PRIVACYBELEID

Privacyverklaring e-commerceactiviteitenCPYou B.V. (statutair gevestigd te Europalaan 89, 5232 BC 's-Hertogenbosch) (‘CPYou’), Acer Europe SA (statutair gevestigd te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland) en Acer Inc., (8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221) (hierna ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website https://store.acer.com/nl-nl/ (hierna de ‘Website’)bezoekt, op onze Website communiceert of aankopen doet.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail via privacy.officer@acer.com of per telefoon +31 (0) 736459645.

Deze privacyverklaring heeft tot doel u accurate informatie te verschaffen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, bekendmaken, opslaan, combineren, afstemmen, bewaren, verwijderen, wissen, aanpassen, verspreiden of beschikbaar maken (hierna ‘verwerken’).


De verwerkingsverantwoordelijken

CPYou, Acer Europe SA en Acer Inc. zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de e-commerceactiviteiten van Acer.
U kunt zich tot CPYou wenden als primair aanspreekpunt voor alle vragen of zorgen, of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de e-commerceactiviteiten van Acer.


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij vragen u om uw persoonsgegevens wanneer u aankopen op onze Website doet, een account bij ons aanmaakt of u aanmeldt om nieuws over speciale aanbiedingen, evenementen en productupdates te ontvangen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook van Acer Inc. ontvangen als u zich hebt geregistreerd voor een Acer-ID(Privacybeleid), of van derden zoals uw werkgever of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, van openbare registers en van bevoegde autoriteiten.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat zijn onze grondslagen en doelen bij het verwerken van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij over u verwerken bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres, facturatie- en aankoopgegevens en, waar van toepassing, uw fiscaal nummer, bedrijfsnaam en bedrijfsidentificatiecode (zoals een btw-nummer).
Bij aankooptransacties dient u, om te voldoen aan de verplichtingen onder de overeenkomst die wij met u sluiten, de betaaldienstaanbieder bepaalde gegevens te verstrekken die op uw creditcard vermeld staan (nummer, naam van de houder, vervaldatum, merk, CVC/CVV). Gegevens die aan de betalingsdienstaanbieders worden verstrekt, worden behandeld volgens hun eigen privacybeleid beschikbaar via de onderstaande links.


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen en voor de volgende doelen:

  1) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:

 • voor de sluiting en uitvoering van de (ver)koopovereenkomst voor Acer-producten;
 • Voor de deelname aan de inruil promotie;
 • voor het instrueren van en communiceren met derden in het kader van de levering van de Acer-producten en -diensten, zoals vervoerders, externe softwareaanbieders of betalingsdienstaanbieders;
 • voor doeleinden in verband met consumenten- en verkoopadministratie, om uw producten, retourzendingen en bestellingen en de status van geretourneerde producten te registreren en te beheren.
 • 2) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met inbegrip van onze verplichtingen onder de toepasselijke belastingwetgeving, onze wettelijke administratieverplichtingen en verplichtingen om medewerking te verlenen aan toezichthoudende autoriteiten):

 • voor doeleinden in verband met de financiële administratie en klantenadministratie (betaling, facturatie, controle en inning van uitstaande betalingen);
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (in verband met administratie-, identificatie- en belastingplichten).
 • 3) De verwerking is noodzakelijk voor onze rechtmatige (zakelijke) belangen:

 • om uw (Acer-)account(s) aan te maken, te registreren en te beheren;
 • om vragen te beantwoorden of de door u gevraagde hulp, informatie, producten of diensten te verstrekken;
 • om onderzoeken en analyses uit te voeren en onze diensten, producten, webwinkel en de kwaliteit daarvan te verbeteren;
 • om klanten, geschillen en (juridische) procedures te behandelen in verband met onze Website, aangekochte producten en diensten en om onze juridische positie daarbij te waarborgen;
 • om onze Website te beheren en om fraude of misbruik te voorkomen of op te sporen en onze activa, bedrijfsactiviteiten en ons personeel te beschermen;
 • in het kader van een mogelijke zakelijke transactie of fusie.
 • 4) De verwerking is gebaseerd op uw toestemming:

 • voor de verwerking van uw klantvoorkeuren en -gewoonten;
 • voor direct marketing en profilering;
 • voor de verzending van herinneringen per e-mail wanneer u uw winkelwagen achterlaat.

