WARUNKI OGÓLNE

 

Warunki ogólne

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert online, transakcji sprzedaży i zakupu produktów i/lub usług za pośrednictwem witryny/-n znajdujących się obecnie pod adresem https://store.acer.com/pl-pl/   (wraz z witryną/-ami, które mogą je zastąpić w przyszłości – Witryna).
1 DEFINICJE

 

1.1 Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 

a.   „konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

b.   „przedsiębiorca-konsument” oznacza osobę fizyczną zawierającą z Przedsiębiorcą (zgodnie z poniższą definicją) umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dostępnej na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 

c.   „dzień” oznacza dzień kalendarzowy;

 

d.   „trwały nośnik” oznacza każdy instrument, który umożliwia użytkownikowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji przeznaczonych osobiście dla niego, w sposób umożliwiający dostęp do nich w późniejszym terminie przez okres czasu odpowiedni dla celu, któremu dana informacja ma służyć, oraz umożliwiający kopiowanie i przechowywanie informacji w niezmienionej postaci;

 

e.   „treści cyfrowe” to dane, które są wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, filmy lub teksty, wymienione i opisane w Witrynie, w zależności od przypadku, dostępne celem dostarczenia ich użytkownikowi w postaci produktu lub usługi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi;

 

f.   „usługa cyfrowa” to usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez klienta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych;

 

g.   „produkt(y)” to materialne aktywa ruchome takie jak sprzęt komputerowy, w tym wchodzące w jego skład wszelkie treści cyfrowe, takie jak oprogramowanie i/lub powiązane akcesoria, wymienione i opisane w Witrynie, gotowe do dostarczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi;

 

h.   „usługa” oznacza usługi takie jak przedłużone gwarancje, wymienione i opisane w Witrynie, dostępne do świadczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.

 

 

2 WSKAZANIE PRZEDSIĘBIORCY

 

2.1 Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Witryny prowadzi CPYou B.V. („Przedsiębiorca” lub „my”).

 

Dane kontaktowe Przedsiębiorcy:

CPYou B.V.

Europalaan 89,

5232BC 's-Hertogenbosch

Holandia

VAT: PL5263374120

Izba Handlowa: 77405714 w 's-Hertogenbosch, Holandia.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt ze spółką:

CPYou B.V. c/o Asplex sp. z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw, Polska

Nr telefonu: 22 209 89 88

Adres: Kontakt3 ZASTOSOWANIE

 

 

3.1 Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do każdej oferty Przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej pomiędzy Przedsiębiorcą a klientem.4 WYMOGI TECHNICZNE4.1 Minimalne wymogi techniczne do korzystania z Witryny:

 

PRZEGLĄDARKA

WERSJA

SYSTEM OPERACYJNY

Firefox

Najnowsza wersja

Każdy

Chrome

Najnowsza wersja

Każdy

Safari

Najnowsza wersja

Mac OS

Microsoft Edge

Wersja 11 lub późniejsza

Windows 8
lub jego późniejsza wersja

Internet Explorer

Wersja 9 lub późniejsza

Windows 7
lub jego późniejsza wersja

Safari Mobile

iPad 2

iPad Mini

iPad z ekranem Retina

iPhone 4 lub jego późniejsza wersja

IOS 7 lub jego późniejsza wersja

 

Mobilna wersja Chrome

Najnowsza wersja

Android 4 lub jego późniejsza wersja

Łącze internetowe o prędkości 256 kb/s lub szybsze

 

4.2 Metoda odroczonej płatności (tylko sprzedaż typu business-to-business (B2B)): Wybierając „Metodę odroczonej płatności”, wyrażasz zgodę na przeprowadzenie oszustwa i oceny zdolności kredytowej w kontekście Twojego zamówienia. Podanie informacji o Twojej firmie jest wymagane, abyśmy mogli przeprowadzić proces underwritingu i podjąć decyzję o tym, czy jesteśmy skłonni sprzedać Ci na kredyt. Będziemy mogli zatwierdzić lub odrzucić każde zamówienie złożone w ramach „Metody Odroczonej Płatności”. Przekażemy Ci naszą decyzję w rozsądnym czasie za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez Ciebie przy kasie. Twoja płatność musi wpłynąć w terminie wskazanym na fakturze. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i wyraźnie zgadzasz się z góry, że jeśli nie zapłacisz należnej kwoty w określonym terminie, (i) należna kwota stanie się natychmiast wymagalna bez dalszego zawiadomienia lub żądania, oraz (ii) będziemy mieli prawo do cesji ( lub przenieść) swoje zobowiązania w całości lub w części na rzecz naszego ubezpieczyciela kredytu.

