ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen van producten en/of diensten via de website (s) die zich momenteel op https://store.acer.com/nl-nl/ bevinden (en dienovereenkomstig op elke toekomstig website ((s), de "Site").

 1 DEFINITIES

 

1.1 de volgende woorden en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:

 

a.  "Consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

 

b.  "Dag": een kalenderdag;

 

c.  "Duurzame Gegevensdrager”: ieder hulpmiddel dat de Consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

d.  "Digitale Dienst": (i) een dienst die de Consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen, of (ii) een dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door de Consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd. Digitale Dienst omvat niet een dienst die is verwerkt in of onderling verbonden is met een zaak met digitale elementen en met die zaak wordt meegeleverd op grond van een consumentenkoop, ongeacht of de dienst wordt geleverd door de verkoper of een derde of als niet kan worden aangetoond dat de levering van verwerkte of onderling verbonden dienst geen deel uitmaakt van de consumentenkoop;

 

e.  "Digitale Inhoud": gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd, zoals computerprogramma’s, applicaties, digitale spellen, muziekbestanden, videobestanden of andere e-publicaties. Digitale Inhoud omvat geen inhoud die is verwerkt in of onderling verbonden is met een zaak met digitale elementen en met die zaak wordt meegeleverd op grond van een consumentenkoop, ongeacht of de inhoud wordt geleverd door de verkoper of een derde of als niet kan worden aangetoond dat de levering van verwerkte of onderling verbonden inhoud geen deel uitmaakt van de consumentenkoop;

 

f.  "Product(en)": roerende zaken, zoals computer hardware, inclusief enige Digitale Inhoud zoals software dat deel daarvan is en/of aanverwante accessoires zoals vermeld en beschreven op de Site die beschikbaar is voor u in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

 

g.  "Dienst(en)": de diensten, zoals uitgebreide garanties, inclusief enige Digitale Diensten die deel daarvan zijn, vermeld en beschreven op de Site die beschikbaar zijn voor u conform deze algemene voorwaarden.

 

 

2 IDENTITEIT

 

2.1 Producten en Diensten die via de Site worden verkocht, worden verkocht door CPYou B.V. ("Ondernemer" of "wij").

 

De contact informatie van de Ondernemer is als volgt:

CPYou B.V.

Europalaan 89,

5232BC 's-Hertogenbosch

Nederland

VAT: NL860998484B01

KVK-nummer: 77405714 in 's-Hertogenbosch, Nederland.

 

Gelieve uw eventuele klachten aan het volgende adres te richten:

Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E,

54-610 Wroclaw, Poland

Telefoonnummer: 0884560006

E-mail: Mail ons3 TOEPASSELIJKHEID

 

3.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en elke overeenkomst gesloten tussen u en de Ondernemer.4 BESTELLEN EN CONTRACTEREN

 

4.1 wanneer u de Site bezoekt, een bestelling plaatst of e-mail berichten aan ons stuurt communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om van ons communicatie elektronisch te ontvangen. Al onze elektronische mededelingen voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen dat deze mededelingen in schriftelijke vorm geschieden. Dit onverminderd uw wettelijke rechten ten aanzien van elektronische communicatie.

 

4.2 als u een bestelling plaatst op de Site, dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en u dient achttien (18) jaar of ouder te zijn en het wettelijke recht hebben om de door u geselecteerde betalingsmiddelen te gebruiken. Verificatie van de door u verstrekte informatie kan worden verlangd voorafgaand aan de bevestiging of aanvaarding van een bestelling of de voltooiing van een aankoop. Voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling, krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te herzien en om eventuele fouten te corrigeren.

