia potwierdzenia odesłania produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


7.4 Wszystkie produkty należy odesłać do Asplex sp z o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wrocław, Polska lub wręczyć je nam, bez zbędnej zwłoki, a każdym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7.2 Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle nam produkty przed upływem 14-dniowego terminu. Ze względu na ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów, o którym mowa w punkcie 8.6, zalecamy korzystanie z przewoźnika, który umożliwia śledzenie i monitorowanie statusu zwracanych produktów. Aby jak najszybciej dokonać zwrotu, sugerujemy, aby klient skontaktował się z nami pod wskazanym numerem telefonu w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu produktu przed jego odesłaniem.


7.5 Klient ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu produktów. Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z ich eksploatacji w zakresie wykraczającym poza czynności konieczne do ustalenia charakteru, charakterystyki i sposobu funkcjonowania produktów.


7.6 Jeżeli klient chce, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie odstąpienia, o którym mowa w punkcie 7.1 (a), wymagamy, aby klient zgłosił wyraźnie takie żądanie na piśmie lub na trwałym nośniku. Klient przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy po całkowitej realizacji usługi. Jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia po zgłoszeniu takiego żądania, ale przed całkowitą realizacją usługi, będzie zobowiązany zapłacić nam koszty w uzasadnionej wysokości, obejmujące kwotę w proporcjonalnej wysokości, należną za wykonanie usług do momentu otrzymania od klienta informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w stosunku do pełnej realizacji umowy. Proporcjonalna kwota, która ma zostać zapłacona przez klienta na naszą rzecz zostanie obliczona na podstawie całkowitej ceny uzgodnionej w umowie.


7.7 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących sytuacjach:


a. w przypadku umów o świadczenie usług, po ich całkowitym wykonaniu, jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą klienta, a także przy uznaniu klienta, że klient utraci prawo odstąpienia od umowy, w przypadku pełnej jej realizacji przez nas;


b. w przypadku dostawy produktów lub usług, których cena jest uzależniona od wahań na rynku finansowym, których nie jesteśmy w stanie kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;


c. w przypadku dostawy produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami klienta lub w sposób wyraźny spersonalizowanych;


d. w przypadku dostawy produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;


e. w przypadku produktów dostarczonych w zamkniętych opakowaniach, które nie podlegają zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otwarte po ich dostarczeniu;


f. w przypadku dostawy produktów, które, po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; i


g. w przypadku dostawy zapieczętowanych nagrań audio lub video lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało odpieczętowane po ich dostarczeniu.


h. w przypadku dostarczenia treści cyfrowych nie na materialnym nośniku, jeśli działanie takie jak rozpoczęcie pobierania lub aktywacja programu komputerowego rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą klienta i potwierdzeniem, że w ten sposób klient traci prawo do odstąpienia od umowy.


7.8 Ciężar udowodnienia faktu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem spoczywa na kliencie. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym punkcie 7, klient nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.


7.9 Klauzule od 7.1 do 7.8 mają zastosowanie wyłącznie względem klientów.


8 DOSTAWA I REALIZACJA


8.1 W przypadku braku innych uzgodnień dotyczących terminu dostawy, dostarczymy produkty przez fizyczne przeniesienie posiadania lub kontroli nad produktami i/lub rozpoczniemy świadczenie usług bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.


8.2 W sytuacji, w której nie wykonaliśmy ciążącego na nas obowiązku dostarczenia produktów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług w terminie uzgodnionym z klientem lub w terminie określonym w punkcie 8.1, klient zobowiązany jest wezwać nas do dokonania takiej dostawy i/lub rozpoczęcia takiego świadczenia usług w dodatkowym okresie stosownym do okoliczności. Jeśli nie dostarczymy produktów i/lub nie rozpoczniemy świadczenia usług w tym dodatkowym okresie czasu, klient będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów sprzedaży i/lub umów o świadczenie usług, w przypadku których odmówiliśmy dostarczenia produktów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług lub gdy dostawa produktów lub rozpoczęcie świadczenia usług w uzgodnionym okresie dostawy jest konieczne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące zawarciu umowy lub jeżeli klient uprzedzi nas, przed zawarciem umowy, że konieczna jest dostawa do danego dnia lub w danym dniu. W takich przypadkach, jeśli nie dostarczymy produktów i/lub usług w terminie uzgodnionym z klientem lub w terminie określonym w punkcie 8.1, klientowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


8.3 Po wypowiedzeniu umowy zgodnie z punktem 8.2, bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, dokonamy zwrotu wszystkich kwot zapłaconych w ramach umowy.


