ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen van producten en/of diensten via de volgende website (s) https://store.acer.com/nl-be/ (en dienovereenkomstig op elke toekomstig website (s) van Acer, de "Site"). 

 

 
 
1 DEFINITIES 

 

1.1 De volgende woorden en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:  

 1. "Consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 2. "Dag": een kalenderdag;
 3. "Duurzame Gegevensdrager”: ieder hulpmiddel dat de Consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. "Digitale Dienst": (i) een dienst die de Consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen, of (ii) een dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens in digitale vorm die door de Consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd of die elke andere interactie met deze gegevens mogelijk maakt. Een Digitale Dienst omvat de (digitale) diensten die verwerkt zijn in of onderling verbonden zijn met een goed met digitale elementen en die worden meegeleverd met dat goed op grond van een koopovereenkomst, ongeacht of die digitale dienst wordt geleverd door de Ondernemer of een derde. tenzij kan worden aangetoond dat de levering van verwerkte of onderling verbonden digitale dienst deel uitmaakt van de koopovereenkomst;
 5. "Digitale Inhoud": gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd, zoals onder andere computerprogramma’s, applicaties, digitale spellen, muziekbestanden, videobestanden of andere e-publicaties. Digitale Inhoud omvat geen digitale inhoud die is verwerkt in of onderling verbonden is met een goed met digitale elementen en die worden meegeleverd met dat goed op grond van een koopovereenkomst, ongeacht of de inhoud wordt geleverd door de Ondernemer of een derde. ; tenzij kan worden aangetoond dat de levering van verwerkte of onderling verbonden digitale inhoud deel uitmaakt van de koopovereenkomst
 6. "Product(en)": roerende goederen, zoals onder meer computer hardware, inclusief enige Digitale Inhoud zoals software dat deel daarvan is en/of aanverwante accessoires zoals vermeld en beschreven op de Site die beschikbaar zijn voor u in conform deze algemene voorwaarden;
 7. "Dienst(en)": de diensten, zoals uitgebreide garanties, inclusief enige Digitale Dienst(en) die deel daarvan zijn, vermeld en beschreven op de Site die beschikbaar zijn voor u conform deze algemene voorwaarden.

 

2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER  

 

2.1 Producten en Diensten die via de Site worden verkocht, worden verkocht door CPYou B.V. ("Ondernemer", "wij" of “ons”). 

 

De contactinformatie van de Ondernemer is als volgt: 

CPYou B.V. 

Europalaan 89, 

5232BC 's-Hertogenbosch 

Nederland 

VAT: BE0803767536

KVK-nummer: 77405714 in 's-Hertogenbosch, Nederland. 

 

Gelieve uw eventuele klachten aan het volgende adres te richten: 

Asplex sp z.o.o, 

ul. Graniczna 8 D-E,

54-610 Wroclaw, Poland 

Telefoonnummer: +32 35004219 

E-mail: Mail ons 

 
 

3 TOEPASSELIJKHEID 

 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en elke overeenkomst gesloten tussen u en de Ondernemer. 

 
 

4 BESTELLEN EN CONTRACTEREN 

 

4.1 Wanneer u de Site bezoekt, een bestelling plaatst of een e-mail naar ons stuurt communiceert u met ons via elektronisch vorm. In dat geval, stemt u ermee in om van ons communicatie via elektronische weg te ontvangen. Al onze elektronische communicatie voldoet aan de  gestelde wettelijke eisen en geschied in schriftelijke vorm. Dit onverminderd uw wettelijke rechten ten aanzien van elektronische communicatie. 

 

4.2 Indien u een bestelling wenst te plaatsen op de Site, dient u zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden en de leeftijd van achttien (18) jaar of ouder te hebben bereikt en het wettelijke recht hebben om de door u geselecteerde betalingsmiddelen te gebruiken. Verificatie van de door u verstrekte informatie kan worden verlangd voorafgaand aan de bevestiging of aanvaarding van een bestelling of de voltooiing van een aankoop. Voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling, krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te herzien en om eventuele fouten te corrigeren. 

