ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1) นิยาม

 • สัญญา หมายถึง สัญญาสำหรับการขายโดยเอเซอร์ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ อันประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 • คำว่า “ไซต์” หรือ “ไซต์นี้” อ้างถึงเฉพาะเว็บไซต์แห่งนี้ หรือหน้าร้านออนไลน์ของเอเซอร์เฉพาะแห่งนี้ ซึ่งบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินกิจการ
 • ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ของเอเซอร์
 • เอเซอร์ หมายถึง บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ตราสินค้าภายใต้เอเซอร์ หมายถึง สินค้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตราสินค้าเอเซอร์
 • การรับประกันแบบขยายความคุ้มครอง หมายถึง การรับประกันเพิ่มเติมที่ลูกค้าซื้อเพิ่ม ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการรับประกันมาตรฐาน
 • การยืนยันคำสั่งซื้อ หมายถึง การรับทราบว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
 • การจัดส่ง หมายถึง กระบวนการซึ่งคำสั่งซื้อได้ถูกจัดเตรียมและออกจากคลังสินค้าเอเซอร์
 • ที่อยู่จัดส่ง หมายถึง สถานที่ซึ่งลูกค้ากำหนดและเอเซอร์ตกลงที่จะจัดส่งสินค้า
 • ราคา หมายถึง ราคาตามใบเสนอราคาและการยืนยันคำสั่งซื้อของเอเซอร์
 • สินค้า หมายถึง สินค้าดังแจกแจงในการยืนยันคำสั่งซื้อ และอาจประกอบด้วยสินค้าเอเซอร์ สินค้าบุคคลที่สาม และข้อเสนออื่นใด
 • การรับประกันมาตรฐาน หมายถึง การรับประกันอันเป็นมาตรฐานที่มาพร้อมกับการซื้อจากเอเซอร์ ดังระบุในข้อ 9 ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 • สินค้าบุคคลที่สาม หมายถึง สินค้าอื่นใดที่ไม่ได้มีตราสินค้าภายใต้เอเซอร์


2) คุณสมบัติของสมาชิก  

บริการของเรามีให้เฉพาะสำหรับและอาจถูกใช้ได้เฉพาะโดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่สามารถผูกพันสัญญาทางกฎหมายภายใต้ที่บังคับใช้ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่ให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้บริการของเรา แม้บัญชีอาจมีลักษณะเป็นชื่อองค์กร บริษัท หรือธุรกิจ แต่โดยตลอดเวลายังคงถือเป็นบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ลงทะเบียนบัญชีดังกล่าว

สมาชิกภาพของท่านไม่สามารถถูกโอนได้ บัญชีเอเซอร์ของท่านต้องไม่ถูกแจกจ่ายในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีและต้องไม่โอนหรือจำหน่ายบัญชีแก่บุคคลอื่น ขณะที่ท่านเป็นสมาชิก ท่านต้องดูแลควบคุมบัญชีของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับบัญชีดังกล่าว และต้องรายงานการใช้บัญชีของท่านที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เราทราบ

ท่านต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งเป็นบุคคลอื่นนอกจากตัวท่าน หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเกิดความเข้าใจผิดในต้นทางของการให้ข้อมูลใดๆ เราอาจลบหรือแก้ไขการให้ข้อมูลใดๆ แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่

 

3) ความเป็นส่วนตัว

เอเซอร์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีผลกับสมาชิกที่ลงทะเบียนทุกท่านของไซต์แห่งนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวอนุญาตไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเปิดเผยข้อมูลก็ตาม

 

4) การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราและ (ตามแต่กรณี) นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และพนักงาน ทั้งของเราและของนิติบุคคลเหล่านั้น ให้ปราศจากการเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ความสูญเสีย และความเสียหาย หนึ่งใดและทั้งหมด (ค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าเสียหายพิเศษพิเศษ และค่าเสียหายสืบเนื่อง) ไม่ว่าโดยประเภทและลักษณะใด เป็นที่ทราบและไม่ทราบ อันรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุผล อันก่อให้เกิดโดยบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือเกิดจากการที่ท่านละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือการที่ท่านละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

 

5) การปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกเหนือจากสัญญาฉบับนี้ ท่านต้องศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ กฎหมายภายในประเทศ (รวมถึงกฎหมายคอมมอนลอว์) กฎหมายระหว่างประเทศ บทบัญญัติ ข้อบัญญัติ และกฎระเบียบ อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา อันรวมถึงการประมูล การประกาศ การซื้อ การเชื้อเชิญของข้อเสนอให้ซื้อ และการขายสินค้า
นโยบายทั้งหมด (ซึ่งอาจถูกปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา) ถูกรวมไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่ออ้างอิง ท่านต้องอ่านและยอมรับเอกสารเหล่านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก ตลอดจนการคงสถานะการเป็นสมาชิกของไซต์เอเซอร์แห่งนี้ และท่านยอมรับที่จะผูกพันต่อเอกสารดังกล่าว
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายของแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ภายใต้อำนาจเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่เป็นการเฉพาะ

 

6) ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

เอเซอร์ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบัตรเครดิตของท่าน ธุรกรรมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทุกรายการจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) พ.ศ. 2550 ซึ่งบังคับใช้เพื่อคุ้มครองการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังระบุ ท่านมีสิทธิที่จะทราบถึงเหตุผลที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับเต็ม
เพื่อให้เป็นการสอดคล้องตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลของเราจะได้รับการปกป้องและจะไม่ถูกแบ่งปันโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน

นอกเหนือไปจากข้อตกลงเพิ่มเติมดังระบุในเว็บไซต์หน้าร้านเอเซอร์ ข้อตกลงต่อไปนี้ยังมีผลต่อประเภทการชำระเงินต่อไปนี้ด้วย:
บัตรเครดิต
ตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเปิดให้บริการสำหรับผู้ซื้อทุกราย เอเซอร์ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทุกชนิด ที่เปิดใช้งานระบบความปลอดภัยสามมิติ (Verified by Visa และ MasterCard Secure)

บัตรเดบิต
ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบชำระเงินของเราอนุญาต เอเซอร์ยินดีรับบัตรเดบิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทุกชนิดที่ได้รับอนุญาต

 

7.1) การก่อให้เกิดสัญญา

สินค้าที่จำหน่ายไปและ/หรือบริการที่จัดให้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับว่าได้ตระหนักถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การรับทราบคำสั่งซื้อ ตลอดจนความบกพร่องที่จะคัดค้านข้อขัดแย้ง ข้อแตกต่าง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อ ทั้งหมดล้วนไม่ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว หรือการยกเว้นข้อกำหนดต่างๆ

7.2) สินค้า คำสั่งซื้อ ราคา และการชำระเงิน

7.2.1 สินค้าและ/หรือบริการต้องถูกชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ
7.2.2 ราคาทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้บนหน้าร้านเอเซอร์ และถูกเห็นพ้องร่วมกัน ณ เวลาที่ซื้อ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาโดยไม่ส่งผลต่อสินค้าที่ซื้อไปก่อนหน้า ราคารวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ตลอดจนภาษีสินค้าและบริการใดที่บังคับใช้
7.2.3 โปรดทราบว่าอาจมีกรณีซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้ออันเกิดจากหลายสาเหตุ ไซต์นี้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดด้วยเหตุผลใดในเวลาใดก็ได้ นอกจากนี้ท่านอาจถูกร้องขอให้ส่งมอบการยืนยันหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตอบรับคำสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ เรามุ่งหมายที่จะแจ้งข้อมูลราคาที่ถูกต้องที่สุดแก่ลูกค้าบนไซต์ อย่างไรก็ดีอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีที่ราคาของสินค้าถูกแสดงไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดก็ได้ ในกรณีที่ราคาสินค้าไม่ถูกต้อง เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอทราบการตัดสินใจ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว เรายังคงมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ไม่ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยืนยันแล้วหรือไม่ และบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของท่านจะถูกเรียกเก็บแล้วหรือไม่

7.3) ซอฟต์แวร์

7.3.1 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มอบให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ลูกค้ารับทราบถึงข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว ลูกค้ารับทราบว่าเอเซอร์มิได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งต่อซอฟต์แวร์ใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขาย นอกเหนือจากสิทธิใดที่ลูกค้าอาจมีโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดถูกรับประกันตามระบุ
7.3.2 สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ ยังคงถือเป็นของเอเซอร์หรือเจ้าของสิทธิซอฟต์แวร์ในทุกเวลา8) กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง

8.1 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าเสร็จสิ้น กรรมสิทธิ์ต่อสินค้าซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ยังคงถือเป็นของเจ้าของสิทธิในทุกเวลา

 