Voor de verwerking van uw naam en contactgegevens, klantvoorkeuren en -gewoonten voor marketingdoeleinden is onze grondslag uw toestemming. Indien de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, zenden wij u alleen reclame als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken door dit aan ons te melden.

De persoonsgegevens die wij bij u opvragen zijn noodzakelijk voor de afsluiting en/of uitvoering van onze overeenkomst met u. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de gewenste producten of diensten te leveren.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Alleen de daartoe gemachtigde personen binnen onze organisatie of die op een andere manier voor ons werkzaam zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens in de mate die voor de bovengenoemde doeleinden noodzakelijk is.
In verband met de hierboven vermelde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens echter delen met derden, zoals dienstverleners die wij inschakelen voor de werking en beveiliging van onze Website of voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u of uw onderneming zijn aangegaan. Hierbij kan het gaan om aanbieders van IT-diensten, IT-ontwikkelaars en dienstverleners die wij inschakelen voor orderafhandeling en facturatie, de levering van onze producten, onderhouds- en reparatiediensten en voor betalingsverwerkingsdiensten.

Wij kunnen uw gegevens ook delen met Acer Inc. als u uw aankoop met behulp van uw Acer-ID doet of als u met uw Acer-ID op onze Website inlogt (Privacybeleid).
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze zakelijk adviseurs (belastingadviseurs en juridisch adviseurs, advocaten, accountants en auditors), bankpartners, verzekeraars, dochter- en groepsondernemingen, wettelijke opvolgers, marketingbureaus en aanbieders van IT-diensten, voor zover noodzakelijk en alleen voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving.

De volgende ondernemingen ontvangen gegevens in hun hoedanigheid als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over deze ondernemingen en hoe zij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u zich wenden tot de ondernemingen en hun privacyverklaringen raadplegen via de volgende links:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen die contact met u kunnen opnemen om u producten/diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren, als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Uw gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven indien wij hiertoe wettelijk verplicht of bevoegd zijn, bijvoorbeeld in antwoord op een verzoek van een overheids- of toezichtsinstantie of in verband met eventuele gerechtelijke procedures. CPYou is niet verantwoordelijk voor de handelingen van een overheids- of toezichtsinstantie met betrekking tot uw informatie of gegevens. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om wetten na te leven of ons te beschermen tegen vorderingen uit hoofde van deze wetten, of wanneer dit noodzakelijk is met het oog op de rechtmatige zakelijke belangen en behoeften van CPYou, in welk geval bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw rechten te waarborgen en te garanderen dat elk gebruik van uw persoonsgegevens eerlijk, rechtmatig en evenredig is.
Als wij met een andere onderneming fuseren of door een andere onderneming worden overgenomen (of onderhandelingen hierover beginnen), kunnen wij uw gegevens met deze onderneming en hun adviseurs delen. In dit geval zorgen wij er echter voor dat maatregelen worden genomen opdat uw rechten met betrekking tot uw gegevens beschermd blijven.


Specifieke verwerking bij het bezoeken van onze Website

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens van uw apparaat. Deze doorgifte maakt inherent deel uit van de communicatieprotocollen van het internet. Deze gegevens worden niet verzameld met het doel om met specifieke personen in verband te worden gebracht, maar zijn van dien aard dat, wanneer ze worden verwerkt en met door derden bewaarde gegevens worden gecombineerd, gebruikers ermee kunnen worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die door gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de Website, de URI (Uniform Resource Identifier) van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode voor verzending van het verzoek aan de server en andere parameters betreffende het besturingssysteem van de computeromgeving van de bezoeker.
Onze Website kan ook gebruikmaken van een registratiedienst die muisklikken, muisbewegingen, scrollbewegingen en op formulieren van de Website ingevulde tekst kan registreren. De gegevens die door deze dienst worden verzameld, worden gebruikt om het gebruiksgemak van onze Website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden bewaard en gebruikt voor geaggregeerde en statistische rapportage en worden niet doorgegeven aan derden.
Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens die door u via onze Website worden verzonden, kunnen koppelen aan andere persoonsgegevens die CPYou mogelijk via andere middelen van u heeft verkregen, bijvoorbeeld persoonsgegevens die tijdens uw interacties met sociale media, applicaties van derden of andere soortgelijke technologieën zijn verzameld.
De Website plaatst ook cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid via https://store.acer.com/nl-nl/cookie-policy. We wijzen u erop dat wanneer u de hiervoor verleende toestemming intrekt, u mogelijk niet alle functies van de Website of online diensten kunt gebruiken.