 

4.3 Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product en/of Dienst te kopen en wij zullen de ontvangst van uw aanbod bevestigen via het e-mailadres dat u ons verstrekt. Het belasten van uw creditcard of ander betaalinstrument door of namens de Ondernemer vormt geen aanvaarding van uw aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod te accepteren of te verwerpen. Wij maken u erop attent dat wij alleen Producten leveren en/of Diensten aanbieden in België en Luxemburg en dat wij geen Producten leveren en/of Diensten aanbieden in andere landen, tenzij dit uitdrukkelijk genoemd wordt bij de beschrijving van het Product en/of de Dienst op de Site. Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd wanneer wij u een e-mail bevestiging sturen dat wij de Producten hebben verzonden of wanneer de Digitale Inhoud beschikbaar is gemaakt om te downloaden of te activeren. Wij zullen u per e-mail informeren indien een Product en/of Dienst die u besteld hebt, niet beschikbaar is of als wij niet in staat zullen zijn om een Product te verzenden en/of de Dienst te leveren binnen de geschatte leveringstermijnen. 

 

4.4 Alle aan uw verstrekte verkoopinformatie maakt integraal deel uit van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
 

5 HERROEPING 

 

5.1 Behalve wanneer u niet beschikt over een herroepingsrecht volgens Artikel 5.7 hebt u een termijn van 14 Dagen om de overeenkomst te herroepen zonder opgaaf van redenen, en zonder enige andere kosten te moeten dragen dan die bedoeld in Artikel 5.  

 

Deze periode vervalt 14 Dagen na: 

 
a.  Voor dienstovereenkomsten: de Dag waarop de overeenkomst werd gesloten;

 
b.  Voor verkoopovereenkomsten voor Producten niet zijnde Digitale Inhoud: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit neemt, of:

 1.  
   In het geval u meerdere Producten niet zijnde Digitale Inhoud in één bestelling heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit neemt;
 2.  In het geval van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een Product niet zijnde Digitale Inhoud die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste deel van de bestelling fysiek in bezit neemt; 
 3.  In het geval van een overeenkomst voor regelmatige levering van Producten niet zijnde Digitale Inhoud gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.

c.  in het geval van een overeenkomst tot levering van Digitale Inhoud, anders dan op een materiële drager: de Dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 

5.2 Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door gebruik te maken van een eenduidige en ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of met behulp van de contactgegevens vermeld in Artikel 2.1). U mag gebruik maken van het bijgevoegde model formulier voor herroeping maar dit is niet verplicht. U mag ook gebruik maken van een andere eenduidige en ondubbelzinnige verklaring op onze website met behulp van onze contact pagina, in welk geval wij u onverwijld op een digitale gegevensdrager de  bevestiging van ontvangst van de herroeping zullen meedelen. Voor de meest efficiënte verwerking van uw verzoek tot herroeping van de overeenkomst, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met ons Call Center op +32 35004219 voor verdere gedetailleerde instructies. U heeft binnen de daarvoor geldende termijn uw herroepingsrecht uitgeoefend indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door u is verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn. De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichtingen van de partijen tot: (a) de uitvoering van de overeenkomst; of (b) het sluiten van de overeenkomst in geval dat u ons een aanbod heeft gedaan. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, worden eventuele aanvullende overeenkomsten (zoals o.m. aan de hardware verboden bijkomende garantie-of installatie overeenkomsten) automatisch beëindigd. 

 

5.3 Als u de overeenkomst herroept, vergoeden wij u onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 Dagen na de Dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig Artikel 5.2, de door u aan ons betaalde bedragen met inbegrip van - indien van toepassing - de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de Ondernemer aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen). We zullen een dergelijke terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen u gebruikte voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstaande dat u als gevolg van zulke terugbetalingen geen extra kosten zal hebben). We zijn niet verplicht tot terugbetaling over te gaan dan totdat wij de Producten hebben teruggekregen of - indien dat eerder is –u ons het bewijs hebt geleverd dat u de Producten heeft teruggezonden. 

