WEEKENDOWA WYPRZEDAŻ: 15% ZNIŻKI NA WSZYSTKO
KUP TERAZ

ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCIAcer Inc. (z siedzibą pod adresem 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, Nowe Tajpej 221, Tajwan, R.O.C.) oraz Acer Europe SA (zarejestrowana pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcaria), wraz ze swoimi europejskimi spółkami stowarzyszonymi (zwane dalej „Acer” lub „my”), zobowiązują się do ochrony danych osobowych użytkownika odwiedzającego stronę internetową https://pl-store.acer.com (zwana dalej „Stroną internetową”).

Niniejsze zasady dotyczące prywatności informują użytkownika o stosowanych przez nas zasadach wykorzystywania, ujawniania, przechowywania, łączenia, wyrównywania, zachowywania, usuwania, wymazywania, dostosowywania, rozpowszechniania i udostępniania jego danych osobowych (zwanych dalej „przetwarzaniem”).Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie rzeczonych danych jest Acer Europe SA (zarejestrowana pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcaria). Przedstawicielem administratora danych w UE jest:
Asplex sp z.o.o,
ul. Graniczna 8 D-E,
54-610 Wroclaw, Poland
Numer telefonu: +48(0)3717601020
Adres e-mail: Privacy.Officer@acer.comJakie dane osobowe przetwarzamy

Acer gromadzi dane osobowe ujawnione przez użytkownika. Podanie danych osobowych jest wymagane podczas dokonywania zakupów na Stronie internetowej, tworzenia konta lub rejestrowania się w celu otrzymywania wiadomości o ofertach specjalnych, wydarzeniach i aktualizacjach produktów. Wymagane dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numery telefonów, data urodzenia, adres e-mail, płeć, dane rozliczeniowe i dane dotyczące zakupu oraz, za wyraźną zgodą użytkownika, preferencje i zwyczaje konsumenckie. Przekazanie danych osobowych użytkownika jest potrzebne w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów Acer.


Celem realizacji zobowiązań wynikających z zawieranej umowy podczas transakcji zakupu wymagane jest, aby użytkownik podał określone informacje dotyczące jego karty kredytowej (numer, imię i nazwisko posiadacza, data wygaśnięcia, marka, kod CVC/CVV) podmiotowi ModusLink B.V zarejestrowanemu pod adresem Laan van de Leeuw 4, 7324 BD Apeldoorn, Holandia (zwany dalej „ModusLink”), który pełni funkcję niezależnego administratora danych. Ujawnianie wszelkich informacji ModusLink będzie regulowane na mocy osobnych zasad dotyczących prywatności dostępnych pod adresem https://www.moduslink.com/privacy-policy-polish/.


Ponadto w trakcie odwiedzin naszej Strony internetowej przez użytkownika, Acer automatycznie gromadzi określone informacje za pośrednictwem urządzenia użytkownika, których transmisja jest przewidziana przez protokół komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich z konkretnymi osobami, ale ich charakter może umożliwić, po przetworzeniu oraz powiązaniu z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, identyfikację użytkownika. Do tej kategorii danych można zaliczyć adresy IP lub nazwy komputerów używanych przez użytkowników do wejścia na Stronę internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) potrzebnych zasobów, czas, w którym zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika.


Nasza strona internetowa może również korzystać z usługi rejestrowania zachowania użytkownika odwiedzającego stronę internetową, w tym kliknięcia myszą, ruchów myszą, przewijania strony oraz wszelkich danych wprowadzanych do internetowych formularzy. Dane zgromadzone za pośrednictwem tej usługi są wykorzystywane w celu poprawienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Zgromadzone dane są przechowywane oraz wykorzystywane w celu przekazywania w ramach sprawozdawczości skonsolidowanej i statystycznej. Nie są one udostępniane osobom trzecim.


Strona internetowa umieszcza również pliki cookie celem ułatwienia jej przeglądania. Zachęcamy do zapoznawania się z naszymi Zasadami dot. plików cookie dostępnymi pod adresem https://store.acer.com/pl-pl/cookie-policy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.


Dlaczego przetwarzamy dane osobowe

Acer przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • zarządzanie wszelkimi złożonymi zamówieniami; rejestracja oraz zarządzanie kontem/kontami użytkownika;
 • zapewnienie użytkownikowi niezbędnej usługi pomocy;
 • przeprowadzanie oraz koordynowanie wydarzeń promocyjnych oraz aktywacji;
 • odpowiadanie na wszelkie pytania lub udzielanie informacji, dostarczanie zamówionych produktów lub usług;
 • zarządzanie naszą Stroną internetową, zapobieganie przypadkom oszustw i nadużyć mających miejsce na naszej Stronie internetowej oraz wykrywanie ich;
 • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a naszą firmą;
 • prowadzanie badań i analiz.

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika Acer będzie również przetwarzać otrzymane od użytkownika dane osobowe w celu wysyłania informacji na temat:

 • premier nowych produktów;
 • ofert specjalnych, informacji sprzedażowych oraz promocyjnych;
 • wydarzeń sklepowych, jak również pozostałych wydarzeń.

Prosimy także zwrócić uwagę na fakt, że łączymy również dane osobowe przedstawione przez użytkownika na naszej Stronie internetowej z innymi danymi, które Acer może uzyskiwać za pomocą innych środków, na przykład dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez użytkownika z mediów społecznościowych, aplikacji osób trzecich oraz innych podobnych technologii.Komunikacja z osobami trzecimi

Acer nie sprzedaje danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do wyżej wyszczególnionych celów będą miały jedynie należycie upoważnione osoby w naszej organizacji.

Acer udostępnia również dane osobowe użytkowników:

 • ModusLink — w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 • zewnętrznym usługodawcom oraz spółkom stowarzyszonym Acer, które przetwarzają dane osobowe użytkownika w ramach wyszczególnionych powyżej celów, działając jako przetwórca danych, w razie potrzeby lub do celu, na który użytkownik wyraził zgodę;
 • (w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika) innym firmom, które mogą kontaktować się z użytkownikiem odnośnie do ich produktów/usług, którymi użytkownik może być zainteresowany.

Acer będzie również ujawniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne lub wymagane:

 • w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub naszej Strony internetowej;
 • w ramach postępowania prawnego (na przykład dotyczącego dystrybucji podrabianych lub nieautoryzowanych produktów) oraz w ramach przedsięwzięcia odpowiednich środków ochrony przed odpowiedzialnością prawną;
 • w przypadku przedsięwzięć typu joint venture, współpracy, finansowania, sprzedaży, połączenia, reorganizacji, zmiany formy prawnej, rozwiązania lub podobnych zdarzeń i/lub naszym potencjalnym lub faktycznym następcom.

Acer może ujawniać dane osobowe użytkownika organowi sądowemu, jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub na odpowiednio umotywowany wniosek władz kraju użytkownika.

Jeśli będziemy chcieli udostępnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim, innym niż wyszczególnione powyżej, skontaktujemy się z użytkownikiem z prośbą o wyrażenie stosownej zgody.

Transfer danych osobowych

Acer jest firmą globalną, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane poza terytorium kraju, w którym zostały zgromadzone, oraz mogą być udostępniane w ramach grupy, jak również osobom trzecim znajdującym się w obrębie innych jurysdykcji, w tym jurysdykcji poza terytorium Unii Europejskiej.


Prawa użytkownika

Których dotyczą dane, mają prawo uzyskania w dowolnym czasie potwierdzenia istnienia danych oraz uzyskania informacji o ich treści i pochodzeniu, sprawdzenia ich zgodności lub zwrócenia się z prośbą o ich połączenie, zaktualizowanie lub sprostowanie. Użytkownicy mają prawo zwracania się z prośbą o unieważnienie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie przeprowadzanego z naruszeniem przepisów prawa przetwarzania danych oraz zgłaszania sprzeciwu w dowolnym przypadku, z uzasadnionych powodów.

Prosimy pamiętać, że w przypadku wycofania swojej zgody korzystanie z wszystkich funkcji Strony internetowej, innych stron internetowych lub usług internetowych może nie być możliwe.

Aby skorzystać z przysługujących praw dotyczących ochrony danych, prosimy zwrócić się z prośbą lub wszelkimi pytaniami i skargami do firmy Acer Europe SA (zarejestrowanej pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcaria).

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub strony internetowej należy kierować na adres: privacy.officer@acer.com. Aby umożliwić nam sprawniejszą obsługę, w miarę możliwości prosimy formułować pytania w języku angielskim i poinformować nas, jakiego kraju dotyczy zgłoszenie, określając przy tym markę i model produktu (jeśli dotyczy).