Free Express DeliveryDarmowa ekspresowa dostawa
Free ReturnsBezpłatne zwroty
Secure PaymentBezpieczne płatności
Qualified Acer SupportWykwalifikowany zespół pomocy acer

PROMOCJA NA HALLOWEEN: ZNIŻKI DO 1000 zł

KUP TERAZ

Załącznik do warunków ogólnych

Załącznik do warunków ogólnych

POLSKA


Poniższy załącznik stanowi część warunków ogólnych mających zastosowanie do wszystkich ofert online, transakcji sprzedaży i zakupu za pośrednictwem witryny/-n znajdujących się obecnie pod adresem https://it-store.acer.com (wraz z witryną/-ami, które mogą je zastąpić w przyszłości – „Witryna”).


1 DEFINICJE


1.1 Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Dyrektywa WEEE: oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

a. WEEE lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: oznacza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu art. 3 ust. (1) lit. (e) Dyrektywy WEEE, tj. „sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który jest odpadem w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE, w tym wszystkie części składowe, podzespoły i materiały eksploatacyjne stanowiące część produktu w momencie pozbywania się”, implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 24) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

b. EEE lub sprzęt elektryczny i elektroniczny: oznacza sprzęt elektryczny lub elektroniczny w rozumieniu art. 3 ust. (1) lit. (a) Dyrektywy WEEE, tj. „sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłu oraz pomiaru prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego”, implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 13) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

c. WEEE przeznaczony dla gospodarstw domowych: oznacza WEEE pochodzący z gospodarstw domowych w rozumieniu art. 3 ust. (1) lit. (h) Dyrektywy WEEE tj. „WEEE pochodzący z gospodarstw domowych oraz WEEE pochodzący ze źródeł komercyjnych, przemysłowych, instytucjonalnych i innych, który, z uwagi na jego charakter i ilość, jest podobny do WEEE pochodzącego z gospodarstw domowych. Odpady z EEE, który z dużym prawdopodobieństwem będzie użytkowany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, uznaje się każdorazowo za WEEE z gospodarstw domowych”; implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 14) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

d. Producent: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 3 ust. (1) lit. (f) Dyrektywy WEEE, implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 11) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: tj.

e. Dystrybutor: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 3 ust. (1) lit. (g) Dyrektywy WEEE, implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 2) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym tj.: „każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia EEE na rynku” tj.


2 ZAKRES WYMOGÓW INFORMACYJNYCH


2.1 Poniższe informacje stosuje się do EEE, jak następuje:

a. Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. do EEE należącego do kategorii wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy WEEE, implementowanym do polskiego prawa Załącznikiem nr 6 do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Załącznik II do Dyrektywy WEEE zawiera przykładowy wykaz EEE należącego do kategorii wymienionych w Załączniku I. Są to między innymi:Wielogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;

  • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;
  • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny;
  • Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne;
  • Sprzęt oświetleniowy;
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych);
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy;
  • Wyroby medyczne (z wyjątkiem wyrobów wszczepionych lub zainfekowanych).

b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do EEE należącego do kategorii wymienionych w Załączniku nr 1 do polskiej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, chyba że sprzęt taki został wyłączony art. 2 ust. (3) Dyrektywy WEEE implementowanym do polskiego prawa art. 4 ust. 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

3 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW EEE


3.1 Zgodnie z art. 13 i art. 26 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym producent jest zobowiązany podjąć wszelkie właściwe środki w celu poinformowania użytkowników EEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych o:

a. zakazie pozbywania się WEEE w ramach niesegregowanych odpadów komunalnych oraz o obowiązku ich odrębnego zbierania;

b. dostępnych dla użytkowników systemów zwrotu i zbierania zużytego sprzętu;

c. potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w EEE

d. roli użytkownika w przyczynianiu się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku WEEE;

e. symbolu przekreślonego kołowego kontenera na odpady i jego znaczenia:


3.2 Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowiązany jest do oferowania użytkownikowi nabywającemu EEE przeznaczony dla gospodarstw domowych nieodpłatnego odbioru WEEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt nabywany.


Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dystrybutorzy są obowiązani do wyraźnego informowania o (i) możliwości nieodpłatnego zwrotu przez użytkownika końcowego EEE; oraz o (ii) dostępnych możliwościach nieodpłatnego zwrotu EEE na warunkach mających zastosowanie do towarów sprzedawanych w jednostce handlu detalicznego.