 

5.4 U dient de Producten terug te sturen naar Asplex SP z. o. o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen of aan ons te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 Dagen na de Dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing tot herroeping van de overeenkomst overeenkomstig Artikel 5.2. U bent op tijd als u de Producten terugstuurt binnen 14 Dagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld. Rekening houdend met het risico van verlies of beschadiging van de Producten zoals vermeld in Artikel 6.6 raden wij u aan om voor de terugzending een vervoerder in te schakelen die gebruik maakt van een track en trace functie om de leverstatus van de Producten te volgen. Voor de meest efficiënte verwerking van uw retour opdracht raden wij u aan om contact met ons op te nemen middels het aangegeven telefoonnummer om een Return Merchandize Authorization (RMA) nummer te verkrijgen voorafgaand aan het terugzenden van uw Product. 

 

5.5 U zal enkel en alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten dragen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. 

 

5.6 Wij kunnen enkel de uitvoering van de (overeenkomst voor) Diensten gedurende de herroepingstermijn (de termijn van 14 Dagen gedurende dewelke u uw recht tot herroeping van de overeenkomst zoals bedoeld in Artikel 5.1 (a)) kan uitoefenen) aanvatten nadat wij daartoe uw uitdrukkelijk verzoek hebben ontvangen. Als u het herroepingsrecht uitoefent nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, maar voordat de (overeenkomst voor) Dienst volledig is uitgevoerd, bent u gehouden aan de Ondernemer een bedrag te betalen dat evenredig is aan dat gedeelte van de Diensten dat door de Ondernemer zijn uitgevoerd op het moment van uitoefening van het recht tot herroeping. Het evenredige bedrag dat u moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.  

 

5.7 U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 1. De levering of verstrekking van Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. De levering van de volgens door u verstrekte specificaties vervaardigde Producten of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. De levering van Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 4. De levering van verzegelde Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. De levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk met andere goederen werden vermengd;
 6. De levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en
 7. Volgens de wet heb je tijdens de herroepingstermijn niet het recht om de digitale inhoud die je online hebt gekocht te testen. Als je begint met de uitvoering van de digitale inhoud tijdens de herroepingstermijn (bijvoorbeeld door een weblink of een digitale code te activeren of het downloaden van software te starten), word je geacht (i) voorafgaand uitdrukkelijk met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn te hebben ingestemd; en (ii) te hebben erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest; en (iii) te hebben erkend dat wij jou de bevestiging van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning hebben

5.8 De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit Artikel ligt bij de Consument. Behalve zoals bepaald in dit Artikel 5, bent u niet bezwaard met enige verplichting voortvloeiende uit het herroepingsrecht. 

 

5.9 Artikelen 5.1 tot en met 5.6 zijn alleen van toepassing als u een Consument bent. 

 
 

6 LEVERING EN UITVOERING 

 

6.1 Tenzij partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, zal de levering van de Producten plaatsvinden door de fysieke overdracht of de overdracht van de controle over de Producten, het moment waarop de uitoefening van Diensten zijn aangevat, inclusief het tijdstip waarop Digitale Inhoud door ons ter beschikking wordt gesteld om te downloaden of te activeren of het beschikbaar wordt gesteld op een materiële drager, onverwijld en niet later dan 30 Dagen na het afsluiten van de overeenkomst. 

 

6.2.1. Wanneer wij niet hebben voldaan aan onze verplichting om de Producten te leveren en/of de uitvoering van de Diensten aan te vatten (inclusief het beschikbaar maken van Digitale Inhoud om te downloaden of te activeren, of het beschikbaar wordt gesteld op een materiële drager) op het overeengekomen tijdstip of binnen de afgesproken termijn als bedoeld in Artikel 6.1, dient u ons tot nakoming van de levering van het Product en/of aanvang van de Dienst in gebreke te stellen.  

