BLACK FRIDAY EARLY BIRD DEALS
Laagsteprijsgarantie – een betere prijs ga je niet vinden!

Bijlage bij de algemene voorwaarden

BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederland


De volgende bijlage is onderdeel van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op all online aanbiedingen, verkopen en aankopen via de website (s) vindbaar via de volgende link https://store.acer.com/nl-nl/ (inclusief alle toekomstige site (s), de "Site").


1 Uitdagingdefinities


1.1 De volgende voorwaarden en uitdrukkingen zullen de volgende betekenis hebben:


a. AEEA-Richtlijn: Betekent Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

b. AEEA of afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: Betekent afval van elektrische of elektronische apparatuur als omschreven in artikel 3, lid 1, onder e, "afvalstoffen in de zin van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG, daaronder begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt zoals geïmplementeerd in Nederland in artikel 1, lid 1, onder b, van Nederlandse Regeling afgedankte elektische en electronische apparatuur.

c. AEEA  van  particuliere huishoudens: Betekent AEEA van particuliere huishoudens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h, van de AEEA Richtlijn :  de AEEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en AEEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als AEEA van particuliere huishoudens aangemerkt  zoals geïmplementeerd in  Nederland  in artikel 1, lid 1, onder c) de  Nederlandse Regeling afgedankte elekrische en electronische apparatuur .

d.EEA of elektrische en elektronische apparatuur: betekent electrische of elektronische apparatuur als omschreven in artikel 3, lid 1, onder a, van de AEEA-richtlijn, zijnde  " apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom " ;  zoals geïmplementeerd in Nederland in artikel 1, lid 1, onder f van de Nederlandse Regeling afgedankte elektrische en electronische apparatuur.

e. Producent”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van communicatie op afstand in de zin van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en zoals geïmplementeerd in Nederland in artikel 1, lid 1, onder  p van de Nederlandse Regeling afgedankte elektrische en eletronische apparatuur:

i) is gevestigd in een lidstaat en onder zijn eigen naam of merk EEA vervaardigt, of EEA laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk op het grondgebied van die lidstaat verhandelt,
ii) is gevestigd in een lidstaat en op het grondgebied van die lidstaat onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd; hierbij wordt de wederverkoper niet als „producent” aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in punt i) op het apparaat zichtbaar is.
iii) is gevestigd in een lidstaat en in die lidstaat beroepsmatig EEA uit een derde land of een andere lidstaat in de handel brengt, of
iv) via verkoop op afstand EEA rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in een lidstaat, en is gevestigd in een andere lidstaat of in een derde land.
D.w.z. Acer (Moduslink neemt namens Acer de administartieve verplichting op zich van Nederlandse Regeling afgedankte elektische en electronische apparatuur

f. Distributeur: ", zoals geïmplementeerd in artikel 1, lid 1, onder e, in de Nederlandse Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.


Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Electronische Apparatuur : de regeling tot uitvoering van de AEEA-Richtlijn in de Nederlandse regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur ("Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur").


2 Reikwijdte van de informatievereisten


2.1 De hieronder uiteengezette informatie is als volgt van toepassing op EEA:

a. van 13 augustus 2012 tot 14 augustus  2018 aan EEA die binnen de in bijlage I genoemde categorieën valt van de AEEA-Richtlijn, rekening houdend met Bijlage II van de AEEA-Richtlijn, die een indicatieve lijst bevat van EEA die binnen de in bijlage I vermelde categorieën valt (zie artikel 2, lid 1, onder a, Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur ). Die Bijlage I  bevat de volgende productcategorieën:

1. Grote huishoudelijke apparaten

2. Kleine huishoudelijke apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur
4. Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelen
5. Verlichtingsapparatuur
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
8. Medische hulpmiddelen (uitgezonderd alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
9. Meet- en controle-instrumenten
10. Automaten

 b. vanaf 15 augustus 2018 met betrekking tot alle EEE, tenzij in artikel 2, lid 3, van de AEEA-Richtlijn, zoals uitgevoerd in artikel 2, lid 2, en lid 3, van de Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Elekronische Aparatuur.3 Informatie voor de gebruiker van de EEE


Gebruikers van EEA in particuliere huishoudens kunnen informatie opvragen over: 

a. de verplichting om AEEA niet als ongesorteerd stedelijk afval te verwijderen en AEEA afzonderlijk te verzamelen;

b. de voor de gebruikers beschikbare retour en inzamelsystemen, waarbij de coördinatie van de informatie over de beschikbare inzamelpunten wordt aangemoedigd, ongeacht of  de producenten of andere exploitanten dit hebben gedaan;

c. de rol van de gebruiker om bij te dragen aan hergebruik, recycling en andere vormen van inname  van AEEA;

d. de potentiële effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in EEA;

e. Dit symbool en de betekenis daarvan: