การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

1.1. รายละเอียดการรับประกันสินค้า

เอเซอร์ (Acer) รับประกันสินค้าโดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้า จากตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท เอเซอร์ และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไวส้าหรับแต่ละรุ่น ในกรณีที่ระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่ามาตรฐานการรับประกัน ผู้ซื้อสามารถนำใบกากับภาษีมาใช้ในการแก้ไขการรับประกัน โดยนับจากวันที่ซื้อได้

ในกรณีที่สินค้าขายราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน(Clearance sale) และไม่มีอะไหล่ซ่อมแซมในรุ่น

นั้นๆแล้ว บริษัทฯสามารถที่จะพิจารณาคืนเงินให้ลูกค้าตามหน้า End user invoice หลังจากหักค่าเสื่อม

ตามที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์

สินค้ากลุ่ม Smartphone และ Tablet ที่ขายผ่าน Small kiosk shop สามารถนาใบเสร็จรับเงินสดพร้อมตราประทับของร้านค้ามาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้

ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวจะต้องการความ ชำรุดบกพร่อง จากการผลิต หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ

ดังรายละเอียดการรับประกันต่อไปนี้

a) รับประกัน Hardware ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น เช่น Mainboard, LCD

Panel และ HDD เป็นต้น

b) Battery ของ Notebook และ Smartphone รับประกัน 1 ปี (อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง)

c) รับประกัน Software มาตรฐานที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่อง

d) มี Dot (Dead Pixels) บนหน้าจอตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป

 

1.2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุม อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก

a) สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้บนชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ

b) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงทุกชนิด เช่น มีมดเข้าไปทำรัง หรือมีคราบฉี่หนู เป็นต้น

c) ความเสียหายจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ

d) โปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง รวมถึงไวรัสต่าง ๆ

e) ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

f) การซ่อมโดยช่างที่ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

g) การดัดแปลงที่ผิดข้อกำหนดจากผู้ผลิต

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product Warranty

1.1. Detail of product warranty

 

Acer product warranty starts on the date of purchase from Acer authorized dealer and it will be expired according to product warranty standard of each model. In case of remaining warranty period is less than product warranty standard, customer can bring tax invoice to reclaim warranty as your purchase date.

In case of clearance sales product which its spare parts no longer exists, Acer may reimburse to customer after depreciation deduction by Acer’s standard of each product.

For Smartphone or Tablet which sold via small kiosk shop, customer can bring tax invoice with seller’s seal to reclaim warranty as your purchase date.

In addition, claimed product must be defected from its production or equipment under common usage as following details.

a)    Hardware product is warranted depending on product standard of each model such as Mainboard, LCD Panel, HDD, etc.

b)   Battery of notebook computer and smartphone is warranted for 1 year. (including product’s equipment)

c)    Software which originally installed with the product is warranted for 30 days from the date of purchase.

d)    Dead pixels appear on monitor for 4 dots or more.

 

1.2. Exception of warranty

 

a)    Damage by scratched, nicked, broken, bent, torn, stained with Oxide on external or internal, burned, etc.

b)   Damage from animals and insects such as ant’s nest, rat’s urine, etc.

c)    Damage from transportation or natural disaster

d)    Damage from software which not originally installed with the product, or any computer viruses.

e)    Damage from external connector tools

f)     Repaired by unauthorized technicians

g)    Modified from its original specification

 

Remark: Acer has a right to change any details of product warranty without prior notice.

 

 

 

 

 

การช่วยเหลือด้านเทคนิค :

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเพิ่มเติม ทั้งปัญหาด้านเทคนิค และการรับประกันสามารถติดได้ที่ เบอร์ 02 153 9655.

 

Technical Support:

For all Technical Support and Warranty enquiries, please call: 02 153 9655.