นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่ง  

เอเซอร์จะมอบการจัดส่งมาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งภายในประเทศไทยดังระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่จัดส่ง หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งได้ เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยปราศจากการรับผิดหรือเบี้ยปรับใดๆ และจะชำระเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่ได้ดำเนินการแล้ว

การจัดส่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลัง ณ เวลาที่จัดส่ง เอเซอร์จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่ไม่รับประกันความพร้อมของสินค้าคงคลัง ณ เวลาที่จัดส่ง

เรามุ่งที่จะจัดส่งตามคำสั่งซื้อของท่านภายในประเทศไทยภายใต้กรอบเวลาดังต่อไปนี้:

ในพื้นที่เขตเมือง: 1 - 6 วันทำการ

นอกพื้นที่เขตเมือง: 3 - 14 วันทำการ

 

นโยบายการคืนสินค้า  

เอเซอร์จะยอมรับการคืนสินค้าหรือจัดหาสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

(ก) สินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง

(ข) สินค้าไม่ได้ถูกจัดส่ง (อาทิ สูญหายขณะขนส่ง)

(ค) มีรายการสินค้าในกล่องไม่ครบจำนวน

(ง) มีการส่งสินค้าผิดรายการ

(จ) มีการส่งสินค้าผิดองค์ประกอบ

 

เว้นแต่ระบุไว้ในคำอธิบายสินค้า ข้อกำหนดทั่วไปของการคืนสินค้ามีดังต่อไปนี้:

•ต้องอยู่ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่จัดส่ง

•ท่านต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า (เลขรหัสธุรกรรม/หมายเลขคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า รายการเดินบัญชีธนาคาร)

•สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่และต้องถูกส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมเดิมโดยครบถ้วน (รวมถึงซอฟต์แวร์ คู่มือ สายสัญญาณ อะแดปเตอร์ ซีดี บัตรรับประกัน ฯลฯ)

•สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการติดตั้งหรือไม่ผ่านการนำเข้าข้อมูลใดๆ

•สินค้าที่ถูกผนึกไว้ทั้งหมดต้องไม่เคยถูกเปิดออก

 

ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนแก่เอเซอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง และรับผิดชอบค่าจัดส่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เราแนะนำให้ลูกค้าทำประกันการจัดส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง

เอเซอร์สงวนสิทธิในการหักจำนวนเงินจากยอดเงินคืนตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ในกรณีที่มีสินค้าไม่ครบจำนวนหรือมีสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ เอเซอร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินการคืนสินค้า โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจะถูกนำมาหักออก ก่อนที่จะชำระเงินคืนตามจำนวนคงเหลือ