 

6.2.2. In geval van Producten en/of Diensten met uitzondering van Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud: zijn we in gebreke zonder daartoe voorafgaandelijk door u in gebreke te zijn gesteld wanneer: 

 1. Wij hebben geweigerd de Producten te leveren; 
 1. Levering binnen de overeengekomen termijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen; of 
 1. U aan ons voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat de levering voor of op een bepaalde datum essentieel is.  

In dat geval bent u gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

 

6.2.3. In geval van Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud: Verzoeken wij u een aanvullende termijn met ons overeen te komen die, rekening houdend met de concrete omstandigheden, gepast is. Als wij verzuimen om de Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud onverwijld dan wel binnen de uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende termijn te leveren, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen voorzien in Artikel 6.2.2. is niet van toepassing ten aanzien van Digitale Diensten en/of Digitale Inhoud– in dat geval heeft u het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden – indien wij hebben verklaard of indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat wij de Producten en/of Diensten niet zullen leveren, of indien wij met u zijn overeengekomen, of uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel voor u is en wij verzuimen de Producten of Diensten vóór of op dat tijdstip te leveren. 

 

6.3 Bij ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig Artikel 6.2 zullen wij, onverwijld alle in het kader van de overeenkomst betaalde bedragen aan u terugbetalen. 

 

6.4 Onverminderd het ontbindingsrecht ingevolge Artikel 6.2 heeft u het recht een beroep te doen op andere uit de wet voortvloeiende rechten. 

 

6.5 Bestellingen worden verzonden op weekdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van de toepasselijke nationale feestdagen in Polen. Als de Producten in uw winkelwagentje de status "pre-order" aangeven, zal uw gehele bestelling opgeschort worden totdat alle artikelen in uw bestelling op voorraad zijn. Op de Dag dat uw bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden, ontvangt u een bevestigingsemail voor de verzending door de vervoerder. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar het door u aangewezen verzendadres als dat verzendadres volledig is en voldoet aan de verzend beperkingen die op de Site zijn vermeld. Alle verzendingen worden door een onafhankelijke vervoerder zoals aangegeven op de Site uitgevoerd. Onverminderd Artikel 6.1 hierboven, zijn de verzenddata op de Site slechts indicatief en niet bindend. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van een verzending van het Product. In geval van strijdigheid tussen Artikel 6.5 en het overige deel van Artikel 6, zal dat overige deel van artikel 6 prevaleren. 

 

6.6 Behoudens Artikel 6.8, geldt dat het eigendom, het risico van verlies of beschadiging van de Producten, inclusief Digitale Inhoud op een materiële drager, op u overgaat wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. 

 

6.7 Onze standaard verzendingskosten zijn gebaseerd op de totale waarde en/of grootte en/of het gewicht van de Producten die verzonden worden in één zending naar het opgegeven verzendadres. Kosten voor versnelde levering, indien van toepassing, zijn in aanvulling op de standaard verzendkosten. Standaard en versnelde verzendkosten zullen worden weergegeven op de Site voordat u uw bestelling plaatst. 

 

6.8 het eigendom van de Producten gaat pas naar u over vanaf het moment dat wij volledige betaling van de Producten hebben ontvangen. 

 
 

7 SOFTWARE-INFORMATIE 

 

7.1 Het gebruik van software wordt aan u in licentie gegeven onder de licentievoorwaarden in de licentieovereenkomst die bij de software hoort of die met de software verstrekt is, ongeacht of deze vooraf geïnstalleerd of geladen werd op uw Product en aan u geleverd werd tijdens het download- of activeringsproces of de installatie van de software (de “Licentievoorwaarden”). U mag de software pas downloaden of activeren, gebruiken of installeren nadat u de Licentievoorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze voorwaarde treft uw wettelijke rechten met betrekking tot het verstrekken of gebruiken van software niet. 