9) การจัดส่ง

9.1 เอเซอร์จะมอบการจัดส่งมาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งภายในประเทศไทยดังระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่จัดส่ง หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งได้ เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยปราศจากการรับผิดหรือเบี้ยปรับใดๆ และจะชำระเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่ได้ดำเนินการแล้ว
9.2 วันที่ซึ่งเอเซอร์แจ้งไว้สำหรับการจัดส่งสินค้าเป็นเพียงวันที่คาดการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา วันที่จัดส่งจริงอาจได้รับผลจากหลายปัจจัย อาทิ สถานที่ตั้งของลูกค้า และความพร้อมของชิ้นส่วนสำหรับสินค้า นอกจากนี้เอเซอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยสาเหตุใดก็ตาม
9.3 เอเซอร์มีนโยบายในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเอเซอร์อาจปรับเปลี่ยนและ/หรือยกเลิกสินค้า ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
9.4 การจัดส่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลัง ณ เวลาที่จัดส่ง เอเซอร์จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่ไม่รับประกันความพร้อมของสินค้าคงคลัง ณ เวลาที่จัดส่ง
9.5 หากด้วยสถานการณ์ใดก็ตาม ทำให้สินค้าไม่พร้อม ณ เวลาที่จัดส่ง เอเซอร์อาจเสนอทางเลือกอื่นที่เหมาะสมหรือคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าดังกล่าว อันรวมถึงอุปกรณ์เสริมหรือบริการใดที่ซื้อไว้พร้อมกับรายการดังกล่าว

 

10) การยอมรับสินค้า

การได้รับสิ่งของที่จัดส่งถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการจัดส่งสินค้า

 

11) ดีโอเอ (การชำรุดทันทีเมื่อสินค้ามาถึง)

เอเซอร์จะจัดหาสินค้าเปลี่ยนทดแทน ณ สาขาบริการของเรา ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
(ก) สินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง
(ข) สินค้าไม่ได้ถูกจัดส่ง (อาทิ สูญหายขณะขนส่ง)
(ค) มีการส่งสินค้าผิดองค์ประกอบ
ข้อกำหนดของดีโอเอมีดังต่อไปนี้:

 • ต้องอยู่ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่จัดส่ง
 • ท่านต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า (เลขรหัสธุรกรรม/หมายเลขคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า รายการเดินบัญชีธนาคาร)
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่และต้องถูกส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมเดิมโดยครบถ้วน (รวมถึงซอฟต์แวร์ คู่มือ สายสัญญาณ อะแดปเตอร์ ซีดี บัตรรับประกัน ฯลฯ)
 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการติดตั้งหรือไม่ผ่านการนำเข้าข้อมูลใดๆ
 • สินค้าที่ถูกผนึกไว้ทั้งหมดต้องไม่เคยถูกเปิดออก

 

12) การคืนสินค้า

ข้อกำหนดทั่วไปของการคืนสินค้ามีดังต่อไปนี้:

 • ต้องอยู่ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่จัดส่ง
 • ท่านต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า (เลขรหัสธุรกรรม/หมายเลขคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า รายการเดินบัญชีธนาคาร)
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่และต้องถูกส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมเดิมโดยครบถ้วน (รวมถึงซอฟต์แวร์ คู่มือ สายสัญญาณ อะแดปเตอร์ ซีดี บัตรรับประกัน ฯลฯ)
 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการติดตั้งหรือไม่ผ่านการนำเข้าข้อมูลใดๆ
 • สินค้าที่ถูกผนึกไว้ทั้งหมดต้องไม่เคยถูกเปิดออก

ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนแก่เอเซอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง และรับผิดชอบค่าจัดส่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เราแนะนำให้ลูกค้าทำประกันการจัดส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง
เอเซอร์สงวนสิทธิในการหักจำนวนเงินจากยอดเงินคืนตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ในกรณีที่มีสินค้าไม่ครบจำนวนหรือมีสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ เอเซอร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินการคืนสินค้า โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจะถูกนำมาหักออก ก่อนที่จะชำระเงินคืนตามจำนวนคงเหลือ

 

13) การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับฮาร์ดแวร์เอเซอร์

13.1 เอเซอร์รับประกันว่า สินค้าที่ท่านซื้อไปปราศจากการชำรุดในการผลิตทั้งด้านวัสดุและฝีมือแรงงาน นับตั้งแต่ถูกจัดส่งจากคลังสินค้าของเรา ใบเสร็จรับเงินของท่านถือเป็นหลักฐานยืนยันวันที่ซื้อสินค้า และระยะเวลาการรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ดังกล่าว การรับประกันนี้มอบให้เฉพาะท่าน ผู้เป็นผู้ซื้อที่แท้จริง และไม่สามารถโอนสิทธิ
13.2 ระหว่างระยะเวลาการรับประกันดังระบุข้างต้น เอเซอร์จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่นำกลับไปใช้งานได้ใหม่ หรือสินค้าใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบุคลากรฝ่ายบริการของเอเซอร์เชื่อว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมเมื่อเทียบกับสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถูกถอดออกเพื่อทดแทนหรือเปลี่ยนภายใต้การรับประกันนี้ถือเป็นทรัพย์สินของเอเซอร์
13.3 เอเซอร์อาจตัดสินใจภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนสำหรับสิ่งของที่บกพร่อง (อาทิ แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ ฯลฯ) ไปยังผู้ใช้ขั้นปลายซึ่งต้องรับผิดชอบในการติดตั้งสิ่งของดังกล่าว
13.4 การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ หากสินค้าได้รับความเสียหายทางกายภาพหรือถูกทำให้ชำรุด (ก) อันเป็นผลจากอุบัติเหตุ การใช้อย่างผิดวิธี การใช้ในทางที่ผิด หรือสถานการณ์อื่นใดนอกเหนือการควบคุมของเอเซอร์; (ข) โดยการใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เอเซอร์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดหา; (ค) อันเป็นผลจากการสึกหรอตามปกติ; (ง) โดยการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม; (จ) โดยการปรับแก้ไขสินค้า (ฉ) โดยหมายเลขซีเรียลหรือผนึกรับประกันถูกถอดออกหรือมีตำหนิ; (ช) อันเป็นผลจากการให้บริการโดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง (เอเอสพี) หรือ (ซ) อันเป็นผลจากการใช้งานสินค้าโดยไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเอเซอร์
13.5 ข้อบกพร่องทางซอฟต์แวร์อันเป็นผลจากการติดตั้งหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง หรือจากไวรัสซอฟต์แวร์ หรือจากจุดบกพร่องภายในซอฟต์แวร์ ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องของสินค้า และอาจมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งานได้ทั้งหมด และติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดอีกครั้ง หลังจากงานบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใด (เว้นแต่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ) โดยเอเซอร์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของโปรแกรม ข้อมูล หรือสื่อจัดเก็บแบบถอดได้ อันรวมถึงการสูญหายหรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งปวง และเอเซอร์ไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงในภายภาคหน้าเกี่ยวกับสินค้าซอฟต์แวร์ที่พ่วงมากับสินค้าเอเซอร์
13.6 ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรารายชั่วโมงหากช่างเทคนิคพบปัญหาซึ่ง (ก) เกิดขึ้นเพราะผู้ใช้; (ข) เกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามปกติของคอมพิวเตอร์; หรือ (ค) เกี่ยวกับปัญหาซอฟต์แวร์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันมาตรฐานของเอเซอร์
13.7 ชิ้นส่วนซึ่งเป็นสินค้าคงคลังจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากที่เอเซอร์ถอนสินค้าดังกล่าวออกจากตลาด การรับประกันระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของชิ้นส่วนสินค้า ซึ่งไม่อาจรับรองได้หลังจากการหมดอายุของสินค้าดังกล่าว
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม -
(ก) ปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ทั้งปวง หรือ; ปัญหาใดที่เกิดขึ้นจากการลบหรือการแก้ไขโดยผู้ใช้ซึ่งกระทำต่อซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งปวง
(ข) สินค้าซึ่งถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรบกวน;
(ค) ข้อบกพร่องอันเกิดจากการสึกหรอโดยทั่วไป;
(ง) สินค้าถูกใช้โดยประมาทเลินเล่อ ถูกใช้ในทางที่ผิด ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือถูกละเลย;
(จ) สินค้าอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปกติหรือความเครียดทางไฟฟ้า ซึ่งเกินข้อจำกัดการเชื่อมต่อทางกายภาพหรือทางไฟฟ้า;
(ฉ) สินค้าถูกติดตั้งหรือใช้งานโดยไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่เอเซอร์ระบุ;
(ช) หมายเลขซีเรียลถูกถอดออกหรือมีตำหนิ; สินค้าถูกซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอเซอร์;
(ซ) สินค้าเอเซอร์ใดที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือจัดหาผ่านช่องทางจำหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง;
(ฌ) การชำรุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้ผลิตโดยเอเซอร์หรือบริษัทเอเซอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกแทรกไว้หรือถูกเชื่อมต่อกับสินค้า หรือ;
(ญ) การชำรุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติ หรือการละเลย โดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากเอเซอร์ พนักงานหรือตัวแทนของเอเซอร์ หรืออันเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเอเซอร์ ซึ่งรวมถึงการแพร่กระจายของสัตว์หรือแมลงมีภัย แหล่งจ่ายไฟหลักที่บกพร่องหรือผันผวน อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การโจมตีก่อการร้าย หรือเหตุสุดวิสัย
(ฎ) ข้อบกพร่องเล็กน้อยของจอแสดงผลแอลซีดีที่เกิดขึ้นกับสินค้าเอเซอร์ใดที่มีเทคโนโลยีจอแสดงผลแอลซีดี อันมีพิกเซลบกพร่องไม่เกินกว่าสี่ (4) จุดต่อหนึ่งล้านพิกเซลบนจอแสดงผลแอลซีดีดังกล่าว และรวมถึงเมื่อมีพิกเซลบกพร่องเพียงหนึ่งจุดบริเวณกลางจอแสดงผล ในกรณีที่แผงจอแสดงผลถูกแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมเก้า (9) ส่วนเท่ากัน