 

4.3 uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product en/of Dienst te kopen en wij zullen de ontvangst van uw aanbod bevestigen via het e-mailadres dat u ons verstrekt. Het belasten van uw creditcard of ander betaalinstrument door of namens de Ondernemer vormt geen aanvaarding van uw aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw voorstel om ons moverende redenen te accepteren of te verwerpen. Wij maken u er op attent dat wij alleen Producten leveren en/of Diensten aanbieden aan Nederlandse bezorgadressen en wij bezorgen geen Producten en/of Diensten aan andere landen, tenzij dit genoemd wordt bij de beschrijving van het Product en/of de Dienst op de Site. Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd wanneer wij u een e-mail bevestiging sturen dat wij het Product hebben verzonden of wanneer de Digitale Inhoud beschikbaar gemaakt is om te downloaden of activeren. Wij zullen u per e-mail informeren indien een Product en/of Dienst die u besteld hebt, niet beschikbaar is of als wij niet in staat zullen zijn om een Product te verzenden en/of de Dienst te leveren binnen de geschatte leveringstermijnen.

 

4.4 alle relevante verkoopinformatie maakt integraal deel uit van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

4.5 Uitgestelde betaalmethode (alleen business-to-business (B2B) verkoop): Door te kiezen voor "Uitgestelde betaalmethode", geef je ons jouw toestemming om een fraude- en kredietbeoordeling uit te voeren in het kader van je bestelling. Het verstrekken van de informatie van je bedrijf is vereist voor ons om het acceptatieproces uit te voeren en om te beslissen of we bereid zijn om op krediet aan je te verkopen. Het staat ons vrij om elke bestelling goed te keuren of af te wijzen die is aangevraagd via "Uitgestelde betalingsmethode". We zullen onze beslissing binnen een redelijke termijn aan jou meedelen via de contactgegevens die je bij het afrekenen hebt gegeven. Je betaling moet binnen zijn op de vervaldag die op de factuur staat vermeld. Hierbij erken je en stem je er vooraf uitdrukkelijk mee in dat als je het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaalt, (i) het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar wordt zonder nadere kennisgeving of sommatie, en (ii) wij het recht hebben om ( of overdracht) van je verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan onze kredietverzekeraar.

5 ONTBINDING

 

5.1 Behalve wanneer u niet beschikt over een ontbindings/herroepingsrecht volgens clausule 5.7 hebt u een termijn van 14 Dagen om de overeenkomst te ontbinden/herroepen zonder opgaaf van redenen, en zonder enige andere kosten dan die bedoeld in dit artikel 5. Deze periode vervalt na 14 Dagen na:

 

a.  in het geval van opdrachten voor Diensten: de Dag waarop de overeenkomst werd gesloten;

 

b.  in het geval van verkoopovereenkomsten voor Producten niet zijnde Digitale Inhoud: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

  1. in het geval u meerdere Producten niet zijnde Digitale Inhoud in één bestelling heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;
  2. in het geval van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een Product niet zijnde Digitale Inhoud dat bestaat uit deelleveringen: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste deel van de bestelling heeft ontvangen;
  3. in het geval van een overeenkomst voor regelmatige levering van Producten niet zijnde Digitale Inhoud gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste Product heeft ontvangen.

c.  in het geval van een overeenkomst tot levering van Digitale Inhoud, anders dan op een materiële drager: de Dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 

5.2 om het recht van ontbinding/herroeping uit te oefenen, dient u ons informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden/herroepen door gebruik te maken van een eenduidige verklaring (bijv. een brief verstuurd per post of met behulp van de contactgegevens volgens artikel 2.1). U mag gebruik maken van het bijgevoegde model formulier voor ontbinding/herroeping maar het is niet verplicht. U mag ook het Modelformulier ontbinding of herroeping elektronisch indienen of gebruik maken van een andere eenduidige verklaring op onze website met behulp van onze contact pagina, in welk geval we u onverwijld een bevestiging van ontvangst van de ontbinding/herroeping zullen sturen op een Duurzame Gegevensdrager. Voor de meest efficiënte verwerking van uw verzoek tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met ons Call Center op 0884560006 voor verdere gedetailleerde instructies. U heeft binnen de daarvoor geldende termijn uw ontbinding/herroepingsrecht uitgeoefend indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door u is verzonden voor het verstrijken van de termijn voor ontbinding/herroeping. De uitoefening van het ontbindings/herroepingsrecht beëindigt de verplichtingen van de partijen tot: (a) de uitvoering van de overeenkomst; of (b) het sluiten van de overeenkomst in geval dat u een aanbod heeft gedaan. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, worden eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch beëindigd.

 

5.3 als u de overeenkomst ontbindt of herroept, vergoeden wij u onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 Dagen na de Dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden/herroepen overeenkomstig clausule 5.2, de door u aan ons betaalde bedragen met inbegrip van - indien van toepassing - de kosten van levering (met uitzondering van de aanvullende kosten als u uitdrukkelijk gekozen heeft voor een wijze van levering anders dan de minst dure standaard wijze van levering dat door ons werd aangeboden). We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmiddelen als u gebruikte voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt afgesproken en op voorwaarde dat u geen extra kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We zijn niet verplicht tot terug betaling over te gaan dan nadat wij Producten terug hebben ontvangen of - indien dat eerder is – dat u bewijs hebt geleverd dat u de Producten teruggestuurd heeft.

 

5.4 u dient de Producten terug te sturen naar Asplex SP z. o. o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen of overhandigen aan ons, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 Dagen na de Dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2. U bent op tijd als u de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 Dagen is verstreken. Rekening houdend met het risico van verlies of beschadiging van Producten zoals vermeld in artikel 6.6 raden wij u aan een vervoerder in te schakelen die gebruikt van track en trace functie om de leverstatus te volgen. Voor de meest efficiënte verwerking van uw retour opdracht raden wij u contact met ons op te nemen middels het aangegeven telefoonnummer om een Return Merchandize Authorization (RMA) nummer te verkrijgen voorafgaand aan het retourneren van uw Product.

 

5.5 u draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de Producten. U bent alleen eventuele waardevermindering van de Producten verschuldigd die het gevolg is van een behandeling van het Product als die behandeling verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

5.6 als u wilt dat wij op uw verzoek een aanvang maken met de uitvoering van (de overeenkomst voor de) Diensten gedurende de periode van uw recht tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5.1 (a) dan is een uitdrukkelijk verzoek vereist. Als u het herroepingsrecht uitoefent nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, maar voordat de (overeenkomst voor) Dienst volledig is uitgevoerd, bent u gehouden aan de Ondernemer een bedrag te betalen dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht tot ontbinding/herroeping. Het evenredige bedrag dat u moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

5.7 u heeft geen recht op ontbinding/herroeping van de overeenkomst bij:

a.  de levering van Producten of Diensten waarbij de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die zich binnen de ontbinding/herroepings periode kunnen voordoen en op welke prijsschommelingen Wij geen invloed hebben;

 

b.  de levering van Producten die voor u specifiek zijn gemaakt of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;

 

c.  de levering van Producten die naar hun aard snel onderhevig zijn aan bederf of verslechtering of met een beperkte houdbaarheid;

 

d.  de levering van verzegelde Producten die wegens gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling werd verbroken na levering;

 

e.  de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk met andere zaken werden vermengd;

 

f.  de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en

 

g.  Volgens de wet heb je tijdens de herroepingstermijn niet het recht om de digitale inhoud die je online hebt gekocht te testen. Als je begint met de uitvoering van de digitale inhoud tijdens de herroepingsperiode (bijvoorbeeld door een weblink of een digitale code te activeren of het downloaden van software te starten), word je geacht (i) je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn; en (ii) je hebt erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest; en (iii) je hebt erkend dat de handelaar jou de bevestiging van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning heeft verstrekt.

5.8 de bewijslast ligt bij u ten aanzien van het uitoefenen van het ontbindings/herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel. Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, bent u niet bezwaard met enige verplichting voortvloeiende uit het ontbindings/herroepingsrecht.

 

5.9 Clausules 5.1 tot en met 5.6 zijn alleen van toepassing als u een Consument bent.6 LEVERING EN UITVOERING

 

6.1 tenzij partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, zal de levering van de Producten plaatsvinden door de fysieke overdracht of de overdracht van de controle over de Producten, het moment waarop begonnen wordt met het leveren van de Diensten, inclusief het beschikbaar maken van Digitale Inhoud aan u om te downloaden of activeren of het beschikbaar maken op een materiële drager, onverwijld en niet later dan 30 Dagen na het afsluiten van de overeenkomst.

 

6.2 wanneer wij niet hebben voldaan aan onze verplichting om de Producten te leveren en/of de levering van Diensten te starten (inclusief het beschikbaar maken van Digitale Inhoud aan u om te downloaden of activeren of het beschikbaar maken op een materiële drager) op het overeengekomen moment of binnen de afgesproken termijn als bedoeld in artikel 6.1, dient u ons te sommeren tot nakoming van de levering van het Product en/of aanvang van de Dienst.

 

In geval van Producten en/of Diensten niet zijnde Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud: ons verzuim treedt (daarentegen) zonder ingebrekestelling in wanneer:

  1. wij hebben geweigerd de zaken te leveren;
  2. aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen; of
  3. u aan ons voor het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.

In geval van Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud: Wij verzoeken u een aanvullende termijn met ons overeen te komen die met het oog op de omstandigheden gepast is. Als wij verzuimen om de Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud onverwijld dan wel binnen de uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende termijn te leveren, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Het bovenstaande in deze clausule 6.2 ten aanzien van Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud is niet van toepassing – en u heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden – indien wij hebben verklaard of indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat wij de Producten en/of Diensten niet zullen leveren, of indien wij met u zijn overeengekomen, of indien uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel voor u is en wij verzuimen de Producten of Diensten vóór of op dat tijdstip te leveren.

 

6.3 bij ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6.2 zullen wij, onverwijld alle in het kader van de overeenkomst betaalde bedragen terugbetalen.

 

6.4 onverminderd het recht op de ontbinding/herroeping van de overeenkomst ingevolge artikel 6.2 heeft u het recht een beroep doen op andere uit de wet voortvloeiende rechten.

 

6.5 bestellingen worden verzonden op weekdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van de toepasselijke nationale feestdagen in Polen. Als de Producten in uw winkelwagentje de status "pre-order" aangeven, zal uw gehele bestelling opgeschort worden totdat alle artikelen in uw bestelling op voorraad zijn. Op de Dag dat uw bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden, ontvangt u een bevestigingsemail voor de verzending door de vervoerder. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar het door u aangewezen verzendadres als dat verzendadres volledig is en voldoet aan de verzend beperkingen die op de Site zijn vermeld. Alle zendingen worden gemaakt door een onafhankelijke vervoerder aangegeven op de Site. Onverminderd artikel 6.1 hierboven, zijn de verzenddata op de Site schattingen en zijn ze niet bindend. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van een verzending van het Product. In geval van strijdigheid tussen artikel 6.5 en het overige deel van artikel 6, zal dat overige deel van artikel 6 prevaleren.

 

6.6 behoudens artikel 6.8, geldt dat het eigendom, het risico van verlies of beschadiging van de Producten, inclusief Digitale Inhoud op een materiële drager, op u overgaat wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten in bezit hebt gekregen.

 

6.7 onze standaard verzendingskosten zijn gebaseerd op de totale waarde en/of grootte en/of het gewicht van de Producten die verzonden worden in één zending naar het opgegeven verzendadres. Kosten voor versnelde levering, indien van toepassing, zijn in aanvulling op de standaard verzendkosten. Standaard en versnelde verzendkosten zullen worden weergegeven op de Site voordat u uw bestelling plaatst.