 

5 NIEDOZWOLONE FORMY KORZYSTANIA5.1 Uzyskując dostęp do Witryny, Treści tam zawartych oraz różnych funkcji oferowanych przez Witrynę, lub korzystając z nich, nie wolno:a.   naruszać prawa;

 

b.   posługiwać się wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, narzędziami do zbierania informacji, złośliwym oprogramowaniem lub innymi szkodliwymi elementami;

 

c.   podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danej części lub funkcji Witryny lub jakichkolwiek naszych systemów lub sieci;

 

d.   korzystać z Witryny w niewłaściwych celach, ingerować w prawidłowe działanie Witryny lub w korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek osobę, ani podejmować takich prób;

 

e.   przesyłać do Witryny, zamieszczać w niej lub w innym trybie publikować w Witrynie lub za jej pośrednictwem informacji, treści lub materiałów, które są nieprawdziwe, niezgodne z prawem, obraźliwe/ obelżywe lub w inny sposób naruszają prawo;

 

f.   korzystać z Witryny w celu lub w sposób, który naruszałby prawa osób trzecich, stanowiłby plagiat lub pogwałcenie takich praw, w tym m.in. praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, poufności umowy, patentów, praw do prywatności lub praw do reklamy lub jakichkolwiek innych praw z tytułu własności lub praw podmiotowych;6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW6.1 Odwiedzając Witrynę, składając zamówienie lub wysyłając nam wiadomość elektroniczną, klienci komunikują się z nami drogą elektroniczną. Dla celów związanych z umową, klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych. Warunek ten pozostaje bez wpływu na prawa ustawowe przysługujące klientom w związku z korespondencją elektroniczną. W szczególności, taka korespondencja elektroniczna nie może zawierać żadnych niezamówionych informacji handlowych, o ile klient nie udzielił wcześniejszej, wyraźnej i niezależnej zgody na otrzymywanie korespondencji tego rodzaju.6.2 Przed potwierdzeniem zamówienia, klient zostanie poproszony o wyraźne zaakceptowanie Warunków Ogólnych i złożenie oświadczenia, że ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat i prawo do skorzystania z wybranego przez siebie sposobu płatności. Przed potwierdzeniem i przyjęciem zamówienia lub realizacją zakupu może okazać się konieczna weryfikacja informacji przekazanych przez klienta. Przed złożeniem zamówienia, klient będzie miał możliwość sprawdzenia swojego zamówienia i skorygowania błędów w zakresie wprowadzonych danych.

Zamówienie klienta stanowi złożoną nam ofertę zakupu produktu i/lub usługi. Obciążenie karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego przez Przedsiębiorcę lub w imieniu Przedsiębiorcy nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty klienta. O ewentualnej niemożności przyjęcia zamówienia poinformujemy klienta drogą mailową. Powodem może być niedostępność zamówionego produktu lub zamówionej usługi w wyniku nieoczekiwanego wyczerpania się naszych zapasów, czego nie mogliśmy zasadnie przewidzieć, wykrycia przez nas rażącego lub istotnego błędu w cenie lub opisie produktu, lub niemożności zrealizowania przez nas zamówienia w podanym przez klienta terminie. Podkreślamy, że dostarczamy produkty i/lub świadczymy usługi wyłącznie w Polsce i nie dostarczamy produktów i/lub nie świadczymy usług w innych krajach, z wyjątkiem sytuacji, gdy opis produktu i/lub usługi w Witrynie stanowi inaczej. Zamówienie złożone przez klienta zostaje przez nas przyjęte z chwilą wysłania przez nas wiadomości elektronicznej do klienta z potwierdzeniem, że wysłaliśmy produkt lub gdy treści cyfrowe zostaną udostępnione do pobrania lub aktywacji. Bez zbędnej zwłoki poinformujemy klienta pocztą elektroniczną, jeżeli zamówiony przez niego produkt i/lub zamówiona usługa będzie niedostępna lub jeżeli - z powodu działania siły wyższej - nie będziemy mogli dostarczyć produktu i/lub wykonać usługi w przewidywanym terminie.6.3 Wszystkie istotne informacje dotyczące sprzedaży stanowią integralną część umowy i nie mogą być zmieniane, jeśli nie zostanie to obustronnie uzgodnione. Istotne informacje dotyczące sprzedaży obejmują opis produktów, ich funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, przydatność do określnego celu oraz inne cechy istotne dla klienta.7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY7.1 Z wyjątkiem przypadków, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 7.7, klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie 7. Okres przewidziany na odstąpienie od umowy wygaśnie po upływie 14 dni od:

 

a.   dnia zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług;

 

b.   dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem, obejmie w posiadanie produktów – w przypadku umów na podstawie których Przedsiębiorca jest zobowiązany do przeniesienia własności produktów;

 

c.   dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem, fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniego produktu, partii produktów lub części produktu - w przypadku umów obejmujących wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach;

d.   dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta i niebędąca przewoźnikiem obejmie w posiadanie pierwszego produktu - w przypadku umów dotyczących regularnej dostawy produktów przez określony czas.

 

7.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą lub korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.1). Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Klient może również elektronicznie złożyć formularz odstąpienia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej, korzystając z naszej strony Kontakt, w którym to przypadku potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia przekażemy klientowi bezzwłocznie na trwałym nośniku. Aby jak najszybciej przeprowadzić odstąpienie od umowy, proponujemy skontaktować się w pierwszej kolejności z naszym telefonicznym biurem obsługi pod numerem 22 209 89 78, poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00, w celu uzyskania dalszych szczegółowych instrukcji. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy, wskazanego w pkt 7.1 powyżej. Po wykonaniu przez klienta prawa do odstąpienia umowy, umowę uważa się za niezawartą, zaś w przypadku gdy klient odstąpi od umowy zanim Przedsiębiorca przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać Przedsiębiorcę i nie ma on obowiązku zawarcia umowy. W przypadku wykonania przez klienta prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe wygasają.7.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, zwrócimy klientowi wszelkie płatności otrzymane od klienta, w tym, w stosownych przypadkach, koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jeśli klient zdecydował się na sposób dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa z naszej oferty), niezwłocznie, a każdym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7.2. Zwrotu dokonamy przy użyciu tego samego środka płatności, z którego klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i pod warunkiem, że w wyniku takiego zwrotu klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu produktów lub dostarczenia potwierdzenia odesłania produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.7.4 Wszystkie produkty należy odesłać do Asplex sp. z o.o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wrocław, Polska lub wręczyć je nam, bez zbędnej zwłoki, a każdym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7.2 Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle nam produkty przed upływem 14-dniowego terminu. Ze względu na ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów, o którym mowa w punkcie 8.6, zalecamy korzystanie z przewoźnika, który umożliwia śledzenie i monitorowanie statusu zwracanych produktów. Aby jak najszybciej dokonać zwrotu, sugerujemy, aby klient skontaktował się z nami pod wskazanym numerem telefonu w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu produktu przed jego odesłaniem.7.5 Klient ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu produktów. Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z ich eksploatacji w zakresie wykraczającym poza czynności konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.7.6 Jeżeli klient chce, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie odstąpienia, o którym mowa w punkcie 7.1 (a), wymagamy, aby klient zgłosił wyraźnie takie żądanie na piśmie lub na trwałym nośniku. Klient przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy po całkowitej realizacji usługi. Jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia po zgłoszeniu takiego żądania, ale przed całkowitą realizacją usługi, będzie zobowiązany do zapłaty proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, należnego za wykonanie usług do momentu otrzymania od klienta informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.7.7 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących sytuacjach:a.   w przypadku umów o świadczenie usług, po ich całkowitym wykonaniu, jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą klienta, a także po poinformowaniu klienta, że utraci prawo odstąpienia od umowy, w przypadku spełnienia świadczenia przez nas;

 

b.   w przypadku dostawy produktów lub usług, których cena jest uzależniona od wahań na rynku finansowym, których nie jesteśmy w stanie kontrolować i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c.   w przypadku dostawy produktów nieprefabrykowanych, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

 

d.   w przypadku dostawy produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

 

e.   w przypadku produktów dostarczonych w zamkniętych opakowaniach, które nie podlegają zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otwarte po ich dostarczeniu;

 

f.   w przypadku dostawy produktów, które, po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g.   w przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po ich dostarczeniu.

 

h.  Zgodnie z obowiązującym prawem nie masz możliwości do testowania treści cyfrowych, które kupiłeś online w okresie, w którym przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli rozpoczniesz wykonywanie treści cyfrowych w okresie obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy (na przykład poprzez aktywację łącza internetowego lub kodu cyfrowego w celu uruchomienia lub pobrania oprogramowania), uznaje się, że (i) wyraziłeś uprzednią zgodę rozpoczęcia świadczenia w okresie prawa do odstąpienia od umowy; oraz (ii) potwierdzili Państwo, że w ten sposób tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy; oraz (iii) potwierdzili, że handlowiec dostarczył Ci potwierdzenie Twojej uprzedniej wyraźnej zgody i potwierdzenia.7.8 Ciężar udowodnienia faktu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem spoczywa na kliencie. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym punkcie 7, klient nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.7.9 Klauzule od 7.1 do 7.8 mają zastosowanie wyłącznie względem klientów będących konsumentem albo przedsiębiorcą-konsumentem.8 DOSTAWA I REALIZACJA8.1 W przypadku braku innych uzgodnień dotyczących terminu dostawy, dostarczymy produkty przez fizyczne przeniesienie posiadania lub kontroli nad produktami i/lub rozpoczniemy świadczenie usług bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.8.2 W sytuacji, w której nie wykonaliśmy ciążącego na nas obowiązku dostarczenia produktów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług w terminie uzgodnionym z klientem lub w terminie określonym w punkcie 8.1, klient zobowiązany jest wezwać nas do dokonania takiej dostawy i/lub rozpoczęcia takiego świadczenia usług w dodatkowym okresie stosownym do okoliczności. Jeśli nie dostarczymy produktów i/lub nie rozpoczniemy świadczenia usług w tym dodatkowym okresie czasu, klient będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów sprzedaży i/lub umów o świadczenie usług, w przypadku których odmówiliśmy dostarczenia produktów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług lub gdy dostawa produktów lub rozpoczęcie świadczenia usług w uzgodnionym terminie dostawy jest konieczne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące zawarciu umowy lub jeżeli klient uprzedzi nas, przed zawarciem umowy, że konieczna jest dostawa do danego dnia lub w danym dniu. W takich przypadkach, jeśli nie dostarczymy produktów i/lub usług w terminie uzgodnionym z klientem lub w terminie określonym w punkcie 8.1, klientowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.8.3 Po wypowiedzeniu umowy zgodnie z punktem 8.2, bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od wypowiedzenia umowy, dokonamy zwrotu wszystkich kwot zapłaconych w ramach umowy.8.4 W uzupełnieniu wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 8.2, klient można skorzystać z innych środków przewidzianych przepisami prawa krajowego.8.5 Zamówienia wysyłane są w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem odpowiednich świąt państwowych w Polsce. Jeżeli status któregokolwiek z produktów w koszyku klienta zostanie określony jako „zamówienie wstępne”, realizacja całego zamówienia klienta zostanie przełożona do czasu, w którym w magazynie znajdą się wszystkie produkty z zamówienia. W dniu, w którym zamówienie klienta zostanie wysłane z naszego magazynu, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysyłki oraz informacjami od przewoźnika na temat śledzenia przesyłki. Po złożeniu zamówienia, zostanie ono dostarczone na adres wysyłki podany przez klienta, pod warunkiem, że adres wysyłki jest kompletny i zgodny z warunkami dotyczącymi wysyłki podanymi w Witrynie. Dostawa realizowana jest przez niezależnego przewoźnika będącego osobą trzecią, wedle naszego wyboru. Terminy wysyłki podane w Witrynie są szacunkowe i zależą od warunków oferowanych przez przewoźnika będącego osobą trzecią. O wysyłce produktu poinformujemy klienta pocztą elektroniczną. W przypadku konfliktu między niniejszym punktem 8.5 a innymi postanowieniami punktu 8, obowiązujące będą inne postanowienia punktu 8.8.6 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.8, tytuł, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na klienta, z chwilą fizycznego wejścia w posiadanie produktów przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią niebędącą klientem.8.7 Nasze standardowe koszty wysyłki uzależnione są od całkowitej wartości i/lub wymiarów i/lub wagi towaru wysyłanego w jednej przesyłce i pod jeden adres. Opłaty za dostawę przyspieszoną, w stosownych wypadkach, są dodatkiem do standardowych kosztów wysyłki. Koszt wysyłki standardowej i przyspieszonej będzie widoczny w Witrynie przed złożeniem zamówienia.8.8 Prawo własności do wszystkich produktów przechodzi na klienta dopiero po otrzymaniu przez nas ostatecznej płatności w pełnej kwocie.9 OPROGRAMOWANIE, TREŚCI CYFROWE, USŁUGA CYFROWA9.1 Użytkownik otrzymuje zezwolenie na korzystanie z dowolnego oprogramowania zgodne z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania lub dostarczonej z nim, bez względu na to, czy zostało ono przedstawione jako preinstalowane lub wstępnie załadowane na produkcie i dostarczone użytkownikowi podczas procesu pobierania, aktywacji lub instalacji oprogramowania („Warunki licencji”). Nie można pobierać ani aktywować, używać ani instalować oprogramowania przed przeczytaniem i zaakceptowaniem warunków licencji. Niniejszy warunek nie wpływa na przysługujące klientowi ustawowe prawa związane z dostawą lub użytkowaniem oprogramowania.9.2 W przypadku gdy klient nie jest konsumentem oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas na piśmie lub zgodnie z odpowiednimi postanowieniami licencyjnymi, oprogramowanie jest dostarczane „tak, jak jest”, bez żadnych gwarancji, warunków lub postanowień dotyczących jakości, przydatności do określonego celu, wydajności lub zgodności z opisem, a my nie oferujemy żadnych gwarancji ani rękojmi związanych z instalacją oprogramowania, konfiguracją lub korektą błędów/usterek. Zalecamy klientowi zapoznanie się z warunkami licencji celem ustalenia jego praw wobec producenta, licencjodawcy lub dostawcy oprogramowania.