Doorgifte van uw persoonsgegevens

Aangezien CPYou verbonden is aan de Acer Group, een wereldwijde onderneming, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgezonden naar locaties buiten het land waar ze zijn verzameld en kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld binnen de Acer groep en met derden die gevestigd zijn in andere rechtsgebieden, ook buiten de Europese Unie. In dat geval zorgen wij voor passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt altijd een kopie van de waarborgen die van toepassing zijn op de doorgifte van uw persoonsgegevens verzoeken via onze hieronder vermelde contactgegevens.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Enkel wanneer wij wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen in het kader van gerechtelijke procedures (bv. in geval van een geschil), bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een langere periode.
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een door u gedane aankoop, zullen worden bewaard gedurende de hele levenscyclus van de overeenkomsten die wij met u aangaan, en na beëindiging daarvan, in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen.
We bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende langere perioden wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen op het gebied van administratie, retentie of belasting), of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen in het kader van juridische procedures.
Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.


Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Acer gebruikt commercieel passende beveiligingstechnologieën in overeenstemming met industriestandaarden. Acer past adequate technische en organisatorische maatregelen toe, en houdt deze in stand, om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van klantgegevens en persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige bekendmaking of aantasting van of toegang tot persoonsgegevens.
Verder streven wij ernaar dat uw persoonsgegevens altijd juist zijn en tijdig worden bijgewerkt. Hiervoor verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen van alle veranderingen van uw persoonsgegevens (zoals een adreswijziging).


Richtlijnen voor kinderen

CPYou zal NIET bewust online contactgegevens van kinderen of minderjarigen (zoals gedefinieerd in de lokale regelgeving) verzamelen, en als we vernemen dat we persoonlijke gegevens over een kind of minderjarige bewaren, zullen we deze uit onze systemen verwijderen. CPYou adviseert ouders of voogden (inclusief andere juridische vertegenwoordigers) samen met hun kinderen op internet te gaan om aan hun online activiteiten deel te nemen. Kinderen of minderjarigen mogen ALLEEN gebruikmaken van onze online verkoopdiensten indien een ouder of voogd daarvoor toestemming geeft en voor de transactie betaalt, of voor zover toegestaan door toepasselijk recht. Bent u een kind of minderjarige? Dan bent u verplicht uw ouders of voogden om toestemming te vragen om bepaalde transacties op deze Website te verrichten.


Uw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u recht op:

 • (meer) informatie over uw persoonsgegevens;
 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • intrekking van uw toestemming op elk moment (indien van toepassing);
 • wissing van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en doorgifte van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is begaan.


Verbonden websites

Andere websites die via een link naar onze Website doorverwijzen of via een link op onze Website toegankelijk zijn, kunnen een ander privacybeleid hebben. CPYou deelt geen verzamelde persoonsgegevens met die websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van die websites. Wij raden u aan voor meer informatie de privacyverklaringen op die websites door te nemen. CPYou staat niet garant voor en geeft geen bevestiging van informatie of beleidsverklaringen op websites die niet door CPYou worden beheerd.


Wijziging van deze privacyverklaring

ODeze privacyverklaring wordt in verschillende talen opgesteld. In geval van afwijkingen tussen de Engelstalige en een andere versie van deze privacyverklaring is de Engelse versie leidend. Zolang deze privacyverklaring van kracht is, is deze van toepassing op elk gebruik van de verzamelde informatie. CPYou behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, en daarom adviseren wij u regelmatig op onze Website te controleren of er wijzigingen zijn. Wijzigingen van deze privacyverklaring zijn geldig vanaf het moment dat ze op onze Website worden geplaatst.


Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of onze Website of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy.officer@acer.com. Om ons in staat te stellen u zo snel mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij u indien mogelijk uw vragen in het Engels in te dienen, te vermelden vanuit welk land u contact met ons opneemt en een beschrijving van het type en model van uw producten (indien van toepassing) te geven.