ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w działalności e-commerceCPYou B.V. (z siedzibą pod adresem Europalaan 89, 5232BC 's-Hertogenbosch, Holandia) („CPYou”), Acer Europe SA (z siedzibą pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcaria) oraz Acer Inc., (z siedzibą pod adresem 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221) (dalej „My” lub „Nas”) zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika podczas przeglądania przez niego Witryny Internetowej https://store.acer.com/pl-pl/ kontaktowania się za jej pośrednictwem lub dokonywania na niej zakupów (dalej „Witryna Internetowa”).

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy.officer@acer.com oraz telefonicznie pod numerem +31 (0) 736459645.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Użytkownikowi dokładnych informacji na temat tego, w jaki sposób używamy, ujawniamy, przechowujemy, łączymy, dopasowujemy, zatrzymujemy, usuwamy, kasujemy, adaptujemy, rozpowszechniamy lub udostępniamy (dalej „przetwarzamy”) dane osobowe Użytkownika.


Administratorzy danych

CPYou wraz z Acer Europe SA oraz Acer Inc. są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością e-commerce prowadzoną przez Acer.
Użytkownik może traktować CPYou jako główny kontakt w razie jakichkolwiek pytań, kwestii lub w razie chęci skorzystania z przysługujących mu praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w ramach działalności e-commerce prowadzonej przez Acer.


W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Pozyskujemy dane osobowe, które Użytkownik nam ujawnia. Prosimy o podawanie danych osobowych w momencie, kiedy Użytkownik dokonuje zakupu w Witrynie Internetowej, tworzy u nas konto lub zapisuje się, aby otrzymywać wiadomości o specjalnych ofertach, wydarzeniach oraz aktualizacjach produktów.
Możemy również pozyskiwać dane osobowe Użytkownika od Acer Inc., gdy Użytkownik zarejestrował się w celu otrzymania Identyfikatora Acer (Prywatność), lub od osób trzecich, np. od firmy, w której Użytkownik pracuje lub którą reprezentuje, z rejestrów publicznych oraz od właściwych organów.


Jakie dane osobowe gromadzimy, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe Użytkownika oraz do jakich celów?

Dane osobowe Użytkownika, które przetwarzamy, obejmują imię i nazwisko, adres, numery telefonu, adres IP, adres poczty elektronicznej, dane do fakturowania oraz sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej (jeśli ma zastosowanie), firmę spółki oraz numer identyfikacyjny spółki (np. VAT).
W odniesieniu do transakcji zakupu, w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawieranej umowy Użytkownik będzie zobowiązany do podania dostawcy usług płatniczych pewnych informacji dotyczących swojej karty kredytowej (numer, imię i nazwisko posiadacza, data ważności, marka, CVC/CVV). Wszelkie informacje ujawniane dostawcy usług płatniczych będą objęte postanowieniami jego polityki prywatności, która jest dostępna pod niżej wymienionymi linkami.


Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z następującą podstawą prawną oraz do następujących celów:

  1) przetwarzanie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy:

 • W celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy kupna produktów Acer;
 • W celu przekazania instrukcji osobom trzecim i komunikacji z nimi w kontekście dostawy produktów i usług Acer, w tym spedytorom, zewnętrznym dostawcom oprogramowania, dostawcom usług przetwarzania płatności;
 • W celu zarządzania konsumentami i zakupami, rejestrowania i zarządzania produktami, zwrotami, zamówieniami oraz statusem zwracanych produktów.
 • 2) przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych (w tym naszych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, obowiązków dotyczących zgodnego z prawem zarządzania oraz obowiązków współpracy z organami nadzoru):

 • W celu zarządzania finansami i klientami (płatności, fakturowanie, monitorowanie i windykowanie należności);
 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązkami nałożonymi przez prawo (zarządzanie, polityka KYC oraz podatki).
 • 3) przetwarzanie jest konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (gospodarczych):