8.4 W uzupełnieniu wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 8.2, klient można skorzystać z innych środków przewidzianych przepisami prawa krajowego.


8.5 Zamówienia wysyłane są w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem odpowiednich świąt państwowych w Polsce. Jeżeli status któregokolwiek z produktów w koszyku klienta zostanie określony jako „zamówienie wstępne”, realizacja całego zamówienia klienta zostanie przełożona do czasu, w którym w magazynie znajdą się wszystkie produkty z zamówienia. W dniu, w którym zamówienie klienta zostanie wysłane z naszego magazynu, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysyłki oraz informacjami od przewoźnika na temat śledzenia przesyłki. Po złożeniu zamówienia, zostanie ono dostarczone na adres wysyłki podany przez klienta, pod warunkiem, że adres wysyłki jest kompletny i zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki podanymi w Witrynie. Dostawa realizowana jest przez niezależnego przewoźnika będącego osobą trzecią, wedle naszego wyboru. Terminy wysyłki podane w Witrynie są szacunkowe i zależą od warunków oferowanych przez przewoźnika będącego osobą trzecią. O wysyłce produktu poinformujemy klienta pocztą elektroniczną. W przypadku konfliktu między niniejszym punktem 8.5 a innymi postanowieniami punktu 8, obowiązujące będą inne postanowienia punktu 8.


8.6 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.8, tytuł, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na klienta, z chwilą fizycznego wejścia w posiadanie produktów przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią niebędącą klientem.


8.7 Nasze standardowe koszty wysyłki uzależnione są od całkowitej wartości i/lub wymiarów i/lub wagi towaru wysyłanego w jednej przesyłce i pod jeden adres. Opłaty za dostawę przyspieszoną, w stosownych wypadkach, są dodatkiem do standardowych kosztów wysyłki. Koszt wysyłki standardowej i przyspieszonej będzie widoczny w Witrynie przed złożeniem zamówienia.


8.8 Prawo własności do wszystkich produktów przechodzi na klienta dopiero po otrzymaniu przez nas ostatecznej płatności w pełnej kwocie.


9 INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU


9.1 Użytkownik otrzymuje zezwolenie na korzystanie z dowolnego oprogramowania zgodne z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania lub dostarczonej z nim, bez względu na to, czy zostało ono przedstawione jako preinstalowane lub wstępnie załadowane na produkcie i dostarczone użytkownikowi podczas procesu pobierania, aktywacji lub instalacji oprogramowania („Warunki licencji”). Nie można pobierać ani aktywować, używać ani instalować oprogramowania przed przeczytaniem i zaakceptowaniem warunków licencji. Niniejszy warunek nie wpływa na przysługujące klientowi ustawowe prawa związane z dostawą lub użytkowaniem oprogramowania.


9.2 W przypadku gdy klient nie jest konsumentem oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas na piśmie lub zgodnie z odpowiednimi postanowieniami licencyjnymi, oprogramowanie jest dostarczane „tak, jak jest”, bez żadnych gwarancji, warunków lub postanowień dotyczących jakości, przydatności do określonego celu, wydajności lub zgodności z opisem, a my nie oferujemy żadnych gwarancji ani rękojmi związanych z instalacją oprogramowania, konfiguracją lub korektą błędów/usterek. Zalecamy klientowi zapoznanie się z warunkami licencji celem ustalenia jego praw wobec producenta, licencjodawcy lub dostawcy oprogramowania.