 

6.8 het eigendom van de Producten gaat pas naar u over vanaf het moment dat wij volledige betaling van de Producten hebben ontvangen.7 SOFTWARE-INFORMATIE

 

7.1 Het gebruik van software wordt aan u in licentie gegeven onder de licentievoorwaarden in de licentieovereenkomst die bij de software hoort of die met de software verstrekt is, ongeacht of deze vooraf geïnstalleerd of geladen werd op uw Product en aan u geleverd werd tijdens het download- of activeringsproces of de installatie van de software (de “Licentievoorwaarden”). U mag de software pas downloaden of activeren, gebruiken of installeren nadat u de Licentievoorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze voorwaarde treft uw wettelijke rechten met betrekking tot het verstrekken of gebruiken van software niet.

 

7.2 Indien u geen Consument bent en tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk of onder de relevante Licentievoorwaarden anders door Ondernemer voorzien is, wordt de software geleverd “in de huidige staat” (as is), zonder enige garantie, bepaling of voorwaarde ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, prestatie of dat het overeenkomt met de beschrijving en we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de software-installatie, configuratie of correctie van fouten. U wordt geadviseerd om de Licentievoorwaarden met betrekking tot uw rechten jegens een fabrikant, licentiegever of leverancier van de software te raadplegen.


7.3 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Licentievoorwaarden, zult u niet (a) het softwareproduct, de productsleutels of andere productcomponenten demonteren, de-compileren of anderszins reverse engineeren of anderszins proberen de onderliggende broncode, structuur, algoritmen of ideeën te achterhalen; (b) handelingen verrichten die in strijd zijn met de Licentievoorwaarden; (c) softwareproducten, productcomponenten of materialen kopiëren of anderszins reproduceren; (d) de inhoud van een softwareproduct, productcomponent of materiaal op enigerlei wijze wijzigen, veranderen, manipuleren of verminderen; of (e) een computervirus of andere illegale code introduceren in een softwareproduct, materiaal of leverancierssysteem; of (f) de verkoop van een softwareproduct of productcomponent koppelen of bundelen met een niet-geautoriseerd product van een derde partij waardoor verwarring kan ontstaan over de bron of oorsprong van het softwareproduct, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

 

8 PRIJS EN BETALING

 

8.1 de op de Site weergegeven prijzen, geven het totaalbedrag weer in de toepasselijke valuta op basis van de door u gekozen locatie, inclusief belastingen. Wanneer de aard van de Producten en/of Diensten zodanig is dat de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, geeft de Site de wijze weer waarop de prijs moet worden berekend, alsmede, in voorkomend geval, alle extra vracht- leverings-of porto kosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, wordt aangegeven dat dat deze extra kosten eventueel in rekening gebracht kunnen worden.9 GARANTIE

 

9.1 Het is mogelijk dat u beroep kunt op de commerciële garantie die door de fabrikant met uw Product of Dienst geleverd werd en u dient de relevante documentatie geleverd met het Product of de Dienst in dit opzicht te raadplegen. Indien u een probleem ondervindt met een door u gekocht Product of een Dienst wordt u verzocht contact met ons op te nemen via onze contactpagina of door te bellen met onze technische Call Center 0884560006.

 

9.2. Indien u geen Consument bent: ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VAN KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VAN EEN PRODUKT OF DIENST VOOR EEN BEPAALD DOEL OF CONDITIES WORDEN, VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOOR ONDERNEMER VAN DE HAND GEWEZEN EN ONDERNEMER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, OPBRENGSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, ZAKELIJKE VERLIEZEN OF REPUTATIESCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDENDE MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT OF DE DIENST, ZELFS INDIEN ONDERNEMER GEINFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONDERNEMER IS IN GEEN GEVAL GROTER DAN HET BEDRAG DAT DOOR U BETAALD IS VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST. ONDERNEMER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ONDERVONDEN DOOR EEN BEDRIJF, HANDEL, AMBACHT OF BEROEP DAT WORDT UITGEOEFEND DOOR U OF IEMAND ANDERS MET BEHULP VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN GEKOCHT ONDER DEZE OVEREENKOMST.
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van impliciete garantie of incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Bovendien heeft geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden als doel het uitsluiten van de aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van ondernemer, zijn bestuur of personeel.