 • W celu utworzenia, zarejestrowania i zarządzania kontem lub kontami Użytkownika (Acer);
 • W celu przekazywania Użytkownikowi odpowiedzi na zapytania lub udzielenia mu żądanej pomocy, informacji, produktów lub usług;
 • W celu prowadzenia badań i analiz oraz doskonalenia naszych usług, produktów, sklepu internetowego oraz ich jakości;
 • W celu rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów oraz do prowadzenia działań (prawnych) w związku z naszą Witryną Internetową, zakupionymi produktami i usługami oraz do ochrony naszej pozycji prawnej;
 • W celu zarządzania naszą Witryną Internetową oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom, a także w celu ich wykrywania oraz do chronienia naszego mienia, działalności gospodarczej oraz personelu;
 • Dla celów potencjalnej transakcji fuzji lub przejęcia jednostki gospodarczej.
 • 4) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika:

 • na przetwarzanie preferencji i nawyków konsumenckich Użytkownika;
 • na marketing bezpośredni i profilowanie;
 • na wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień w razie pozostawienia wypełnionego koszyka.

W przypadku przetwarzania imienia, nazwiska i danych kontaktowych Użytkownika oraz jego preferencji i nawyków konsumenckich dla naszych celów marketingowych korzystamy ze zgody Użytkownika. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, bezpośrednią korespondencję będziemy przesyłać do Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Zawsze, kiedy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody, Użytkownik na prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie poprzez skontaktowanie się z nami.
Dane osobowe, o podanie których prosimy Użytkownika, są konieczne w celu zawarcia oraz/lub wykonania umowy z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie poda żądanych danych, nie będziemy w stanie dostarczyć żądanych produktów lub usług.


Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

Jedynie upoważnieni przez nas pracownicy lub osoby współpracujące z nami będą mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika i jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów.
Dla wyżej wymienionych celów możemy jednakże udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, np. dostawcom usług, z których korzystamy w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej Witryny Internetowej, wykonania umów, jakie zawarliśmy z Użytkownikiem lub spółką Użytkownika. Są to dostawcy usług informatycznych, programiści oraz usługodawcy, z których usług korzystamy w celu przetwarzania zamówień i fakturowania, dostawy naszych produktów, naprawy i przeglądów oraz przetwarzania płatności.
Możemy również udostępniać dane Użytkownika firmie Acer Inc., jeśli Użytkownik dokonana zakupu za pomocą swojego Identyfikatora Acer ID lub jeśli zaloguje się w naszej Witrynie Internetowej za pomocą swojego Identyfikatora Acer ID (Prywatność).
Dodatkowo możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika naszym konsultantom (doradcom podatkowym i prawnym, prawnikom, księgowym i rewidentom), bankom, partnerom, ubezpieczycielom, podmiotom stowarzyszonym, następcom prawnym i agencjom marketingowym, dostawcom usług informatycznych, w takim zakresie w jakim jest to konieczne i dozwolone przez obowiązujące prawo.

Następujące spółki otrzymają dane w związku z ich funkcją niezależnych administratorów danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych spółek oraz sposobu, w jaki przetwarzają one dane osobowe Użytkownika należy kontaktować się z nimi i zapoznać się z ich politykami prywatności poniżej:

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, które mogą kontaktować się z Użytkownikiem w związku z ich produktami/usługami, które mogą zainteresować Użytkownika, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
Informacje na temat Użytkownika mogą również być udostępniane osobom trzecim, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli mamy prawo to uczynić, na przykład w odpowiedzi na żądanie organów władzy lub urzędu regulacyjnego lub w związku z potencjalnym postępowaniem sądowym. CPYou nie ponosi odpowiedzialności za działania organów władzy lub urzędu regulacyjnego w odniesieniu do informacji lub danych Użytkownika. Możemy również wykorzystać dane Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z prawem lub aby bronić się przed pozwami w ramach przepisów prawa lub wtedy, kiedy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych gospodarczych interesów i potrzeb CPYou, przy czym w takiej sytuacji podjęte zostaną specjalne środki w celu ochrony praw Użytkownika i zapewnienia, że będą one wykorzystane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i proporcjonalny do okoliczności.
Jeśli dokonamy fuzji lub zostaniemy przejęci przez inny podmiot (lub rozpoczniemy negocjacje na ten temat), możemy ujawniać informacje Użytkownika takim podmiotom i ich doradcom, jednakże w takim przypadku podejmiemy działania, aby zapewnić, że prawa Użytkownika dotyczące takich informacji będą nadal chronione.


Szczególne przetwarzanie prowadzone w ramach naszej Witryny Internetowej

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową, automatycznie zbieramy pewne informacje z jego urządzenia, których przekazanie jest nierozerwalnie związane z protokołami komunikacji w Internecie. Informacje takie nie są zbierane w celu powiązania ich z konkretną osobą, lecz w związku z ich charakterem, poprzez przetwarzanie oraz łączenie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, może dojść do identyfikacji użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników do połączenia się z Witryną Internetową, jednolity identyfikator zasobów (URI) żądanych treści, godzina zgłoszenia żądania, metoda użyta do złożenia żądania oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska komputerowego odwiedzającego.
Nasza Witryna Internetowa może również korzystać z usługi rejestrowania zachowania w Witrynie Internetowej, która rejestruje kliknięcia myszką, ruchy myszki, przewijanie strony oraz wszelkie teksty wpisywane do formularzy w Witrynie Internetowej. Dane zbierane w ramach takiej usługi są wykorzystywane do poprawy funkcjonalności naszej Witryny Internetowej. Zebrane informacje są gromadzone i wykorzystywane dla potrzeb sprawozdawczości skonsolidowanej i statystycznej i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim.
Zwracamy uwagę, że możemy łączyć dane osobowe podane przez Użytkownika w naszej Witrynie Internetowej z innymi jego danymi osobowymi, które CPYou uzyskało za pomocą innych środków, np. z danymi osobowymi zebranymi podczas aktywności Użytkownika w mediach społecznościowych, w aplikacjach osób trzecich lub podobnych technologiach.
Witryna Internetowa umieszcza również pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z wyszukiwarek. Więcej informacji na ten temat podano w naszej Polityce dotyczącej plików Cookie. Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik wycofa pewne zgody udzielone w tym zakresie, może pozbawić się możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji Witryny Internetowej lub usług online.


Przesyłanie danych osobowych Użytkownika

W związku z faktem, że CPYou jest podmiotem działającej na całym świecie Grupy Acer, dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane poza Kraj, w którym zostały zebrane i mogą być udostępniane zarówno wewnątrz Grupy, jak i osobom trzecim mającym siedzibę w innej jurysdykcji, w tym poza terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik ma zawsze prawo zwrócić się do nas o przedstawienie kopii środków ochrony, jakie stosujemy w związku z przesyłaniem jego danych osobowych, korzystając z niżej określonych danych kontaktowych.


Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w związku z celami, dla których je przetwarzamy. Dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywali przez dłuższy okres jedynie w sytuacji, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub w celu obrony naszych interesów w postępowaniu sądowym (np. w razie sporu).
Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zakupami dokonanymi przez Użytkownika, będą przechowywane przez cały czas obowiązywania umów, jakie zawarliśmy z Użytkownikiem, a także po ich zakończeniu zgodnie z ustawowymi okresami przedawnienia.
Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez dłuższy czas jedynie wówczas, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo (na przykład na mocy zarządzenia prawnego, w związku z obowiązkiem przechowywania lub obowiązkami podatkowymi), lub też wówczas, kiedy jest to konieczne dla obrony naszych interesów w postępowaniu sądowym.
Więcej informacji na temat konkretnych okresów przechowywania, jakie dotyczą danych osobowych Użytkownika, można uzyskać, korzystając z niżej określonych danych kontaktowych.