10 CENA I PŁATNOŚĆ

 

10.1 Ceny podane w Witrynie są cenami całkowitymi podanymi w odpowiedniej walucie w zależności od lokalizacji wybranej przez klienta, zawierają również podatki, a w sytuacji, w której ze względu na charakter produktów i/lub usług, nie można racjonalnie obliczyć ceny z wyprzedzeniem, w Witrynie zostanie podany sposób obliczenia ceny oraz, w stosownych wypadkach, wszystkie dodatkowe koszty przewozu, dostawy lub opłaty pocztowe oraz wszelkie inne koszty lub, jeżeli nie można racjonalnie wyliczyć wysokości tych opłat z góry, informacja, że takie dodatkowe opłaty mogą być należne.
W przypadku błędu w cenie produktu i/lub usługi zamówionej przez klienta, powiadomimy klienta o takim błędzie i będziemy czekać z dalszą realizacją zamówienia na zatwierdzenie skorygowanej ceny przez klienta. Przedsiębiorca może obciążyć kartę kredytową lub inny instrument płatniczy klienta. Jeżeli klient nie będzie chciał kontynuować realizacji zamówienia, niezwłocznie zwrócimy mu wszelkie kwoty, którymi został uprzednio obciążony.


11 GWARANCJA


11.1 Klient może skorzystać z gwarancji handlowej dostarczonej wraz z produktem lub usługą przez producenta i powinien zapoznać się z odpowiednią dokumentacją dostarczoną z produktem lub usługą w tym zakresie. W przypadku wystąpienia problemu w związku z zakupionym produktem lub usługą, klient powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt lub telefonicznie poprzez nasze centrum obsługi telefonicznej 22 209 89 78, poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00.
WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, O KTÓREJ MOWA W PUNKCIE 11.1. CPYOU B.V. OŚWIADCZA, ŻE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO PRAWNIE ZABRONIONE, CPYOU B.V. NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW LUB ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE LUB NAWIĄZKĘ, UTRATĘ ZLECEŃ LUB RENOMY, NIEZALEŻNIE OD ICH POWODU, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU LUB KORZYSTANIEM Z USŁUGI, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CPYOU B.V. ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU KWOTA ODPOWIEDZIALNOŚĆI CPYOU B.V. NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT LUB USŁUGĘ. W ŻADNYM WYPADKU CPYOU B.V. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA ODNOTOWANE PRZEZ JAKĄKOLWIEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, HANDLOWĄ, RZEMIEŚLNICZĄ LUB ZAWODOWĄ PROWADZONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ UŻYTKUJĄCĄ PRODUKTY I /LUB KORZYSTAJĄCĄ Z USŁUG NABYTYCH ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub przypadkowych lub wynikowych szkód, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych nie ma na celu wykluczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania przedsiębiorcy, jego kierownictwa lub personelu.


11.2 Zwroty gwarancyjne podlegają ograniczeniom wskazanym w indywidualnej gwarancji każdego produktu, określonej na opakowaniu, w instrukcji i na naszej stronie https://store.acer.com/pl-pl/ Jeśli wystąpią problemy z produktem marki Acer, zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego pod Kontakt w celu uzyskania pomocy


11.3 Jeśli klient jest konsumentem, przepisy określone w niniejszej sekcji 11 mają charakter dodatku i nie wpływają na ustawowe prawa i środki prawne, przysługujące klientowi na mocy obowiązujących przepisów ochrony konsumenta. W przypadku sprzeczności między niniejszą sekcją 11 a obowiązującymi przepisami ochrony konsumenta, pierwszeństwo mają ustawowe prawa wynikłe z obowiązujących przepisów ochrony konsumenta. Prawa te pozostają bez wpływu na prawa klienta, w tym wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., regulujących sprzedaż produktów i usług konsumpcyjnych, a w szczególności nie wykluczają, nie ograniczają ani nie zawieszają praw klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu.12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


12.1 Jeśli klient nie jest konsumentem, o ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności (za szkody lub z innego tytułu) w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi oraz jakimikolwiek zamówieniami, produktami, usługami lub zakupami, chyba że (a) w zakresie, w jakim szkody wynikają z celowego działania lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli lub agentów, (b) za śmierć lub szkodę na osobie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez wadliwe produkty i/lub usługi (c) za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną niedbalstwem naszych przedstawicieli lub agentów, lub (d) w zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność nie może zostać skutecznie wykluczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


12.2 W przypadku konsumentów, ponosimy odpowiedzialność za szkody powstałe z naszej winy.


12.3 Jeśli klient nie jest konsumentem i korzysta z produktów w celach handlowych, gospodarczych lub w celu ich odsprzedaży, nie będziemy ponosić wobec klienta żadnej odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą oraz utratę zysków.
Powyższe postanowienie pozostają bez wpływu na przysługujące klientowi niepodlegające wyłączeniu prawa ustawowe, w tym wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.13 DANE OSOBOWE, OCHRONA PRYWATNOŚCI I KONTROLA WYWOZU


13.1 Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych, a z danych, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji klienta („Dane osobowe”) będziemy korzystać wyłącznie w sposób określony na stronie Prywatność.