 

9.3 Treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane klientowi będącemu konsumentem, pozostają w zgodności z umową, jeśli:

 1. ich opis, ilość i jakość oraz funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne ich cechy spełniają warunki przewidziane w umowie.
 2. nadają się do szczególnego celu, do którego są potrzebne klientowi i o którym klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie  zawarcia umowy, i który Przedsiębiorca zaakceptował.
 3. są dostarczane wraz z wszelkimi akcesoriami i instrukcjami, w tym instrukcją instalacji, oraz wsparciem technicznym dla klienta, zgodnie z  umową
 4. są aktualizowane zgodnie z umową.

 

9.4 Przedsiębiorca zapewnia, aby klient będący konsumentem był informowany o aktualizacjach, w tym aktualizacjach zabezpieczeń, które są niezbędne do zachowania zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową i aby takie aktualizacje były mu dostarczane przez okres, w którym:

 1. treści cyfrowe lub usługi cyfrowe mają być dostarczane na podstawie umowy, w przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści lub usług cyfrowych w sposób ciągły przez określony czas; lub
 2. klient może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę rodzaj i cel treści cyfrowych lub usługi cyfrowej oraz z uwzględnieniem okoliczności i charakteru umowy, jeżeli umowa przewiduje pojedynczą dostawę lub szereg odrębnych dostaw.

Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, treści cyfrowe lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w momencie zawarcia umowy.

 

9.5 Jeżeli klient będący konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym terminie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie pkt 9.4 powyżej, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową wynikający wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, pod warunkiem że Przedsiębiorca poinformował go o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania oraz niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji przez klienta nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Przedsiębiorcę.

 

9.6 W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas, treści cyfrowe lub usługi cyfrowe muszą pozostawać zgodne z umową przez cały ten czas. Przyjmuje się, że brak zgodności z umową nie występuje, jeżeli w momencie zawarcia umowy konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowych lub usługi cyfrowej odbiega od obiektywnych wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia umowy.

 

9.7 Brak zgodności z umową wynikający z niewłaściwej integracji treści cyfrowych lub usługi cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym klienta będącego konsumentem uznaje się za brak zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli integracja treści cyfrowych lub usługi cyfrowej została przeprowadzona przez Przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność lub treści cyfrowe lub usługa cyfrowa miały zostać zintegrowane przez klienta będącego konsumentem, a niewłaściwa integracja była wynikiem błędów w instrukcji integracji dostarczonej przez Przedsiębiorcę.

 

9.8 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach licencyjnych, nie będziesz (a) dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób odtwarzać oprogramowania, kluczy produktu lub innych komponentów produktu ani w inny sposób podejmować prób poznania kodu źródłowego, struktury, algorytmów lub idei leżących u ich podstaw; (b) podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z Warunkami licencji; (c) kopiować ani w inny sposób reprodukować jakiegokolwiek oprogramowania, komponentu produktu lub materiałów; (d) w jakikolwiek sposób modyfikować, zmieniać, modyfikować lub redukować zawartość jakiegokolwiek oprogramowania, komponentu produktu lub materiałów; ani (e) wprowadzać wirusów komputerowych ani innych nielegalnych kodów do jakiegokolwiek oprogramowania, materiałów lub systemu dostawcy; ani (f) łączyć ani wiązać sprzedaży jakiegokolwiek oprogramowania lub komponentu produktu z jakimkolwiek nieautoryzowanym produktem strony trzeciej, który stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do źródła lub pochodzenia oprogramowania, bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy.