 

9.3 Als u een Consument bent: de bepalingen uiteengezet in dit artikel 9 zijn in aanvulling op uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen ingevolge toepasselijke consumentenwetgeving en deze worden hierdoor niet getroffen. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen dit artikel 9 en toepasselijke consumentenwetgeving prevaleren uw wettelijke rechten ingevolge consumentenwetgeving.10 AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1 Deze clausule 10.1 is niet van toepassing op u als u een Consument bent. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze algemene voorwaarden en alle bestellingen, Producten, Diensten of aankopen, behalve:

 

  1. voor zover schade voortvloeit uit onze of onze opzettelijke of grove nalatigheid van degene die ons vertegenwoordigers of agenten
  2. voor overlijden of lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door onze gebrekkige Producten en/of Diensten
  3. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of onze vertegenwoordigers of agenten
  4. voor zover onze aansprakelijkheid niet geldig kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

11 PERSOONLIJKE INFORMATIE EN UW PRIVACY EN EXPORT CONTROL

 

11.1 Wij voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en zullen verwerken om u persoonlijk ("persoonlijke gegevens") te identificeren, zoals uiteengezet in de privacybeleid.

 

11.2 houd u er rekening mee dat Producten, die technologie en software kunnen bevatten, onderworpen zijn aan exportwetgeving van de V.S. en de E.U., alsmede de regelgeving van het land waaraan zij worden geleverd of gebruikt. U conformeert zich aan deze regelgeving. Volgens deze regelgeving mogen Product(en) niet worden verkocht, geleased of geleverd worden aan zogenoemde restricted countries, restricted end users of voor restricted end-users.12 OPDRACHT

 

12.1 De onder deze algemene voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst geldt voor u persoonlijk aan u en het is niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. De Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander bedrijf of juridische entiteit om zakelijke redenen met voorafgaande toestemming om deze overdracht te effectueren. Wenst u deze toestemming voor een dergelijke overdracht te onthouden, dan bent u gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke kracht te beëindigen.13 TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE

 

13.1 deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (VN) is niet van toepassing.

 

13.2 indien u Consument bent: elk geschil dat voortkomt uit of in verband met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen zal worden beslecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is.

 

Indien u een Consument bent, kunt u eventuele geschillen online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende contactpagina opgeven waarop wij bereikbaar zijn. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

 

Indien u geen Consument bent: elk geschil dat voortkomt uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen zal worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam in Nederland, die exclusief bevoegd zal zijn met uitsluiting van elke andere rechter of arbiter.

 

13.3 indien u Consument bent: de rechten die u onder deze algemene voorwaarden hebt, zijn in aanvulling op en zijn onverminderd eventueel toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming waar niet ten nadele van consumenten afgeweken kan worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de toepasselijke regelgeving inzake consumentenbescherming waar niet ten nadele van consumenten vanaf geweken kan worden prevaleren de laatste genoemde regels inzake consumentenbescherming.14 OVERIG

 

14.1 Een klacht omtrent onze service kan worden gestuurd naar:

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Poland

 

14.2 Wij voldoen aan alle wetten omtrent milieu- en afvalbeheer. Voor meer informatie gaat u naar https://store.acer.com/nl-nl/weee-annex.ANNEX

FORMULIER OM DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN

Gelieve dit formulier in te vullen en retour te zenden als u de overeenkomst wil beëindigen of herroepen

Naar:

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Poland

Ik/Wij (*) brengen hierbij ter kennisgeving dat ik/Wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen (*):

PN

Beschrijving

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteld op / Ontvangen op (*):

Bestelnummer (indien beschikbaar):

 

 

 

Uw naam:

Uw adres:

 

 

 

Datum:

Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is