13.2 Podkreślamy, że produkty, które mogą zawierać technologię i oprogramowanie, podlegają unijnym przepisom w zakresie eksportu, jak również przepisom obowiązującym w kraju, do którego są one dostarczane lub w którym są używane. Klient zobowiązuje się przestrzegać tych przepisów. Przepisy te przewidują, że produkt/-y nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub zbywane do krajów objętych ograniczeniami, użytkowników końcowych objętych ograniczeniami lub w imieniu użytkowników końcowych objętych ograniczeniami.14 CESJA

14.1 W przypadku klientów niebędących konsumentami, Umowa zawarta na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych została zawarta osobiście z takim klientem i klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia jej lub scedowania na jakąkolwiek inną osobę bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy wyrażonej na piśmie.


14.2 W przypadku klientów niebędących konsumentami, Przedsiębiorcy przysługuje prawo do pełnego lub częściowego przeniesienia umowy na jakąkolwiek spółkę lub jakikolwiek podmiot z powodów ekonomicznych.15 Obowiązujące prawo i wyłączna jurysdykcja


15.1 W przypadku konsumentów: niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w Warunkach Użytkowania, niniejsze Warunki Ogólne oraz zakupy dokonywane przez klienta podlegają przepisom kraju stałego pobytu klienta. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.


15.2 W przypadku klientów niebędących konsumentami: niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w Warunkach Użytkowania, niniejsze Warunki Ogólne oraz zakupy dokonywane przez klienta podlegają przepisom prawa holenderskiego, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Wszelkie spory wynikające z Warunków Korzystania, niniejszych Warunków Ogólnych i zakupów dokonywanych przez klienta lub spory związane z Warunkami Korzystania, niniejszymi Warunkami Ogólnymi i zakupami dokonywanymi przez klienta podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Holandii.


15.3 Prawa, które mogą przysługiwać klientowi na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych stanowią uzupełnienie ustawowych uprawnień, w tym wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., w szczególności nie skutkują one wyłączeniem, ograniczeniem lub zawieszeniem prawa klienta na podstawie przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami Ogólnymi a obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony konsumentów, w tym przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, pierwszeństwo mają przysługujące klientowi prawa ustawowe.16 POZOSTAŁE


16.1 Reklamacje na nasze usługi można składać w:

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polska

 

16.2 Klient składający reklamację może odwołać się do pozasądowego mechanizmu składania reklamacji i mechanizmu odwoławczego. Informacje na temat sposobu dotarcia do nich zawarte są pod adresem http://ec.europa.eu/klients/odr/


16.3 Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w ciągu nie więcej niż 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia reklamacji.


16.4 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszych Warunków Ogólnych.


16.5 O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany na adres podany w chwili złożenia reklamacji.


16.6 Przestrzegamy wszystkich przepisów w zakresie z ochrony środowiska i przetwarzania odpadów. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem https://store.acer.com/pl-pl/weee-annex.


16.7 Uznanie przez sąd właściwy jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Ogólnych za nieważne, będzie bez znaczenia dla pełnej mocy obowiązującej ich pozostałych postanowień


ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać, jedynie wówczas, gdy klient chce odstąpić od umowy

Do :

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polska

Niniejszym zawiadamiam/-y (*) o odstąpieniu od mojej/naszej umowy sprzedaży następujących produktów (*)/świadczenia następujących usług (*),Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*):

Numer zamówienia (jeśli jest dostępny):

 

 

 

Imię i nazwisko klienta:

Adres klienta:

 

 

 

Date:

Podpis klienta (tylko wówczas, gdy zawiadomienie jest składane na papierze):

 

 

(*) niepotrzebne skreślić.