 

7.2 Indien u geen Consument bent en tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk of onder de relevante Licentievoorwaarden anders door Ondernemer voorzien is, wordt de software geleverd “in de huidige staat” (as is), zonder enige garantie, bepaling of voorwaarde ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, prestatie of dat het overeenkomt met de beschrijving en we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de software-installatie, configuratie of correctie van fouten. U wordt geadviseerd om de Licentievoorwaarden met betrekking tot uw rechten jegens een fabrikant, licentiegever of leverancier van de software te raadplegen. 

 

7.3 Tenzij het uitdrukkelijk toegestaan is in de Licentievoorwaarden, zult u niet (a) het softwareproduct, de productsleutels of andere productcomponenten demonteren, de-compileren of anderszins reverse engineeren of anderszins proberen de onderliggende broncode, structuur, algoritmen of ideeën te achterhalen; (b) handelingen verrichten die in strijd zijn met de licentievoorwaarden; (c) softwareproducten, productcomponenten of materialen kopiëren of anderszins reproduceren; (d) de inhoud van een softwareproduct, productcomponent of materiaal op enigerlei wijze wijzigen, veranderen, manipuleren of verminderen; of (e) een computervirus of andere illegale code introduceren in een softwareproduct, materiaal of leverancierssysteem; of (f) de verkoop van een softwareproduct of productcomponent koppelen of bundelen met een niet-geautoriseerd product van een derde partij waardoor verwarring kan ontstaan over de bron of oorsprong van het softwareproduct, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 

 
 

8 PRIJS EN BETALING 

 

8.1 De op de Site weergegeven prijzen, geven het totaalbedrag weer in de toepasselijke valuta op basis van de door u gekozen locatie, inclusief belastingen. Wanneer de aard van de Producten en/of Diensten zodanig is dat de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, geeft de Site de wijze weer waarop de prijs moet worden berekend, alsmede, in voorkomend geval, alle extra vracht- leverings-of porto kosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, wordt aangegeven dat dat deze extra kosten eventueel in rekening gebracht kunnen worden. 

 
 

9 GARANTIE 

 

9.1 Het is mogelijk dat u beroep kan doen op een bijkomende commerciële garantie die door de fabrikant met uw Product of Dienst geleverd werd. Hiervoor dient u de relevante documentatie die met het desbetreffende Product of de Dienst te raadplegen. Indien u een probleem ondervindt met een door u gekocht Product of Dienst wordt u verzocht om met ons contact op te nemen via onze  contactpagina of door te bellen met onze technische Call Center +32 35004219. 

 

9.2. Indien u geen Consument bent: ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VAN KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VAN EEN PRODUCT OF DIENST VOOR EEN BEPAALD DOEL OF CONDITIES WORDEN, VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOOR DE ONDERNEMER VAN DE HAND GEWEZEN EN DE ONDERNEMER ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, OPBRENGSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, ZAKELIJKE VERLIEZEN OF REPUTATIESCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDENDE MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT OF DE DIENST, ZELFS INDIEN ONDERNEMER GEINFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMER IS IN GEEN GEVAL GROTER DAN HET BEDRAG DAT DOOR U BETAALD IS VOOR HET DESPETREFFEND PRODUCT OF DE DESBETREFFENDE DIENST. DE ONDERNEMER ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ONDERVONDEN DOOR EEN BEDRIJF, HANDEL, AMBACHT OF BEROEP DAT WORDT UITGEOEFEND DOOR U OF IEMAND ANDERS MET BEHULP VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN GEKOCHT ONDER DEZE OVEREENKOMST. 
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van impliciete garantie of incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Bovendien heeft geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden als doel het uitsluiten van de aansprakelijkheid als gevolg van grove of opzettelijke nalatigheid van de Ondernemer, zijn verantwoordelijken of personeel. 

 

9.3 Als u een Consument bent: de bepalingen uiteengezet in dit Artikel 9 zijn in aanvulling op uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen ingevolge de toepasselijke consumentenwetgeving waaronder de wettelijke waarborg van conformiteit bepaald door artikelen 1649bis tot 1649nonies en 1701/1 tot 1701/19 van het (oud) Burgerlijk Wetboeken en deze worden hierdoor niet getroffen. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen dit Artikel 9 en de toepasselijke consumentenwetgeving prevaleren uw wettelijke rechten ingevolge deze toepasselijke consumentenwetgeving. 