 

10 CENA I PŁATNOŚĆ

 

10.1 Ceny podane w Witrynie są cenami całkowitymi podanymi w odpowiedniej walucie w zależności od lokalizacji wybranej przez klienta, zawierają również podatki, a w sytuacji, w której ze względu na charakter produktów i/lub usług, nie można racjonalnie obliczyć ceny z wyprzedzeniem, w Witrynie zostanie podany sposób obliczenia ceny oraz, w stosownych wypadkach, wszystkie dodatkowe koszty przewozu, dostawy lub opłaty pocztowe oraz wszelkie inne koszty lub, jeżeli nie można racjonalnie wyliczyć wysokości tych opłat z góry, wraz z informacją, że takie dodatkowe opłaty mogą być należne.
W przypadku błędu w cenie produktu i/lub usługi zamówionej przez klienta, powiadomimy klienta o takim błędzie i będziemy czekać z dalszą realizacją zamówienia na zatwierdzenie skorygowanej ceny przez klienta. Przedsiębiorca może obciążyć kartę kredytową lub inny instrument płatniczy klienta. Jeżeli klient nie będzie chciał kontynuować realizacji zamówienia, niezwłocznie zwrócimy mu wszelkie kwoty, którymi został uprzednio obciążony.11 GWARANCJA11.1 Klient może skorzystać z gwarancji handlowej dostarczonej wraz z produktem lub usługą przez producenta i powinien zapoznać się z odpowiednią dokumentacją dostarczoną z produktem lub usługą w tym zakresie. W przypadku wystąpienia problemu w związku z zakupionym produktem lub usługą, klient powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt lub telefonicznie poprzez nasze centrum obsługi telefonicznej 22 209 89 78, poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00.
WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, O KTÓREJ MOWA W PUNKCIE 11.1. CPYOU B.V. OŚWIADCZA, ŻE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO PRAWNIE ZABRONIONE, CPYOU B.V. NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW LUB ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE LUB NAWIĄZKĘ, UTRATĘ ZLECEŃ LUB RENOMY, NIEZALEŻNIE OD ICH POWODU, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU LUB KORZYSTANIEM Z USŁUGI, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CPYOU B.V. ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU KWOTA ODPOWIEDZIALNOŚĆI CPYOU B.V. NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT LUB USŁUGĘ. W ŻADNYM WYPADKU CPYOU B.V. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA ODNOTOWANE PRZEZ JAKĄKOLWIEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, HANDLOWĄ, RZEMIEŚLNICZĄ LUB ZAWODOWĄ PROWADZONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ UŻYTKUJĄCĄ PRODUKTY I /LUB KORZYSTAJĄCĄ Z USŁUG NABYTYCH ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub przypadkowych lub wynikowych szkód, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych nie ma na celu wykluczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Przedsiębiorcy, jego kierownictwa lub personelu.11.2 Zwroty gwarancyjne podlegają ograniczeniom wskazanym w indywidualnej gwarancji każdego produktu, określonej na opakowaniu, w instrukcji i na naszej stronie https://store.acer.com/pl-pl/ Jeśli wystąpią problemy z produktem marki Acer, zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego pod Kontakt w celu uzyskania pomocy11.3 Jeśli klient jest konsumentem, przepisy określone w niniejszej sekcji 11 mają charakter uzupełniający i nie wpływają na ustawowe prawa i środki prawne, przysługujące klientowi na mocy obowiązujących przepisów ochrony konsumenta. W przypadku sprzeczności między niniejszą sekcją 11 a obowiązującymi przepisami ochrony konsumenta, pierwszeństwo mają ustawowe prawa wynikające z obowiązujących przepisów ochrony konsumenta. Prawa te pozostają bez wpływu na prawa klienta, w tym wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, regulujących sprzedaż produktów i usług konsumpcyjnych, a w szczególności nie wykluczają, nie ograniczają ani nie zawieszają praw klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu.
12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA12.1 Jeśli klient nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem, o ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi (za wady prawne lub fizyczne produktów lub usług), z wyjątkiem odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie może ona zostać skutecznie wyłączona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiedzialności za szkodę wynikającą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przedsiębiorcy.12.2 Jeśli klient jest konsumentem, Przedsiębiorca odpowiada wobec niego za brak zgodności z umową istniejący w momencie dostawy produktów i który ujawnił się w ciągu 2 lat od tego momentu. W przypadku produktów z elementami cyfrowymi (treści cyfrowych), gdy umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas, Przedsiębiorca odpowiada również za brak zgodności z umową treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w ciągu 2 lat od momentu dostawy produktów z elementami cyfrowymi. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie w sposób ciągły przez okres powyżej 2 lat, Przedsiębiorca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, który wystąpił lub ujawnił się w okresie, w którym zgodnie z umową sprzedaży mają być dostarczane treści cyfrowe lub usługa cyfrowa.

 

12.3 W przypadku braku zgodności z umową, klient będący konsumentem ma prawo żądać doprowadzenia produktów do zgodności z umową, do otrzymania proporcjonalnego obniżenia ceny lub do rozwiązania umowy, na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

 

12.4 W celu doprowadzenia produktów do zgodności z umową klient będący konsumentem może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany środek ochrony byłby niemożliwy lub, w porównaniu z innym środkiem ochrony wiązałby się z niewspółmiernymi kosztami dla Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym wartość, jaką miałyby produkty, gdyby nie wystąpił brak zgodności z umową, znaczenie braku zgodności z umową oraz możliwość skorzystania z innego środka ochrony bez poważnych niedogodności dla klienta. Naprawy lub wymiany Przedsiębiorca dokonuje nieodpłatnie, w rozsądnym czasie od momentu poinformowania go o braku zgodności produktu z umową oraz bez poważnych niedogodności dla klienta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim produkt został nabyty przez klienta. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia produktów do zgodności z umową, jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wiązałyby się z niewspółmiernymi kosztami dla Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym wymienione w zdaniu poprzednim. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za normalne użytkowanie wymienianych produktów w okresie poprzedzającym wymianę.

 

12.5 Klient będący konsumentem ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny (odpowiadającego zmniejszonej wartości produktów w porównaniu z wartością, jaką miałyby te towary gdyby były zgodne z umową) lub do rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z pkt 12.6 poniżej w następujących przypadkach

 1. Przedsiębiorca nie dokonał naprawy lub wymiany lub odmówił doprowadzenia towarów do zgodności z umową zgodnie pkt 12.4 zdanie trzecie.
 2. brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Przedsiębiorca próbował doprowadzić towary do zgodności z umową.
 3. brak zgodności z umową jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub rozwiązanie umowy sprzedaży. 
 4. Przedsiębiorca oświadczy lub z okoliczności jasno wynika, że nie doprowadzi produktów do zgodności z umową w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla klienta.

Klient nie ma prawa do rozwiązania umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest jedynie nieistotny. Na sprzedawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że brak zgodności z umową jest nieistotny.

 

12.6 Klient będący konsumentem wykonuje prawo do rozwiązania umowy składając Przedsiębiorcy oświadczenie, w którym informuje o decyzji o rozwiązaniu umowy. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży, a istnieje podstawa do rozwiązania umowy sprzedaży na podstawie pkt 12.5 powyżej, umowę rozwiązać można jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez klienta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową. Jeżeli klient rozwiązuje umowę sprzedaży w całości lub w odniesieniu do niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży, zobowiązany jest on do zwrotu produktów na koszt Przedsiębiorcy, zaś Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić klientowi cenę zapłaconą za produkty po ich odbiorze lub po otrzymaniu dowodów, że klient odesłał produkty.

 

12.4 Jeżeli z powodu wady fizycznej produktu klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem, złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.12.4 Jeśli klient nie jest konsumentem i korzysta z produktów w celach handlowych, gospodarczych lub w celu ich odsprzedaży, nie będziemy ponosić wobec klienta żadnej odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą oraz utratę zysków.
Powyższe postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla przysługujących klientowi, niepodlegających wyłączeniu praw ustawowych, w tym wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

 

 

13 DANE OSOBOWE, OCHRONA PRYWATNOŚCI I KONTROLA WYWOZU13.1 Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych, a z danych, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji klienta („Dane osobowe”) będziemy korzystać wyłącznie w sposób określony na stronie Prywatność.13.2 Podkreślamy, że produkty, które mogą zawierać technologię i oprogramowanie, podlegają unijnym przepisom w zakresie eksportu, jak również przepisom obowiązującym w kraju, do którego są one dostarczane lub w którym są używane. Klient zobowiązuje się przestrzegać tych przepisów. Przepisy te przewidują, że produkt/-y nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub zbywane do krajów objętych ograniczeniami, użytkowników końcowych objętych ograniczeniami lub w imieniu użytkowników końcowych objętych ograniczeniami.
14 CESJA

