สะสมยอดซื้อ รับทันที Acerpure

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคล หรือ องค์กร ที่เป็นสมาชิก Acer Store ที่ทำรายการผ่าน Acer Store https://store.acer.com/th-th/  ในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น
 • กิจกรรมนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใน Acer Store ทั้งหมด (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Refurbished)
 • ผู้ที่มียอดซื้อถึงมูลค่าที่กำหนด (200,000 บาท 5 อันดับแรก / 100,000 บาท 10 อันดับแรก) จะถูกพิจารณาจากยอดซื้อรวมถึงตามที่กำหนดภายใต้บัญชีสมาชิกเดียวกัน (ที่อยู่อีเมล) พิจารณาเฉพาะจำนวนเงินสุทธิเท่านั้น ไม่รวมส่วนลดหรือบัตรกำนัลที่ใช้ ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม
 • ผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขจะได้รับการติดต่อจากทีมงานของเราเกี่ยวกับการรับรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกคืนเป็นเงินสด บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆได้
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือตัดสิทธิ์สมาชิก Acer Store ที่ถือว่าไม่มีสิทธิ์หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ/ธุรกรรมที่ Acer Store เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับ หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักฐานการรรับรางวัล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด