Bijlage bij de algemene voorwaarden

BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

België 

 

 

De volgende bijlage is onderdeel van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen via de website(s) vindbaar via de volgende link  https://store.acer.com/nl-be/  (inclusief alle toekomstige website(s) van Acer, de "Site"). 

 
 

1 Uitdagingdefinities 

 

De volgende voorwaarden en uitdrukkingen zullen de volgende betekenis hebben: 

 

a. AEEA-Richtlijn: Betekent de Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 

b. AEEA of afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: Betekent afval van elektrische of elektronische apparatuur als omschreven in artikel 3, lid 1, onder e, "afvalstoffen in de zin van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG, daaronder begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ;

 

c. AEEA van particuliere huishoudens: Betekent AEEA van particuliere huishoudens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h, van de AEEA Richtlijn:  de AEEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en AEEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als AEEA van particuliere huishoudens aangemerkt zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ;

 

d. EEA of elektrische en elektronische apparatuur: Betekent elektrische of elektronische apparatuur als omschreven in artikel 3, lid 1, onder a, van de AEEA-richtlijn, zijnde  " apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom" ;  zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ;

 

e. Producent: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van communicatie op afstand in de zin van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur :

  1. is gevestigd in een lidstaat en onder zijn eigen naam of merk EEA vervaardigt, of EEA laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk op het grondgebied van die lidstaat verhandelt,
  2. is gevestigd in een lidstaat en op het grondgebied van die lidstaat onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd; hierbij wordt de wederverkoper niet als „producent” aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in punt i) op het apparaat zichtbaar is,
  3. is gevestigd in een lidstaat en in die lidstaat beroepsmatig EEA uit een derde land of een andere lidstaat in de handel brengt, of
  4. via verkoop op afstand EEA rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in een lidstaat, en is gevestigd in een andere lidstaat of in een derde land; 

f. Distributeur: Betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA aanbiedt op de markt, zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

 

g. Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : de wetgeving tot uitvoering van de AEEA-Richtlijn in de Belgische wetgeving voor elektrische en elektronische apparatuur en in het bijzonder het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 Juli 2002 tot invoering van een verplichting tot terugname van bepaalde afvalstoffen voor nuttige toepassing of verwijdering en het Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

 
 

2 Reikwijdte van de informatievereisten 

 

De hieronder uiteengezette informatie is vanaf 15 augustus 2018 van toepassing op alle EEA, tenzij wanneer deze worden uitgesloten op grond van artikel 2, lid 3, van de AEEA-Richtlijn zoals geïmplementeerd in de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.  

 

3 Informatie voor de gebruiker van de EEA 

 

Gebruikers van EEA in particuliere huishoudens kunnen informatie opvragen over:  

  1. de verplichting dat AEEA niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden ingezameld
  2. de voor de gebruikers beschikbare inleverings- en inzamelsystemen
  3. hun rol in de bevordering van hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van AEEA;
  4. de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur; 
  5. De betekenis van het volgende symbool:

 

4 Oud voor nieuw 

 

Het is mogelijk om, in overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, een afgedankt apparaat dat gelijkwaardig is aan het gekochte apparaat zonder kosten bij aflevering weer in te leveren aan de distributeur toe te zenden (enkel voor bepaalde producten) of om een afspraak te maken zodat deze binnen een redelijke termijn kan worden opgehaald.