 

14.1 Klientowi nie będącemu konsumentem ani przedsiębiorcą-konsumentem, nie przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z umowy z Przedsiębiorcą bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy wyrażonej na piśmie.14.2 W przypadku klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą-konsumentem, Przedsiębiorcy przysługuje prawo przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z umowy z Przedsiębiorcą bez konieczności uzyskania zgody takiego klienta.
15 Obowiązujące prawo i wyłączna jurysdykcja15.1 W odniesieniu do klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami-konsumentami, niniejsze Warunki Ogólne oraz umowy zawierane przez Przedsiębiorcę z klientami podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Ogólnych oraz umowach zawieranych z osobami, o których mowa w zdaniu poprzednim zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.15.2 Wszelkie spory pomiędzy Przedsiębiorcą a klientem będącym konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy rzeczowo oraz miejscowo, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.15.3 Prawa, które mogą przysługiwać klientowi, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem, na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych stanowią uzupełnienie ustawowych uprawnień, w tym wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności nie skutkują one wyłączeniem, ograniczeniem lub zawieszeniem prawa klienta na podstawie przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami Ogólnymi a obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony konsumentów, w tym przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, pierwszeństwo mają prawa ustawowe przysługujące – w odpowiednim zakresie - konsumentowi lub przedsiębiorcy-konsumentowi.

 

 

15.4 Do czasu wejścia w życie odpowiednich krajowych przepisów transponujących przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE („Dyrektywa towarowa”) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych („Dyrektywa cyfrowa”), odpowiednie przepisy Dyrektywy towarowej oraz Dyrektywy cyfrowej stosuje się bezpośrednio, zaś w przypadku sprzeczności w jakiejkolwiek kwestii pomiędzy niniejszymi Warunkami Ogólnymi a Dyrektywą towarową lub Dyrektywą cyfrową, zastosowane znajdują odpowiednie przepisy, odpowiednio, Dyrektywy towarowej lub Dyrektywy cyfrowej.

 

 

15.5 W odniesieniu do klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami-konsumentami, niniejsze Warunki Ogólne oraz umowy zawierane przez Przedsiębiorcę z klientami podlegają prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Ogólnych oraz umowach zawieranych z klientami, o których mowa w zdaniu poprzednim zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa holenderskiego.

 

 

15.6 Wszelkie spory pomiędzy Przedsiębiorcą a klientem niebędącym konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez holenderski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy.

 

 

15.7 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcą a klientami.
16 POZOSTAŁE16.1 Reklamacje na nasze usługi można składać w:

CPYou B.V. c/o Asplex sp. z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

 

Polska

 

16.2 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 1. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z umową zawartą z Przedsiębiorcą,
 2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Przedsiębiorcą,
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Przedsiębiorcą, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów),

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl.

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Przedsiębiorca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

16.3 Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w ciągu nie więcej niż 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia reklamacji.16.4 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszych Warunków Ogólnych.16.5 O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany na adres podany w chwili złożenia reklamacji, na papierze lub innym trwałym nośniku.16.6 Przestrzegamy wszystkich przepisów w zakresie ochrony środowiska i przetwarzania odpadów. Informacje dotyczące możliwości nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego oraz o punktach zbierania zużytego sprzętu znajdują się pod adresem https://store.acer.com/pl-pl/weee-annex.16.7 Uznanie przez sąd właściwy jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Ogólnych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne nie wpływa na ważność skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków Ogólnych, zaś w miejsce postanowień Warunków Ogólnych uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne stosuje się postanowienia najpełniej oddające zgodną wolę Przedsiębiorcy i klienta oraz pozostające w zgodności z przepisami prawa.

 

 

ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać, jedynie wówczas, gdy klient chce odstąpić od umowy

Do :

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Polska

Niniejszym zawiadamiam/-y (*) o odstąpieniu od mojej/naszej umowy sprzedaży następujących produktów (*)/świadczenia następujących usług (*),Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*):

Numer zamówienia (jeśli jest dostępny):

 

 

 

Imię i nazwisko klienta:

Adres klienta:

 

 

 

Date:

Podpis klienta (tylko wówczas, gdy zawiadomienie jest składane na papierze):

 

 

(*) niepotrzebne skreślić.