Quyền riêng tư và bảo mật


 

Chính sách bảo mật của bạn là gì?
https://www.acer.com/vn-vi/personal-data-protection-act

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

 

Tại sao tôi cần đặt trình duyệt của mình để chấp nhận cookie?
Không. Hệ thống thương mại của chúng tôi mã hóa tất cả cookie. Ngoài ra, cookie không chứa thông tin cá nhân, chỉ là một mã định danh duy nhất để hệ thống của chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Cookie có phải là một rủi ro bảo mật không?
https://www.acer.com/vn-vi/privacy/cookie-policy

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang

  

Làm cách nào để thiết lập trình duyệt của tôi để chấp nhận cookie?
Nếu bạn đang sử dụng Microsoft® Internet® Explorer® 6.0 trở lên, trên menu Công cụ, hãy nhấp vào Tùy chọn Internet. Sau đó, trong cửa sổ Tùy chọn Internet, hãy nhấp vào tab Quyền riêng tư. Cài đặt mặc định là Trung bình, cho phép bạn chấp nhận cookie. Bạn có thể di chuyển thanh trượt để thay đổi cài đặt bảo mật nếu nó không được đặt thành Trung bình. Nếu cài đặt là Tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút Nâng cao và đảm bảo rằng cả cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba đều được đặt để được chấp nhận.

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft® Internet® Explorer® 5.x, trên menu Công cụ, hãy nhấp vào Tùy chọn Internet. Nhấp vào tab Bảo mật. Chọn vùng Internet và nhấp vào Mức tùy chỉnh. Di chuyển đến tùy chọn Cookie và chọn Bật. Nếu bạn đang sử dụng Mozilla® Firefox® 2.0 trở lên, trên menu Công cụ, hãy nhấp vào Tùy chọn. Nhấp vào tab Bảo mật và chọn Chấp nhận cookie từ các trang web.

Thêm câu hỏi? Quay về Trang Trợ Giúp

quay về đầu trang