 
 

10 AANSPRAKELIJKHEID 

 

10.1 Deze clausule 10.1 is niet van toepassing op u als u een Consument bent. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze algemene voorwaarden en alle bestellingen, Producten, Diensten of aankopen, behalve: 

 1. voor zover schade voortvloeit uit onze opzettelijke of grove nalatigheid of van degene die ons vertegenwoordiger of onze agenten
 2. voor overlijden of lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door onze gebrekkige Producten en/of Diensten
 3. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of onze vertegenwoordigers of agenten
 4. voor zover onze aansprakelijkheid niet geldig kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

11 PERSOONLIJKE INFORMATIE EN EXPORT CONTROLE 

 

11.1 Wij voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en zullen uw persoonsgegevens verwerken om u persoonlijk te identificeren, zoals uiteengezet in ons privacybeleid. 

 

11.2 Houd u er rekening mee dat Producten, die technologie en software kunnen bevatten, onderworpen zijn aan exportwetgeving van de V.S. en de E.U., alsmede de regelgeving van het land waaraan zij worden geleverd of gebruikt. U conformeert zich aan deze regelgeving. Volgens deze regelgeving mogen Product(en) niet worden verkocht, geleased of geleverd worden aan zogenoemde restricted countries, restricted end users of voor restricted end-users. 

 
 

12 OVERDRACHT 

 

12.1 De onder deze algemene voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst geldt voor u persoonlijk en het is niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. De Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander bedrijf of juridische entiteit om zakelijke redenen zonder hiervoor uw toestemming te moeten vragen. Wenst u deze toestemming voor een dergelijke overdracht te weigeren, dan bent u gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke kracht en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

 

13 TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE 

 

13.1 Deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen worden beheerst door het Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (VN) is niet van toepassing. Indien u een Consument bent, zal dit rechtskeuzebeding geen afbreuk doen aan de bescherming die de u in uw eigen land wordt geboden door regels waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken. 

 

13.2Indien u een Consument bent: elk geschil dat voortkomt uit of in verband met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen zal worden beslecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is. 

 

Indien u een Consument bent, kunt u eventuele geschillen online voorleggen aan een Belgisch geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende contactpagina opgeven waarop wij bereikbaar zijn. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken. 

 

Indien u geen Consument bent: elk geschil dat voortkomt uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en uw aankopen zal worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam in Nederland, die exclusief bevoegd zal zijn met uitsluiting van elke andere rechter of arbiter.  

 
 

13.3 indien u een Consument bent: de rechten die u onder deze algemene voorwaarden hebt, zijn in aanvulling op en zijn onverminderd eventueel toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming waar niet ten nadele van consumenten afgeweken kan worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de toepasselijke regelgeving inzake consumentenbescherming waar niet ten nadele van consumenten vanaf geweken kan worden prevaleren de laatste genoemde regels inzake consumentenbescherming. 

 
 

14 OVERIG 

 

14.1 Een klacht omtrent onze service kan worden gestuurd naar: 

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o, 

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw 

Poland 

 

14.2 Wij voldoen aan alle wetten omtrent milieu- en afvalbeheer. Voor meer informatie gaat u naar https://store.acer.com/nl-be/weee-annex.. 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 

Modelformulier voor herroeping  

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden wanneer u de overeenkomst wil herroepen 

Naar: 

CPYou B.V. c/o Asplex sp z.o.o, 

ul. Graniczna 8 D-E 

54-610 Wroclaw 

Poland 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

PN 

Beschrijving 

hoeveelheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteld op / Ontvangen op (*): 

Bestelnummer (indien beschikbaar): 

 

 

 

Uw naam: 

Uw adres: 

 

 

 

Datum: 

Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is