กรณีที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการรับประกัน กรุณาโทร: 02 153 9655
ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันและวิธีการของเอเซอร์ถูกกำหนดตามการรับประกันที่ให้ไว้กับแต่ละสินค้า และผู้ใช้ควรอ้างอิงตามข้อมูลเฉพาะของการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

 

14) ความรับผิด

14.1 เอเซอร์จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้น และสิทธิของลูกค้าจะถูกจำกัดไว้เฉพาะตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และอยู่ภายใต้กฎหมาย
14.2 ลูกค้าจะชดใช้แก่เอเซอร์และปกป้องเอเซอร์ให้ปราศจากการชดใช้โดยทั้งปวงจากการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการได้รับบาดเจ็บหรือชีวิตของบุคคล อันเกิดจากการกระทำอันประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นหรือการประพฤติมิชอบโดยตั้งใจของลูกค้า พนักงานของลูกค้า ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วง หรือการละเมิดข้อผูกพันทางสัญญาใดอันเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
14.3 เอเซอร์และลูกค้าตกลงว่า ความรับผิดของเอเซอร์:
(ก) สำหรับสินค้าที่ถูกจัดหาภายใต้สัญญาผู้บริโภค จะถูกกำกับทั้งปวงตามกฎหมายผู้บริโภคของไทย
(ข) ในกรณีของสินค้า คือ การทดแทนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่ากัน การซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว การชำระเงินค่าทดแทนสินค้าหรือการได้มาของสินค้าที่เทียบเท่ากัน หรือการชำระค่าสินค้าส่งซ่อมแซม หรือ
(ค) ในกรณีของบริการ คือ การจัดหาบริการให้อีกครั้ง หรือการชำระค่าจัดหาบริการให้อีกครั้ง

 

15) ทั่วไป

15.1 ลูกค้าต้องไม่มอบหรือโอนสัญญาใดๆ หรือสิทธิและข้อผูกพันใดๆ ของสัญญาภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอเซอร์ ทั้งนี้การมอบที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นโมฆะ
15.2 หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำให้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
15.3 การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าของเอเซอร์เกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือสิทธิใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ เช่นเดียวกับการใช้อำนาจหรือสิทธิเพียงประการเดียวหรือเพียงบางส่วนไม่ถือเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิอื่นใดหรือเพิ่มเติม หรือการใช้อำนาจหรือสิทธิอื่นใด

 

16) เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง ไม่ว่าจะถูกจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน ทั้งที่อยู่ในไซต์ เนื้อหาข้อมูลบนไซต์ และการออกแบบเว็บไซต์ทั้งปวง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง ดนตรี และการคัดเลือกและการจัดลำดับของสิ่งดังกล่าว และการแปลซอฟต์แวร์ทั้งหมด รหัสต้นฉบับอันเป็นรากฐาน และซอฟต์แวร์จะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ยังได้รับการปกป้องตามลิขสิทธิ์ในฐานะงานที่ถูกรวบรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ สงวนสิทธิทุกประการ