Personal Data Protection Notice

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

 

1: The Protection of Your Personal Data Is Important To Us.

Chúng tôi luôn xem trọng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Synnex FPT Distribution Company Limited (Synnex FPT) is committed to protecting your personal data. Synnex FPT ensures you that any personal data we collect about you is treated with the appropriate degree of protection and confidentiality.

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT (Synnex FPT) cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Synnex FPT đảm bảo rằng các thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật và quản lý với sự thận trọng và nỗ lực cao nhất.

2: What Personal Data Do We Collect?
Thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập?

We collect personal data including but not limited to your name, date of birth, address including e-mail address, elephone number.

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ bao gồm địa chỉ email, số điện thoại.

3: Why Do We Collect Personal Data?
Tại sao chúng tôi lại thu thập thông tin cá nhân của khách hàng?

3.1 Purpose of Personal Information collected Personal Information that you provide to us voluntarily will be processed for the following purposes:

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi tự nguyện sẽ được xử lý cho các mục đích sau:

  • To complete transactions with you, manage and verify your membership of our customer service or loyalty programmes where applicable;

Để hoàn tất giao dịch với khách hàng, quản lý và xác minh tư cách thành viên của khách hàng về các chương trình khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  • To develop, enhance, market and provide products and services to meet your needs;

Phát triển, nâng cao, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

  • To enable you to participate in promotions and contests;

Cho phép khách hàng tham gia vào các chương trình khuyến mãi và các cuộc thi.

  • To understand and analyse our sales, your needs and preferences;

Phân tích doanh số bán hàng, nhu cầu và sở thích của khách hàng

  • To process customer service requests

Xử lý yêu cầu dịch vụ khách hàng.

  • To send you updates on products, news and event updates, rewards and promotionsto improve our services; and,

Cập nhật thông tin về sản phẩm, tin tức và sự kiện mới nhất, phần thưởng và khuyến mãi.

  • To respond to requests or complaints.

Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng và giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng

  • Although the precise details of the Personal Information collected will vary according to the specific purpose (such as contests, forums, surveys etc) whether via online or otherwise.

Thông tin cá nhân được thu thập sẽ thay đổi theo mục đích cụ thể (chẳng hạn như các cuộc thi, diễn đàn, khảo sát, v.v.) thông qua các hình thức trực tuyến hoặc các hình thức khác.

 3.2 Storage and Retention of Personal Data Your Personal Information shall be stored in servers accessed by us and will either be operated by us or our service providers. Any Personal Data supplied by you will be retained by our organisation as long as necessary for the fulfillment of the Purposes stated in (3.1) above or as required to satisfy legal regulatory, accounting requirements and/or to protect our interests.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong máy chủ mà chúng tôi cung cấp và sẽ do chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận hành. Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào do khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ lại để phù hợp với các  đích nêu trong (3.1) ở trên để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán và / hoặc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi.

Opt In: Synnex FPT will not use your Personal Information for a purpose that has not previously been specified, unless we have previously obtained your consent or unless such purpose is required by law.

Tham gia: Synnex FPT sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân của khách hàng cho một mục đích khác ngoài các mục đích nêu trên, trừ khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý trước của khách hàng hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu.

Consent to provide Personal Data is not a condition for our selling a product to you, unless the information requested is required to fulfill an explicitly specified and legitimate purpose.

Sự đồng ý để cung cấp Dữ liệu Cá nhân không phải là điều kiện để chúng tôi bán sản phẩm cho khách hàng, trừ khi thông tin được yêu cầu được yêu cầu để thực hiện mục đích hợp pháp và được chỉ định rõ ràng.

Unsubscribe: At any time, you can withdraw your consent to our collection, use or disclosure (generally Processing) of your Personal Information by calling or emailing our Customer Service as shown in Section 9 of this Terms and Conditions.

Hủy đăng ký: Bất kỳ lúc nào, khách hàng cũng có thể rút lại sự chấp thuận của khách hàng cho việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi bằng cách gọi điện hoặc gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi như trong phần (9) thông tin về chúng tôi.