W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkownika?

Acer korzysta z uzasadnionych ekonomicznie standardowych technologii bezpieczeństwa. Acer wdrożył i będzie stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych klienta oraz danych osobowych, a także w celu zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym i bezprawnym ujawnieniem, uszkodzeniem lub dostępem.
Ponadto dokładamy starań, aby zapewnić, że dane osobowe Użytkownika są poprawne i aktualne. W związku z tym uprzejmie prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych Użytkownika (np. zmianie adresu).


Wytyczne dotyczące dzieci

CPYou świadomie NIE zbiera online informacji kontaktowych od dzieci lub osób niepełnoletnich (zgodnie z definicją w prawie lokalnym), a w razie powzięcia informacji, że posiadamy dane osobowe dziecka lub osoby niepełnoletniej, zostaną one usunięte z naszych systemów. CPYou zachęca rodziców lub opiekunów (w tym innych przedstawicieli prawnych) do spędzania czasu online z ich dziećmi oaz do uczestnictwa w ich aktywnościach online. Dzieci lub osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych serwisów transakcyjnych do sprzedaży online TYLKO pod warunkiem, że ich rodzic lub opiekun wyrazi zgodę na transakcję oraz płatność za transakcję oraz jedynie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli Użytkownik jest dzieckiem lub osobą niepełnoletnią, jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia od swoich rodziców lub opiekunów, aby wykonywać pewne transakcje w niniejszej Witrynie Internetowej.

Prawa Użytkownika

W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do:

 • (dalszych) informacji na temat dotyczących go danych osobowych;
 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • poprawiania dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dotyczy);
 • żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu co do przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych do innej organizacji.

Ponadto Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Kraju Członkowskim, w którym mieszka, w którym pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika.


Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika

Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać zezwolenie na wykorzystywanie dotyczących go informacji osobowych w naszej bazie danych i do celów marketingowych, korzystając z niżej określonych danych kontaktowych. Usuniemy informacje osobowe Użytkownika z naszej bazy danych (baz danych) tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W przypadku celów komunikacji marketingowej Użytkownik może również wycofać swoją zgodę w ramach procedury anulowania subskrypcji zgodnie z opisem w danym biuletynie.


Powiązane witryny internetowe

Inne witryny internetowe, które podają linki do naszej Witryny Internetowej lub do których linki podane są na naszej Witrynie Internetowej, mogą posiadać inne polityki. CPYou nie udostępnia żadnych zebranych informacji osobowych tym witrynom internetowym i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub treści użyte w takich witrynach internetowych. Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z politykami prywatności wszystkich takich witryn internetowych, gdzie podano więcej szczegółów. CPYou nie gwarantuje i nie popiera żadnych informacji ani polityk umieszczonych na jakichkolwiek witrynach internetowych, które nie znajdują się pod kontrolą CPYou.


Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w wielu językach. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wersją niniejszej Polityki Prywatności w języku angielskim a wersjami w jakichkolwiek innych językach, obowiązywać będzie wersja w języku angielskim. Warunki niniejszej Polityki Prywatności będą miały zastosowanie do każdego użycia zebranych informacji w okresie jej obowiązywania. CPYou zastrzega sobie prawo zmieniania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i w związku z tym zachęca Użytkownika do regularnego odwiedzania naszej Witryny Internetowej, aby sprawdzać, czy nie ma żadnych aktualizacji. Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania w naszej Witrynie Internetowej.


Pytania

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszej Witryny Internetowej, a także w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności (Privacy Office) pod adresem: privacy.officer@acer.com. Aby umożliwić nam szybszą reakcję, prosimy o składanie zapytań w języku angielskim, jeśli to możliwe, oraz wskazanie kraju swojego pobytu, a także podanie opisu marki i modelu swoich produktów (jeśli ma to zastosowanie).