3.3 Changes to Privacy Policy We reserve the right to amend this Privacy Policy from time to time without prior notice. We advise that you check this Privacy Policy on a regular basis.

Chính sách bảo mật này có thể sửa đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra Chính sách bảo mật này thường xuyên.

4: How Do We Collect Personal Data?
Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

We collect personal data when you fill out documents such as an application form or an administrative form or when you give us your personal data in person, over the telephone or through our website.

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân thông qua việc khách hàng điền vào các tài liệu như đơn đăng ký hoặc đơn quản lý hoặc khi khách hàng trực tiếp cung cấp các thông tin cá nhân, thông qua điện thoại và website của chúng tôi.

In certain circumstances, we will collect personal data from third parties such as a credit reporting agencies, credit card companies or banks and publically available sources of information.
Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bên thứ ba như là công ty báo cáo tín dụng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng và các nguồn thông tin được chia sẻ công khai .

5: Disclosure to Third Parties

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

We sometimes rely on third parties to carry out particular activities on our behalf. As a result, we may disclose your personal data to those third parties that we have a relationship with, including but not limited to mail houses, call centres and other companies within the FPT Group.

Trong vài trường hợp, chúng tôi phải thông qua một bên thứ ba để thực hiện một hoạt động cụ thể trên danh nghĩa của công ty. Bởi vì điều này, chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân cho các bên thứ ba có quan hệ với chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn như dịch vụ thư, dịch vụ tổng đài và các công ty khác thuộc tập đoàn FPT.

6: Marketing of Products and Services
Tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ

From time to time, we may use your personal data to send you offer or information regarding our products and services that may be of interest to you. If you do not wish to receive such information, please give us notice in writing or email.
Bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng để quảng cáo hoặc cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm và dịch vụ khách hàng có thể quan tâm đến. Nếu như khách hàng không mong muốn nhận được các thông tin này, vui lòng thông báo với chúng tôi qua văn bản hoặc thư điện tử.

7: Consequence of Not Providing Us Your Personal Data
Hậu quả của việc không cung cấp các thông tin cá nhân

If you do not provide us with your personal data or if you withdraw your consent, we may not be able to provide you or your organization with products or services or respond to a claim.
Nếu như khách hàng không cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân hoặc không đồng thuận, chúng tôi không thể cung cấp cho khách hàng hoặc tổ chức của khách hàng các sản phẩm và dịch vụ cũng như phản hồi về yêu cầu bồi thường.

8: How to Access, Correct or Update Your Information
Truy cập, Chỉnh sửa và Cập nhập các thông tin cá nhân

If you would like to access, correct or update your personal data, please write in or contact our Customer Service Department at Tel: 1900 6650 or E-mail: chinhhang.fdc@fpt.com.vn. Your request will be action within seven (7) days from the date of receipt. We reserve the right to charge you a reasonable fee for the processing of any personal data access request.
Nếu như khách hàng muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhập thông tin cá nhân, vui lòng gửi thư tới hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng tại số điện thoại Tel: 1900 6650 hoặc địa chỉ Email: chinhhang.fdc@fpt.com.vn. Yêu cầu của khách hàng sẽ được phản hồi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng đóng khoản phí thích hợp cho việc xử lý bất kì truy cập thông tin cá nhân được yêu cầu.

9: Contact Us (Liên hệ với chúng tôi)
Should you have a complaint or want more information about how we manage your personal data, please contact us at:
Nếu như có bất kì nhận xét hoặc thắc mắc về việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại:

Synnex FPT Distribution Company Limited
Head Office:
Zodiac Center, 19 Duy Tan Str., Dich Vong Hau Ward, District Cau Giay, Ha Noi City Vietnam
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Văn phòng
Tòa nhà Zodiac, Số 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Customer Inquiries:
Email: chinhhang.fdc@fpt.com.vn
Synnex FPT: 1900 6650 (Mondays to Fridays, 8:30am to 5:30pm)


Tổng đài hỗ trợ khách hàng:
Email :
chinhhang.fdc@fpt.com.vn
Đường dây nóng Synnex FPT: 1900 6650 (Thứ hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều)